Lees pagina voor

Melding of omgevingsvergunning milieu

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de milieuvergunningen. Op deze pagina leest u welke milieuregels gelden voor uw bedrijf.

Van inrichting naar activiteiten

In milieuregels spreken we over’ milieubelastende activiteiten’ in plaats van over ‘inrichting’. Onder een inrichting verstonden we een vaste plek en de activiteiten daar. Dit betekent dat de voorwaarde voor een vaste plaats is vervallen. Daardoor gelden milieuregels voortaan ook voor mobiele activiteiten en tijdelijke activiteiten. Bijvoorbeeld voor het tijdelijk plaatsen van een dieseltank voor een aggregaat.

Milieuregels gelden voor iedereen

De voorwaarde van ‘bedrijfsmatige grootte’ voor activiteiten is vervallen. Zowel bedrijven als particulieren moeten voldoen aan milieuregels. Wel zijn er ondergrenzen voor milieubelastende activiteiten. Daardoor gelden milieuregels alleen in zeldzame gevallen voor particulieren.

Vergunningplicht

Als voor 1 activiteit een vergunnings- of meldingsplicht gold, dan gold dit voor de hele inrichting. Onder de Omgevingswet geldt een vergunnings- of meldingsplicht per activiteit. Wat van toepassing is hangt af van de soort en de grootte van de activiteit. De omgevingsvergunning met een beperkte milieutoets vervalt.

Digitaal loket

Het Omgevingsloket online (voor vergunningaanvragen) en de Activiteitenbesluit Internet Module (voor milieumeldingen) zijn vervallen. Hiervoor in de plaats is een nieuw Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) gekomen. Hier kunt u voor al uw activiteiten een vergunning aanvragen of een melding doen..

Kortere procedure voor vergunning

Voor het beoordelen van een aanvraag voor een milieuvergunning hadden we 26 weken de tijd. Onder de Omgevingswet is dit in de meeste gevallen 8 weken.

Kosten

Voor de behandeling van een milieuvergunningaanvraag betaalde u tot 2024 niets. Sinds 1 januari 2024 is dat veranderd en betaalt u leges. In de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website) vindt u wat de kosten zijn. Meldingen blijven gratis.

Waar staan de regels

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) (Deze link gaat naar een externe website) vervangt het Activiteitenbesluit milieubeheer. Maar ook in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (Deze link gaat naar een externe website) en het omgevingsplan (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer milieuregels.

Overgangsrecht

In verschillende situaties geldt overgangsrecht:

Vragen over het overgangsrecht in uw situatie kunt u stellen via vergunningen@gembest.nl. U kunt ook bellen naar 140499.

Akoestisch onderzoek gezoneerde industrieterreinen

Voor bedrijven op de gezoneerde industrieterreinen ’t Zand en Heide-Breeven gelden andere regels voor akoestische onderzoeken. Of u akoestisch onderzoek moet laten doen, is afhankelijk van de activiteiten die u uitvoert in uw bedrijf:

Waar een akoestisch onderzoek aan moet voldoen, leest u in de eisen voor een akoestisch onderzoek voor gezoneerde industrieterreinen (PDF, 67.4 kB). De beleidsuitgangspunten voor het zonebeheer kunt u terugvinden op pagina 18/19 van het zonebeheerplan (Deze link gaat naar een externe website). Download voor meer informatie het zoneprotocol (PDF, 30.1 kB). Download voor het maken van de geluidberekeningen het Objectenbestand Heide-Breeven (ZIP, 65.6 kB) of het Objectenbestand 't Zand (ZIP, 84.2 kB).