Lees pagina voor

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online (Deze link gaat naar een externe website) van de Rijksoverheid.

Kosten

Prijs omgevingsvergunning
Soort Kosten
In behandeling nemen Omgevingsvergunning (kijk bij Titel 2, Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning) Tarieventabel behorende bij de Legesverordening (Deze link gaat naar een externe website)
Bouwtekening of -dossier inzien (kosten per kwartier voor het opzoeken van het dossier) € 28,80 (exclusief bedrag per kopie of scan)

Een omgevingsvergunning voor het bouwen bestaat uit twee delen:

U wilt bouwen. Vergunning nodig?

Via (Deze link gaat naar een externe website)het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) kunt u een vergunningcheck doen om te kijken of u vergunningvrij mag bouwen, een melding moet doen of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Ruimtelijk bouwen: Omgevingsplan

Er zijn mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen. Deze staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het Omgevingsplan. Ook al is uw bouwplan vergunningvrij, u moet wel voldoen aan de algemene regels in het Omgevingsplan.

Vergunningplichtig

Voor ruimtelijk bouwen is vaak een vergunning nodig. De gemeente toetst uw bouwplan aan het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staan bijvoorbeeld regels over de functie of het uiterlijk van het bouwwerk. Via het Omgevingsloket controleert u of u een vergunning nodig hebt of mag bouwen zonder vergunning.

Technisch bouwen: Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Naast de regels voor ruimtelijk bouwen moet u ook voldoen aan de regels over technisch bouwen. Voor technisch bouwen moet u een vergunning hebben of een melding indienen. Kleine bouwwerken zijn vaak vergunningvrij. Voor meer informatie hierover zie: Wet kwaliteitsborging. Twijfelt u na het doen van de vergunningcheck of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente Best om dit te beoordelen, met het Formulier verzoek beoordeling vergunningvrij bouwen (PDF, 1.4 MB). Voor het laten beoordelen van een verzoek betaalt u € 120,- aan legeskosten.

Omgevingsplanactiviteit

Wanneer er in het Omgevingsplan een vergunningstelsel is opgenomen voor de te verrichten activiteit, dan is hiervoor ook een omgevingsvergunning vereist. De zogenaamde Omgevingsplanactiviteit. Voorbeelden hiervan zijn bouwwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden, uitvoeren van andere werkzaamheden, de aanleg of het veranderen van een inrit, kappen van bomen. De gevraagde vergunning kan worden verleend wanneer voldaan wordt aan de gestelde eisen.

Is het initiatief niet in overeenstemming met het Omgevingsplan, maar is toch de wens dat hieraan medewerking wordt verleend, dan dient een Omgevingsvergunning te worden aangevraagd om van het Omgevingsplan af te wijken (buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Voordat hiertoe wordt overgegaan is het raadzaam een principe-verzoek in te dienen.

Andere vergunningenstelsels

Voor andere mogelijke vergunningen zoals milieuvergunning en monumentenvergunning verwijzen wij naar de daarvoor afzonderlijk opgericht pagina’s.

Omgevingsvergunning aanvragen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) een aanvraag. Hiervoor heeft u DigiD (Deze link gaat naar een externe website) (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Houd er rekening mee dat we een aanvraag omgevingsvergunning om advies voorleggen aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de regels rondom Ruimtelijke Kwaliteit. Ook als het gaat om een gemeentelijk of rijksmonument.

Let op: geen persoonsgegevens vermelden

De documenten die u bij de aanvraag omgevingsvergunning indient, bevatten vaak ook persoonsgegevens. Die documenten publiceren wij digitaal en de persoonsgegevens worden daarmee ongewenst openbaar. Daarom is het van belang om persoonsgegevens (namen, adressen, telefoonnummers etc.) te verwijderen op de documenten die u bij de aanvraag indient. Zo geven wij samen invulling aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om uw privacy te waarborgen.

Beslistermijn

Normaliter geldt voor de aanvraag een beslistermijn van 8 weken. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
Bij uitzondering kan een beslistermijn gelden van 26 weken wanneer er een uitgebreide procedure dient te worden gevolgd.

Kosten in behandeling nemen aanvraag

Een overzicht van de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening (Deze link gaat naar een externe website).

Dient u een aanvraag in? Dan betaalt u leges. Dat deze kosten bij u in rekening worden gebracht, wil niet zeggen dat u vanzelfsprekend een vergunning krijgt. Twijfelt u over de haalbaarheid van uw aanvraag? Neem dan eerst contact met ons op voor meer informatie. U kunt uw vraag, bijvoorbeeld over bestemmingsplaninformatie, per mail sturen naar: vergunningen@gembest.nl.

Afhandeling

Heeft u de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal verstuurd? Dan ontvangt u de vergunning ook digitaal. U krijgt een e-mail van noreply@jeleefomgeving.nl. Als u klikt op ‘bekijk uw bericht’ komt u bij uw berichtenbox. In een afzonderlijk mailbericht ontvangt u een inlogcode voor uw berichtenbox. Als u het bericht aanklikt kunt u daar uw vergunning downloaden. Voor uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning kunt u ook terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (Deze link gaat naar een externe website).

Aanvragen nummeraanduiding (huisnummer)

Normaal wordt de toekenning van een adres en huisnummer geregeld via de Omgevingsvergunning. Is er in uw situatie geen omgevingsvergunning nodig, maar is uw adres niet opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)? Dan kunt u zelf een nummeraanduiding aanvragen (PDF, 84.3 kB) bij de gemeente. Let erop dat u de gevraagde bijlagen toevoegt. Let op: vraag een adres tijdig aan, de gemeente kan het niet met terugwerkende kracht toekennen.

Bouwtekening of bouwdossier bekijken

Wilt u een bouwdossier of bouwtekening inzien? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

Waterwetvergunning

Wilt u een steiger aanleggen, water afkoppelen of evenement organiseren op een rijkswater/kanaal? Bekijk dan de informatie over watervergunningen (Deze link gaat naar een externe website) op de website van Rijkswaterstaat.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.