Van der Valk hotel Best

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat op 3 april 2017 het bestemmingsplan ‘Van der Valk hotel Best’ gewijzigd is vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van een hotel met 200 kamers en een natuurspeelterrein en belevingstuin. Het plangebied ligt ten noorden van de snelweg A2, op de hoek Ploegstraat en Eindhovenseweg-Zuid, in het zuiden van Best.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 10 mei 2017 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.vandervalk-VG01.

Van 11 mei tot en met 21 juni 2017 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  • Een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht.
  • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Beroepschrift

Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Welstandscriteria

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 april 2017 de beleidsregel ‘Welstandscriteria Hotel Van der Valk’ (PDF, 1.0 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied.

Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer Menzo Boon, die bereikbaar is via ons centrale telefoonnummer 140499.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Van der Valk hotel Best
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpvandervalk
Datum: 3 april 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl