Lees pagina voor

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om hier te kunnen te leven, wonen, werken en recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Tot dit moment waren er heel veel afzonderlijke wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn al die wetten en regels samengevoegd in 1 wet.

De Omgevingswet heeft niet alleen gevolgen voor overheden, maar ook voor u als inwoner, ondernemer en/of als initiatiefnemer. Onze instrumenten veranderen (bijvoorbeeld het Omgevingsplan i.p.v. bestemmingsplannen), maar ook de manier van werken wordt anders.

Waarom is de Omgevingswet er?

De bedoeling van de Omgevingswet is om de regels en procedures over de fysieke leefomgeving duidelijker te maken. Dit heeft de volgende voordelen:

Eén Omgevingswet

Eén digitaal Omgevingsloket

Eén Omgevingsvergunning

Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Wilt u iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden, zonnepark aanleggen of een gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? Dan hoeft u maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) ziet u welke regels er gelden voor de plek waar u iets wil veranderen.

Participatie

Als u zelf een ruimtelijk initiatief start, dan betrekt u uw omgeving daarbij, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met uw buren. Maar misschien ook met anderen waarvan u denkt dat ze belang hebben bij uw initiatief. En als iemand anders bij u in de buurt een initiatief ontwikkelt, dan betrekt hij u daarbij of informeert hij u daarover. Dat noemen we participatie doormiddel van een omgevingsdialoog. Voor sommige activiteiten is deze participatievorm verplicht voor het aanvragen van een vergunning.

Meer informatie over de Omgevingswet

Meer informatie over de Omgevingswet is onder andere te vinden op:

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan maken onderdeel uit van de toekomstige Omgevingswet. Hieronder leggen wij uit wat deze 2 stukken betekenen.

Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een Omgevingsvisie op te stellen. Die Omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. En hoe wij ruimte bieden aan de opgaven waar we voor staan zoals de klimaatverandering en energietransitie. Ook de Rijksoverheid maakt er één. U heeft al mee kunnen denken over de Omgevingsvisie van Best, die is door de gemeenteraad vastgesteld in januari 2022.

Meer informatie: www.omgevingsvisiebest.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Wat is het Omgevingsplan?

Welke functie een gebied heeft en welke regels er gelden (bijvoorbeeld hoe hoog je mag bouwen, hoeveel geluid je mag maken etc.), staat nu beschreven in een bestemmingsplan. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, maken we geen bestemmingsplannen meer. We hebben dan te maken met het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat het Omgevingsplan uit alle bestemmingsplannen én een verzameling regels die is overgedragen vanuit het Rijk. De komende jaren wordt het nieuwe Omgevingsplan stap voor stap gemaakt. Dit leidt uiteindelijk tot een Omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Tegelijk vinden ook wijzigingen van het Omgevingsplan plaats om initiatieven mogelijk te maken en beleidsopgaven juridisch te verankeren. We informeren en betrekken onze inwoners, verenigingen en organisaties bij het maken van het Omgevingsplan.

Vragen?

Neem contact met ons op voor alle vragen rondom de Omgevingswet.