Melding of omgevingsvergunning milieu

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de milieuvergunningen. Op deze pagina leest u welke milieuregels gelden voor uw bedrijf.

Van inrichting naar activiteiten

In milieuregels spreken we nu over ‘inrichting’. Onder een inrichting verstaan we een vaste plek en de activiteiten daar. Onder de Omgevingswet gaan we het hebben over ‘milieubelastende activiteiten’. Dit betekent dat de voorwaarde voor een vaste plaats vervalt. Daardoor gelden milieuregels voortaan ook voor mobiele activiteiten en tijdelijke activiteiten. Bijvoorbeeld voor het tijdelijk plaatsen van een dieseltank voor een aggregaat.

Milieuregels gelden voor iedereen

De voorwaarde van ‘bedrijfsmatige grootte’ voor activiteiten vervalt. Zowel bedrijven als particulieren moeten voldoen aan milieuregels. Wel zijn er ondergrenzen voor milieubelastende activiteiten. Daardoor gelden milieuregels alleen in zeldzame gevallen voor particulieren.

Vergunningplicht

Als voor 1 activiteit een vergunnings- of meldingsplicht geldt, geldt dit nu voor de hele inrichting. Onder de Omgevingswet geldt een vergunnings- of meldingsplicht per activiteit. Wat van toepassing is hangt af van de soort en de grootte van de activiteit. De omgevingsvergunning met een beperkte milieutoets vervalt.

Digitaal loket

Het Omgevingsloket online (voor vergunningaanvragen) en de Activiteitenbesluit Internet Module (voor milieumeldingen) verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een nieuw Omgevingsloket. Gemakshalve noemen we dit gewoon Omgevingsloket. Hier kunt u voor al uw activiteiten een vergunning aanvragen of een melding doen.

Kortere procedure voor vergunning

Voor het beoordelen van een aanvraag voor een milieuvergunning hebben we 26 weken de tijd. Onder de Omgevingswet wordt dit in de meeste gevallen 8 weken.

Kosten

Voor de behandeling van een milieuvergunningaanvraag betaalde u tot 2024 niets. Sinds 1 januari 2024 verandert dat en betaalt u leges. In de legesverordening 2024 vindt u na 1 januari wat de kosten zijn. Meldingen blijven gratis.

Waar staan de regels

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) vervangt het Activiteitenbesluit milieubeheer. Maar ook in het omgevingsplan leest u meer over milieuregels.

Overgangsrecht

In verschillende situaties geldt overgangsrecht:

  • Een aanvraag die voor 1 januari 2024 is ingediend, beoordelen we volgens de oude regels.
  • Sommige activiteiten worden vergunningsplichtig, terwijl dat nu niet zo is. U hebt in dat geval twee jaar de tijd om een vergunning aan te vragen.
  • Alle andere gevallen.

Melding doen of vergunning aanvragen

Afhankelijk van hoe zwaar uw bedrijf het milieu belast, doet u een melding of vraagt u een vergunning aan. Via de Activiteitenbesluit Internet Module toetst u of uw bedrijfsactiviteiten tot type A, B of C behoren. Let er ook altijd op dat uw activiteiten passen binnen het bestemmingsplan.

  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type A (minst milieubelastend)? Dan hoeft u geen melding te doen. U moet zich wel houden aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type B (redelijk milieubelastend)? Dan doet u een melding. Ook (interne) verplaatsingen of het stopzetten van grotere installaties en bedrijfsactiviteiten moet u melden. Dit doet u online via de Activiteitenbesluit Internet Module. Uw bedrijf moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type C (milieubelastend)? Dan vraagt u een omgevingsvergunning activiteit milieu aan. Dit doet u via Omgevingsloket Online.

Akoestisch onderzoek gezoneerde industrieterreinen

Voor bedrijven op de gezoneerde industrieterreinen ’t Zand en Heide-Breeven gelden andere regels voor akoestische onderzoeken. Of u akoestisch onderzoek moet laten doen, is afhankelijk van het type bedrijf:

  • Type A: u moet de aanwezige geluidbronnen binnen uw bedrijf in kaart brengen met het vragenformulier Representatieve bedrijfssituatie (PDF, 52.1 kB). Het ingevulde formulier kunt u mailen naar vergunningen@gembest.nl en geluid@odzob.nl. De gemeente geeft dan aan of er maatwerkvoorschriften nodig zijn om de geluidruimte vast te leggen
  • Type B: u doet een online melding via www.aimonline.nl. U moet een akoestisch rapport opstellen als er binnen uw bedrijf veel geluidsbronnen aanwezig zijn en/of uw bedrijf binnen 50 meter vanaf de rand van de geluidszone ligt. Als deze voorwaarden niet op u van toepassing zijn, vult u het formulier Representatieve bedrijfssituatie (PDF, 52.1 kB) in. De gemeente voert op basis daarvan een quickscan uit. Als het nodig is, krijgt u maatwerkvoorschriften om de geluidruimte vast te leggen. In sommige gevallen blijkt uit de quickscan dat het toch nodig is om een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren. In dat geval ontvangt u daarover bericht
  • Type C: u moet altijd een akoestisch onderzoek bij uw aanvraag om vergunning voegen

Waar een akoestisch onderzoek aan moet voldoen, leest u in de eisen voor een akoestisch onderzoek voor gezoneerde industrieterreinen (PDF, 67.4 kB). De beleidsuitgangspunten voor het zonebeheer kunt u terugvinden op pagina 18/19 van het zonebeheerplan. Download voor meer informatie het zoneprotocol (PDF, 30.1 kB). Download voor het maken van de geluidberekeningen het Objectenbestand Heide-Breeven (ZIP, 65.6 kB) of het Objectenbestand 't Zand (ZIP, 84.2 kB).

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.