conferentiegelegenheid met werk-/ hotelkamers Eindhovenseweg-Zuid 73a

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3⁰ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een conferentiegelegenheid met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73ain Best.

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 december 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. De beschikking en de ruimtelijke onderbouwing zijn digitaal beschikbaar viawww.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen tot en met 29 januari 2019 beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een “voorlopige voorziening”. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Beleidsregel ‘Architectuur conferentielocatie met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73a’

De  beleidsregel ‘Architectuur conferentielocatie met werk/hotelkamers Eindhovenseweg-Zuid’ (PDF, 177.6 kB) is ook vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan conferentiegelegenheid met werk-/ hotelkamers Eindhovenseweg-Zuid 73a
Kenmerk:NL.IMRO.0753.ovEindhovenswgz73a
Datum:13 december 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Beleids- of besluitdocument

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl