Buitengebied Best 2019

Voor het buitengebied van Best is een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. Als eerste is hiervoor een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Dit ligt vanaf 6 februari 2019 ter inzage.

Het ruimtelijk beleid voor het buitengebied is vastgelegd in de ‘Structuurvisie buitengebied Vitaal vooruitzicht. Samen doen!’. Dit document is in 2016 vastgesteld. De vervolgstap op deze visie is het integraal herzien van het bestemmingsplan. De Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied (2017) vormt hiervoor de basis. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 6 februari ter inzage.

Actualisatie

Het huidige bestemmingsplan is uit 2006 en deels uit 2002. Sindsdien is de bestaande situatie van inwoners en bedrijven sterk veranderd. Dat geldt ook voor de wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de provincie.
Daarnaast verandert het buitengebied ook door de verwachte afname van het aantal veehouderijen (transitie van het buitengebied). Dit zijn belangrijke redenen om een nieuw bestemmingsplan buitengebied te ontwikkelen en de bestemmingsregels te actualiseren.

Andere documenten

Aan het nieuwe bestemmingsplan zijn ook andere documenten gekoppeld. Namelijk:

 • Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor milieu-effectrapportage (MER) (PDF, 2.0 MB): voor het bestemmingsplan moet een milieueffectrapport (planMER) worden opgesteld. Het planMER geeft inzicht in de potentiële milieugevolgen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het betreft met name ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen en effecten van het plan op Natura2000 gebieden.
  In de MER-procedure wordt nu eerst de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. Deze notitie beschrijft welke milieuonderwerpen in het MER worden onderzocht en welke beoordelingscriteria hiervoor worden gehanteerd.
 • Visiedocument Duurzame energieopwekking Buitengebied Best (PDF, 20.0 MB): Het visiedocument Duurzame energie in het buitengebied gemeente Best heeft als doel om voorwaarden, kansen en mogelijkheden voor duurzame energie in het buitengebied inzichtelijker te maken. De visie richt zich uitgebreid op energiebronnen waar ruimtelijke inpassing nodig is, zoals met name wind- en zonne-energie.
 • Landschapsinvesteringsregeling gemeente Best (LIR) (PDF, 453.6 kB): de in 2013 vastgestelde Landschapsinvesteringsregeling (LIR) wordt tegelijk met het buitengebied traject geactualiseerd. Voor een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied moet, afhankelijk van de ruimtelijke impact van de ontwikkeling, een bijdrage worden gedaan aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Met de LIR kan bepaald worden welke bijdrage voor een ruimtelijke ontwikkeling moet worden gedaan.
  Met de nieuwe landschapsinvesteringsregeling wordt een eenduidiger en eenvoudiger toe te passen regeling beoogd.
 • Beleid vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Best (PDF, 491.9 kB): het doel van het beleid vrijkomende agrarische bebouwing is om aan te geven hoe de gemeente wil omgaan met vrijkomende agrarische bebouwing. Het gaat o.a. om het bieden van ontwikkelingsruimte voor nieuwe functies en verruimen van bebouwingsmogelijkheden. Ook is aangegeven welke stappen we volgen om af te wegen of een ontwikkeling naar een nieuwe functie mogelijk is, die niet binnen het bestemmingsplan past.
 • Quickscan cultuurhistorische waarden Buitengebied Best (PDF, 13.0 MB): voor het buitengebied van Best is een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd door Monumentenhuis Brabant. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de ‘Quickscan cultuurhistorische waarden buitengebied Best’. Het document bevat panden en andere objecten, die beoordeeld zijn als cultuurhistorisch waardevol. In het voorontwerp bestemmingsplan is hiervoor een aanduiding en regeling opgenomen. De quickscan is ook opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Inzage en inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan en de andere documenten liggen ter inzage vanaf woensdag 6 februari tot en met dinsdag 19 maart 2019 in het gemeentehuis en dan zijn ze ook in te zien op deze pagina op de website. Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie (pdf) van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend. Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen inspreken op alle ter inzage liggende stukken. Schriftelijke inspraakreacties kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt uw inspraakreactie ook indienen via e-mail: buitengebied@gembest.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en de locatie en/of onderwerp waarover uw reactie gaat. Het mondeling indienen van een inspraakreactie is niet mogelijk.

Inloopbijeenkomsten

We organiseren 2 inloopbijeenkomsten. U kunt dan het voorontwerp bestemmingsplan en de andere documenten inzien. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. We nodigen u van harte uit om hiervan gebruik te maken.

De inloopbijeenkomsten zijn op:

 • Maandag 11 februari - van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis Aarle (D’n Herd), Kapelweg 26A.
 • Woensdag 13 februari - van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis O.V.S., Steenovenseweg 1A.

Heeft u na de bijeenkomsten nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar: buitengebied@gembest.nl.

Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpBuitengebied
Datum: 6 februari 2019
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl
Sluit het menu