Privacy

U heeft er recht op dat de gemeente Best zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, aan de balie van het gemeentehuis of telefonisch. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u (bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer of medische gegevens) . Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

De gemeente Best verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Best blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In het register van gegevensverwerkingen (PDF, 284.1 kB) kunt u zien welke soorten gegevens de gemeente Best verwerkt en voor welke doelen. Ook kunt u hierin zien hoe lang we de gegevens bewaren en met wie de gegevens gedeeld worden.

Inzageverzoek

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u langskomen bij de receptie van de gemeente. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. U kunt een verzoek tot inzage ook online doen. U moet dan inloggen met uw DigiD.

Inzageverzoek indienen

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van cookies voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Kijk voor meer informatie over cookies op de website van de Rijksoverheid. We gebruiken de cookies om via Google Analytics inzicht te krijgen in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Contact

Heeft u vragen of klachten over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Best: fg@gembest.nl.

Klachten

Heeft u klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Dan helpen wij u graag verder. Komen we er desondanks toch niet samen uit? Dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid (PDF, 130.9 kB) en privacyreglement (PDF, 172.0 kB).