Buitengebied Best 2019

Voor het buitengebied van Best is een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling.

Het ruimtelijk beleid voor het buitengebied is vastgelegd in de ‘Structuurvisie buitengebied Vitaal vooruitzicht. Samen doen!’. Dit document is in 2016 vastgesteld. De vervolgstap op deze visie is het integraal herzien van het bestemmingsplan. De Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied (2017) vormt hiervoor de basis.

Actualisatie

Het huidige bestemmingsplan is uit 2006 en deels uit 2002. Sindsdien is de bestaande situatie van inwoners en bedrijven sterk veranderd. Dat geldt ook voor de wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de provincie.
Daarnaast verandert het buitengebied ook door de verwachte afname van het aantal veehouderijen (transitie van het buitengebied). Dit zijn belangrijke redenen om een nieuw bestemmingsplan buitengebied te ontwikkelen en de bestemmingsregels te actualiseren.

Andere documenten

Aan het nieuwe bestemmingsplan zijn ook andere documenten gekoppeld. Namelijk:

  • Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor milieu-effectrapportage (MER) (PDF, 2.0 MB): voor het bestemmingsplan moet een milieueffectrapport (planMER) worden opgesteld. Het planMER geeft inzicht in de potentiële milieugevolgen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het betreft met name ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen en effecten van het plan op Natura2000 gebieden.
    In de MER-procedure wordt nu eerst de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. Deze notitie beschrijft welke milieuonderwerpen in het MER worden onderzocht en welke beoordelingscriteria hiervoor worden gehanteerd.
  • Vastgestelde visie voor Duurzame energieopwekking Buitengebied Best (PDF, 3.3 MB): Het visiedocument Duurzame energie in het buitengebied gemeente Best heeft als doel om voorwaarden, kansen en mogelijkheden voor duurzame energie in het buitengebied inzichtelijker te maken. De visie richt zich uitgebreid op energiebronnen waar ruimtelijke inpassing nodig is, zoals met name wind- en zonne-energie.
  • Landschapsinvesteringsregeling gemeente Best (LIR): de in 2013 vastgestelde Landschapsinvesteringsregeling (LIR) wordt tegelijk met het buitengebied traject geactualiseerd. Voor een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied moet, afhankelijk van de ruimtelijke impact van de ontwikkeling, een bijdrage worden gedaan aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Met de LIR kan bepaald worden welke bijdrage voor een ruimtelijke ontwikkeling moet worden gedaan.
    Met de nieuwe landschapsinvesteringsregeling wordt een eenduidiger en eenvoudiger toe te passen regeling beoogd.
  • Beleid vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Best: het doel van het beleid vrijkomende agrarische bebouwing is om aan te geven hoe de gemeente wil omgaan met vrijkomende agrarische bebouwing. Het gaat o.a. om het bieden van ontwikkelingsruimte voor nieuwe functies en verruimen van bebouwingsmogelijkheden. Ook is aangegeven welke stappen we volgen om af te wegen of een ontwikkeling naar een nieuwe functie mogelijk is, die niet binnen het bestemmingsplan past.
  • Quickscan cultuurhistorische waarden Buitengebied Best (PDF, 13.0 MB): voor het buitengebied van Best is een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd door Monumentenhuis Brabant. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de ‘Quickscan cultuurhistorische waarden buitengebied Best’. Het document bevat panden en andere objecten, die beoordeeld zijn als cultuurhistorisch waardevol. In het voorontwerp bestemmingsplan is hiervoor een aanduiding en regeling opgenomen. De quickscan is ook opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan.
Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Buitengebied Best 2019
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpBuitengebied
Datum: 6 februari 2019
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl