Ceder 5, Best

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ceder 5, Best’

De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 het bestemmingsplan ‘Ceder 5, Best’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken dit bekend op grond van artikel 3.8, vierde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de bouw van een woning op gronden gelegen op het perceel aan Ceder 5 te Best. Het plangebied betreft een deel van het huidige perceel gelegen aan Ceder 5, Best.

Het ontwerpbestemmingsplan is door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is geen aanwijzing afgegeven.

Plan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende documenten bekijken. Dit kan vanaf 29 november 2017 tot en met 9 januari 2018 tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis gelegen aan Raadhuisplein 1 in Best en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.Ceder5Best-VG01.

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u vanaf 29 november tot en met 9 januari 2018 tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De volgende partijen kunnen beroep instellen:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht
  • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht
  • Een belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het bestemmingsplan.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking op 10 januari 2018. Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot een beslissing is genomen op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, zorgt dit ervoor dat het bestemmingsplan pas in werking treedt nadat op het verzoek is beslist.

Indienen beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

  • Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
  • Een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.
  • Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de precieze voorwaarden.
Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Ceder 5, Best
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpCeder5Best
Datum: 6 november 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl