Aarlesche Erven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van woensdag 19 december 2018 tot en met dinsdag 29 januari 2019, tijdens openingstijden het ontwerpbestemmingsplan ‘Aarlesche Erven’, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Aarlesche Erven’ en de concept beleidsregel ‘Welstandscriteria Aarlesche Erven’ kunnen worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de website van Ruimtelijke Plannen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt op grond van artikel 3.8, 1e lid Wet ruimtelijke ordening gedurende bovengenoemde termijn ter inzage.
In deze periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, bij voorkeur schriftelijk, maar mondeling kan natuurlijk ook. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met Willianne Brouwers via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via e-mail is niet mogelijk. Met vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met Willianne Brouwers via telefoonnummer 14 0499.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Op 5 oktober 2018 ontvingen wij een aanvraag voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai (PDF, 308.2 kB). Burgemeester en wethouders willen de hogere waarden gaan verlenen. Op grond van artikel 110 c, 1e lid van de Wet geluidhinder en het bepaalde in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden (PDF, 458.9 kB) met alle daarbij behorende stukken gedurende bovengenoemde termijn ter inzage.

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen belanghebbenden gedurende de genoemde periode een zienswijze indienen, bij voorkeur schriftelijk, maar mondeling kan natuurlijk ook. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met Edith van Beek via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via e-mail is niet mogelijk. Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u dan contact op met Edith van Beek via telefoonnummer 14 0499.

Beleidsregel ‘Welstandscriteria Aarlesche Erven’

Op grond van artikel 12 A van de Woningwet en de gemeentelijke Inspraakverordening ligt de concept beleidsregel ‘Welstandscriteria Aarlesche Erven’ (PDF, 5.0 MB) gedurende bovengenoemde periode ter inzage.
Tijdens de ter inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden een zienswijze indienen tegen de concept welstandscriteria, bij voorkeur schriftelijk, maar mondeling kan natuurlijk ook. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met Menzo Boon via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via e-mail is niet mogelijk. Heeft u vragen over de welstandscriteria neemt u dan contact op met Menzo Boon, secretaris welstand, via telefoonnummer 14 0499.

Inloopbijeenkomst op 7 januari 2019

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en de welstandscriteria inzien. Daarnaast kunt u vragen stellen. Ook over uw persoonlijke situatie.
De inloopbijeenkomst is op maandag 7 januari van 18.30 tot 20.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie in de hal. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deze bijeenkomst bij te wonen, hebben we gekozen voor een datum na de kerstperiode.

Best, 18 december 2018
Burgemeester en wethouders gemeente Best

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de planvorming Aarle op de pagina over Nieuwbouwproject Aarlesche Erven.

Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpAarle
Datum:13 december 2018
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl
Sluit het menu