Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Op deze manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. Wilt u bijvoorbeeld informatie over het beleid van de gemeente opvragen? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Iedereen kan een Wob-verzoek doen.

Voorwaarden

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk per post of mondeling indienen, of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt een Wob-verzoek niet elektronisch indienen, dus ook niet per e-mail, fax of sociale media.

Uw verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw verzoek moet voorzien zijn van uw naam, postadres en handtekening;
  • U geeft zo concreet mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat betekent dat de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente. Ook de voorbereiding en de uitvoering van het beleid valt onder een bestuurlijke aangelegenheid;
  • Vermeld zo concreet mogelijk welke documenten u wilt;
  • De informatie die u vraagt is aanwezig bij de gemeente;

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Indien de gemeente u kopieën verstrekt, kan zij hiervoor kosten in rekening brengen.

Verloop

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  • Wordt uw verzoek toegewezen? Dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u verstrekken. Denk daarbij aan het krijgen van een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel daarvan. Daarnaast kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien.
  • Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw bezoek?  Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dan moet de gemeente alsnog binnen 2 weken een beslissing nemen. Wanneer de gemeente dit niet doet, kunt u recht hebben op een dwangsom en een direct beroep instellen bij de rechter.