Buitengebied Best 2021

Ter inzage ligt:

  • ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Best 2021’
  • ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Mosselaarweg 28’
  • ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Kapelweg 24’
  • Plan-MER ‘Bestemmingsplan Buitengebied Best 2021’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van 28 april 2021 tot en met 8 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Best 2021’, de ‘plan- MER Bestemmingsplan Buitengebied 2021’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ter inzage liggen.

Bijeenkomsten

Tijdens de 6 weken van terinzagelegging organiseren we 2 bijeenkomsten. U kunt het plan dan inzien en vragen stellen. Deze zijn op dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei.

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de bijeenkomsten. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Best 2021’ en Plan-MER ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de plan-MER liggen vanaf 28 april 2021 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken en bij Plannaam of -nummer de naam ‘Buitengebied Best 2021’ in te geven. De Plan-MER is een bijlage bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Normaal gesproken kunt u het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen regelen wij dit nu op maat. Wilt u het plan inzien? Neem dan telefonisch contact op met mw. M. Mutsaers of mw. M. van Tienen. Dan bespreken we wat uw concrete vraag is en hoe wij in uw informatiebehoefte kunnen voorzien.

Zienswijze indienen

In de periode van 28 april tot en met 8 juni 2021 kan iedereen een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of plan-MER. U kunt uw zienswijze op 2 manieren kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe maakt u uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging een telefonische afspraak met mw. M. Mutsaers of mw. M. van Tienen via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via e-mail is niet mogelijk.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Mosselaarweg 21’ en ‘Kapelweg 24’

Op 17 oktober 2020 is een aanvraag ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de gevraagde hogere waarden te verlenen. Op grond van artikel 110 c, 1e lid van de Wet geluidhinder en het bepaalde in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met alle daarbij behorende stukken gedurende bovengenoemde termijn ter inzage.

De ontwerpbesluiten zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl, als een van de bijlagen van het ontwerpbestemmingsplan. Normaal gesproken kunt u de ontwerpbesluiten ook inzien op het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen regelen wij dit nu op maat. Wilt u een besluit inzien? Neem dan telefonisch contact op met mw. E. van Beek. Dan bespreken we wat uw concrete vraag is en hoe wij in uw informatiebehoefte kunnen voorzien.

Zienswijze indienen

Tegen de ontwerpbesluiten kunnen belanghebbenden gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Deze zienswijzen richt u aan het college van B&W.

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden mw. E. van Beek neemt u dan contact op met de vakgroep Milieu via telefoonnummer 14 0499.

Best, 27 april 2021
Burgemeester en wethouders gemeente Best

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpBuitengebied
Datum
22 april 2021
Status
In voorbereiding
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl