Melding of omgevingsvergunning milieu

Gaat u een bedrijf beginnen of uitbreiden? Wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten uitvoeren of verhuist u naar een bestaand bedrijfspand? Ga dan na welke milieuregels voor uw bedrijf gelden.

Melding doen of vergunning aanvragen

Afhankelijk van hoe zwaar uw bedrijf het milieu belast, doet u een melding of vraagt u een vergunning aan. Via de Activiteitenbesluit Internet Module toetst u of uw bedrijfsactiviteiten tot type A, B of C behoren. Let er ook altijd op dat uw activiteiten passen binnen het bestemmingsplan.

  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type A (minst milieubelastend)? Dan hoeft u geen melding te doen. U moet zich wel houden aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type B (redelijk milieubelastend)? Dan doet u een melding. Ook (interne) verplaatsingen of het stopzetten van grotere installaties en bedrijfsactiviteiten moet u melden. Dit doet u online via de Activiteitenbesluit Internet Module. Uw bedrijf moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type C (milieubelastend)? Dan vraagt u een omgevingsvergunning activiteit milieu aan. Dit doet u via Omgevingsloket Online.

Contact vóór de melding/aanvraag

Neem altijd contact op met de Vakgroep Vergunningen en Omgevingskwaliteit voordat u een melding doet of een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit kan per e-mail naar vergunningen@gembest.nl of telefonisch via 14 0499. U krijgt dan informatie over de documenten die u moet aanleveren bij de aanvraag of melding. Soms is bijvoorbeeld ook een akoestisch onderzoek nodig, daarover kunnen wij u adviseren. Bekijk de eisen waaraan een akoestisch onderzoek moet voldoen (PDF, 42.9 kB).

Op tijd melden/aanvragen

Een melding moet u minimaal 4 weken van te voren indienen. De behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu duurt maximaal 26 weken. Deze termijn kunnen wij eenmalig met 6 weken verlengen. In sommige gevallen is een kortere procedure van 8 weken voldoende.

Kosten

Een melding Activiteitenbesluit en een omgevingsvergunning activiteit milieu zijn gratis.

Akoestisch onderzoek gezoneerde industrieterreinen

Voor bedrijven op de gezoneerde industrieterreinen ’t Zand en Heide-Breeven gelden andere regels voor akoestische onderzoeken. Of u akoestisch onderzoek moet laten doen, is afhankelijk van het type bedrijf:

  • Type A: u moet de aanwezige geluidbronnen binnen uw bedrijf in kaart brengen met het vragenformulier Representatieve bedrijfssituatie (PDF, 52.1 kB). Het ingevulde formulier kunt u mailen naar vergunningen@gembest.nl en geluid@odzob.nl. De gemeente geeft dan aan of er maatwerkvoorschriften nodig zijn om de geluidruimte vast te leggen
  • Type B: u doet een online melding via www.aimonline.nl. U moet een akoestisch rapport opstellen als er binnen uw bedrijf veel geluidsbronnen aanwezig zijn en/of uw bedrijf binnen 50 meter vanaf de rand van de geluidszone ligt. Als deze voorwaarden niet op u van toepassing zijn, vult u het formulier Representatieve bedrijfssituatie (PDF, 52.1 kB) in. De gemeente voert op basis daarvan een quickscan uit. Als het nodig is, krijgt u maatwerkvoorschriften om de geluidruimte vast te leggen. In sommige gevallen blijkt uit de quickscan dat het toch nodig is om een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren. In dat geval ontvangt u daarover bericht
  • Type C: u moet altijd een akoestisch onderzoek bij uw aanvraag om vergunning voegen

Waar een akoestisch onderzoek aan moet voldoen, leest u in de eisen voor een akoestisch onderzoek voor gezoneerde industrieterreinen (PDF, 67.4 kB). De beleidsuitgangspunten voor het zonebeheer kunt u terugvinden op pagina 18/19 van het zonebeheerplan. Download voor meer informatie het zoneprotocol (PDF, 30.1 kB). Download voor het maken van de geluidberekeningen het Objectenbestand Heide-Breeven (ZIP, 65.6 kB) of het Objectenbestand 't Zand (ZIP, 84.2 kB).