Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best

Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat vanaf 12 juli 2017 het op 12 juni door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best’ ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het aanpassen van bestaande en de aanleg van nieuwe weginfrastructuur in het noordwestelijk deel van Eindhoven en de aangrenzende delen van Best en Oirschot. Het bestaat vooral uit de volgende infrastructurele maatregelen:

  • Opwaarderen van de afwikkelcapaciteit van de Anthony Fokkerweg, de aansluitingen op de N2 en Flight Forum
  • Aanleggen van verbindingsweg westelijk langs het Beatrixkanaal tussen de A58 en Anthony Fokkerweg (waaronder Spottersweg) en bijbehorende aansluiting op de Landsardseweg en de Luchthavenweg
  • Aanleggen van een verbindingsweg tussen GDC Acht en de A58 via BIC-Noord
  • Realisatie van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-verbinding op de Landsard
  • Realisatie van aansluiting op bedrijventerrein Westfields;
  • Realisatie van (een deel van) de Groene Corridor door het afsluiten van de Oirschotsedijk voor doorgaand autoverkeer ter hoogte van de brug over het Beatrixkanaal

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en de overige stukken liggen met ingang van woensdag 12 juli tot en met woensdag 23 augustus 2017 ter inzage. U kunt de documenten inzien tijdens openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best.
Daarnaast kunt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen.

Beroep

Met ingang van woensdag 12 juli tot en met woensdag 23 augustus kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Beroep kan worden ingesteld door:

  • Een belanghebbende die op tijd een zienswijze op het eerdere ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen
  • Een belanghebbende die bezwaren heeft tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Een beroepschrift kunt u indienen bij:
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 4 augustus 2017. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij:

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpinfraBIC
Datum:12 juni 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Illustraties

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl