Steegsche Velden, Broekbeemd

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij in haar vergadering van 20 februari 2018, heeft besloten om, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, het ‘Uitwerkingsplan Steegsche Velden, Broekbeemd” ongewijzigd vast te stellen.

Plangebied

Het plangebied van het uitwerkingsplan bevindt zich in de bebouwde kom van Best in de nieuwe woonwijk Steegsche Velden aan de Broekbeemd. Het uitwerkingsplan is opgesteld om invulling te geven aan de uitwerkingsbestemming in het onherroepelijke bestemmingsplan ‘Steegsche Velden-oost’. De uitwerking vindt plaats in de vorm van een bestemming ‘Wonen’ voor 3 woningen en een bestemming ‘Groen – Water’.

Stukken bekijken

U kunt het vastgestelde uitwerkingsplan met de bijbehorende stukken bekijken. Dit kan vanaf 14 maart tot en met 25 april 2018 tijdens de openingsuren bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best. Het uitwerkingsplan is beschikbaar via de website van Ruimtelijke plannen

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan een beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De volgende partijen kunnen een beroep instellen:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze over het ontwerp uitwerkingsplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Inwerkingtreding uitwerkingsplan

Het uitwerkingsplan treedt in werking op 26 april 2018. Als u niet kunt wachten tot een beslissing is genomen op uw beroepschrift, kunt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een ‘voorlopige voorziening’. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het uitwerkingsplan in werking nadat op het verzoek is beslist.

Indienen beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Steegsche Velden, Broekbeemd
Kenmerk:NL.IMRO.0753.uwBroekbeemd
Datum:20 februari 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Uitwerkingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl