Klaverhoekseweg nabij 16

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, vierde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 9 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Klaverhoekseweg nabij 16’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een woning naast de locatie Klaverhoekseweg 16.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat van 29 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen hebben betrekking op de juridische borging van de bestaande struweelhaag. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijziging verwijzen wij u naar de nota ambtshalve wijzigingen.

Tegen het vaststellingsbesluit is geen aanwijzing ingediend.

Beleidsregel “Welstandscriteria Klaverhoekseweg nabij 16”

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 9 maart 2020 de beleidsregel “Welstandscriteria Klaverhoekseweg nabij 16” (PDF, 633.1 kB) vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer Menzo Boon die bereikbaar is via ons centrale telefoonnummer 140499. De beleidsregel is ook digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl.

Besluit hogere waarden

Op 25 maart 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde (PDF, 1.2 MB) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de nieuw woning in het plangebied van bestemmingsplan ‘Klaverhoekseweg nabij 16’.

Met betrekking tot het ontwerpbesluit op het verzoek zijn geen zienswijzen ingekomen.

Terinzagelegging stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere waarden met bijlagen, vanaf 1 april 2020 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Normaal gesproken kunt u het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis. In verband met de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus regelen wij dit tijdelijk op maat. Wilt u het bestemmingsplan inzien? Neemt u dan telefonisch contact op met Maartje van Tienen. Dan bespreken we wat uw concrete vraag is en hoe wij in uw informatiebehoefte kunnen voorzien. Tevens is het bestemmingsplan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.bpklaverhoeksewg16-VG01.

Beroepsmogelijkheid

Van 2 april 2020 tot en met 13 mei 2020 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere waarden naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht,
  • een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan of het besluit hogere waarden.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het besluit hogere waarde treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Best, 31 maart 2020

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Klaverhoekseweg nabij 16
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpKlaverhoeksewg16
Datum: 9 maart 2020
Status:Geheel in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl