Voorwerpen of voertuigen plaatsen in de openbare ruimte

Er gelden regels voor het plaatsen van voorwerpen of voertuigen in de openbare ruimte. Dus op wegen, stoepen, parkeerplaatsen en in bermen en parken. Soms is het gewoon toegestaan en soms is een ontheffing nodig.

Per soort voorwerp gelden er verschillende regels. We beschrijven of u het voorwerp of voertuig met of zonder ontheffing mag plaatsen en aan welke eisen u moet voldoen. U kijkt in deze regels: Voldoet dat wat u wilt aan de regels, dan mag u de activiteit ondernemen zonder ontheffing. Bij reclameborden moet u nog wel een kennisgeving doen aan de gemeente. Dan kunnen wij controleren of er niet gelijktijdig wegwerkzaamheden of evenementen zijn.

Bouwmaterieel en bouwmateriaal

 • Bijvoorbeeld hijskraan, speciemolen, heistelling, container, toiletwagen, bouwkeet, steiger, afschermhekken en bouwmaterialen.
 • Voldoet u aan alle regels, dan mag u de activiteit uitvoeren. Voldoet u niet aan een van de regels, dan is het in principe verboden. Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Algemene regels

 • Verboden op de voor het verkeer bestemde rijbaan
 • 3,50 m breed vrij voor hulpdiensten
 • 1,50 m vrij voor voetgangers en gehandicaptenvoertuigen
 • Bij plaatsing in de berm, afstand tot de weg 1 m binnen de bebouwde kom, 1,5 m buiten de bebouwde kom
 • Verboden op blindegeleidestroken en 0,70 meter aan weerszijden daarvan
 • Verboden op gehandicaptenparkeerplaatsen
 • Verboden op in- en uitritten van hulpdiensten
 • Verboden binnen een straal van 0,5 m van aansluitpunt voor brandblusapparaten (brandkraan)
 • Verboden op locaties waar wegwerkzaamheden zijn of evenementen worden gehouden
 • U mag openbaar groen niet als opslagterrein gebruiken
 • Het mag geen gevaar opleveren voor verkeersveiligheid

Extra regels voor bouwmaterieel en bouwmateriaal

 • Maximaal 31 dagen
 • Voorschriften in bouwveiligheidsplan dat behoort bij een bouwvergunning gaan altijd voor
 • Uitsluitend als eigen terrein niet toereikend is kunt u de openbare ruimte (gedeeltelijk) gebruiken
 • Toegang tot aangrenzende percelen wordt niet ontnomen of belemmerd
 • U stelt omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden
 • U neemt maatregelen zodat de activiteiten het woon- en leefmilieu zo min mogelijk schaden
 • De in-/uitrit of rijbaan van bouwplaats naar de openbare weg moet voorzien zijn van rijplaten

Uitzondering voor plangebied HSL

In de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik gelden afwijkende regels. Daar is het niet geregeld in de APV maar in het ‘omgevingsplan HSL’. Voor het plaatsen van een container, hoogwerker of stellage in dit gebied moet u een melding doen via het meldingsformulier Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. U moet direct een situatietekening meesturen met het formulier. 
Binnen 4 weken hoort u of we voorschriften aan de plaatsing stellen.

Uitstalling

 • Dit is een losstaand voorwerp, dat voor een pand is geplaatst voor verfraaiing, reclame of als aandachtstrekker van een winkel of horecagelegenheid.
 • Voldoet u aan alle regels, dan mag u de activiteit uitvoeren. Voldoet u niet aan een van de regels, dan is het in principe verboden. Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Algemene regels

 • 3,50 m breed vrij voor hulpdiensten
 • 1,50 m vrij voor voetgangers en gehandicaptenvoertuigen
 • Bij plaatsing in de berm, afstand tot de weg 1 m binnen de bebouwde kom, 1,5 m buiten de bebouwde kom
 • Verboden op blindegeleidestroken en 0,70 meter aan weerszijden daarvan
 • Verboden binnen een straal van 0,5 m van aansluitpunt voor brandblusapparaten (brandkraan)
 • Verboden op locaties waar wegwerkzaamheden zijn of evenementen worden gehouden
 • Het mag geen gevaar opleveren voor verkeersveiligheid

Extra regels voor uitstallingen

 • Alleen voor eigen (winkel)pand
 • Maximaal 1,20 m diep
 • Tot 1 m uit de gevel maximaal 2 m hoog, vanaf 1 meter uit de gevel maximaal 1,50 m hoog
 • Materialen aan luifels, zonweringen en dergelijke op een minimale hoogte van 2,20 m
 • Doorgang naar een pand of naar brandgangen niet belemmeren
 • U zorgt ervoor dat de uitstalling niet kan wegrijden/verschuiven, dat er geen materialen kunnen vallen en dat er geen scherpe punten uitsteken
 • Maximaal 2 reclameborden (maximaal 1,80 m hoog en maximaal 1 m breed). Reclame moet gaan over het branchepatroon van de winkel/bedrijf.
 • Verkoop moet plaatsvinden vanuit de winkel, niet vanuit een kraam of tafel

Uitzondering voor plangebied HSL

In de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik gelden afwijkende regels. Daar is het niet geregeld in de APV maar in het ‘omgevingsplan HSL’. Voor het plaatsen van een container, hoogwerker of stellage in dit gebied moet u een melding doen via het meldingsformulier Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. U moet direct een situatietekening meesturen met het formulier. 
Binnen 4 weken hoort u of we voorschriften aan de plaatsing stellen.

Reclameborden om lantaarnpalen

 • Tijdelijke driehoeks- of sandwich-reclameborden die u om lantaarnpalen bevestigt, waarmee reclame u reclame maakt voor evenementen en activiteiten.
 • Voldoet u aan alle regels, dan mag u de activiteit uitvoeren. Voldoet u niet aan een van de regels, dan is het in principe verboden. Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Algemene regels

 • 3,50 m breed vrij voor hulpdiensten
 • 1,50 m vrij voor voetgangers en gehandicaptenvoertuigen
 • Afstand tot de rijbaan minimaal 1 m 
 • Verboden op blindegeleidestroken en 0,70 m aan weerszijden daarvan
 • Verboden op locaties waar wegwerkzaamheden zijn of evenementen worden gehouden
 • Het mag geen gevaar opleveren voor verkeersveiligheid

Extra regels voor reclameborden

 • Aankondigingsborden langs wegen – anders dan driehoeksborden of sandwichborden - mogen uitsluitend door of namens de gemeente geplaatst worden
 • Uitsluitend voor acties en evenementen in Best en/of aangrenzende gemeenten
 • Maximaal 20 reclameborden. Maximaal 14 dagen
 • Uitsluitend langs wegen binnen de bebouwde kom
 • Ondergrond en tekst niet fel reflecterend
 • Deugdelijk bevestigen aan lantaarnpaal. Niet aan bomen.
 • Niet binnen 50 m van rotonde, kruising of voetgangersoversteekplaats
 • Minimaal 15 m uit straathoek.
 • U doet minimaal 4 weken voor plaatsing een kennisgeving via vergunningen@gembest.nl onder vermelding van:
  • Contactgegevens aanvrager (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
  • Voor welke actie of evenement
  • Aantal borden
  • Welke periode
 • U verwijdert de borden uiterlijk 1 werkdag na de periode 
 • Per bord betaalt u precariobelasting

Spandoeken, versieringen en vlaggen

 • Voldoet u aan alle regels, dan mag u de activiteit uitvoeren. Voldoet u niet aan een van de regels, dan is het in principe verboden. Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Regels

 • U bevestigt ze deugdelijk
 • Onderzijde spandoek/versiering minimaal 5 m boven de weg
 • Aan bomen mag u ze alleen met touw of binddraad bevestigen. Niet schroeven, spijkeren, en dergelijke
 • De voorwerpen kunnen niet in aanraking komen met niet-geïsoleerde stroomtoevoerende draden
 • Verboden aan lantaarnpalen.
 • Het voorwerp mag geen lichtbronnen afschermen
 • Het is bestand tegen zware windstoten, bijvoorbeeld doordat het winddoorlatend is
 • Een spandoek is een uiting of activiteit die niet-commercieel is en in Best van overheidsinstelling of charitatieve instelling. Of regionaal met een lokaal effect, zoals campagnes over verkeersveiligheid en collectes.
 • Een versiering moet bij een speciale gelegenheid horen, zoals carnaval, Koningsdag, Sinterklaas, Kerst, EK’s of WK’s
 • U bevestigt vlaggen(stokken) en wimpels deugdelijk aan gebouwen. Minimaal 2,2 m boven voetgangersruimte en minimaal 5 m boven de rijweg.
 • Het voorwerp levert geen gevaar op voor verkeersveiligheid
 • Verboden op locaties waar wegwerkzaamheden zijn of evenementen worden gehouden

Tijdelijke verwijsborden

 • Voldoet u aan alle regels, dan mag u de activiteit uitvoeren. Voldoet u niet aan een van de regels, dan is het in principe verboden. Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Regels

 • Uitsluitend voor een niet-commercieel evenement
 • Niet eerder dan 5 dagen voor aanvang van het evenement plaatsen en uiterlijk 1 werkdag na evenement verwijderen
 • Ondergrond en tekst op de verwijsborden zijn niet fel reflecterend
 • U bevestigt het bord op deugdelijke wijze aan een gebouw, met toestemming van de rechthebbende
 • Ten minste 50 meter voor een kruising(en) of kruispunt plaatsen
 • Verboden op de voor het verkeer bestemde rijbaan
 • 3,50 m breed vrij voor hulpdiensten
 • 1,50 m vrij voor voetgangers en gehandicaptenvoertuigen
 • Bij plaatsing in de berm is afstand tot de weg 1 m binnen de bebouwde kom, 1,5 m buiten de bebouwde kom
 • Verboden op blindegeleidestroken en 0,70 meter aan weerszijden daarvan
 • Verboden op gehandicaptenparkeerplaatsen
 • Verboden op in- en uitritten van hulpdiensten
 • Verboden binnen een straal van 0,5 m van een aansluitpunt voor brandblusapparaten (brandkraan)
 • Verboden op locaties waar wegwerkzaamheden zijn of evenementen worden gehouden
 • Het bord levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid

Permanente verwijsborden

 • Het plaatsen van permanente verwijsborden is alleen door of in opdracht van de Gemeente Best toegestaan. Stuur in dat geval een mail naar info@gembest.nl

Algemeen (overige voorwerpen)

 • Voldoet u aan de volgende regels, dan mag u de activiteit uitvoeren. Voldoet u niet aan een van de regels, dan is het in principe verboden. Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Algemene regels

 • Verboden op de voor het verkeer bestemde rijbaan
 • 3,50 m breed vrij voor hulpdiensten
 • 1,50 m vrij voor voetgangers en gehandicaptenvoertuigen
 • Bij plaatsing in de berm, afstand tot de weg 1 m binnen de bebouwde kom, 1,5 m buiten de bebouwde kom
 • Verboden op blindegeleidestroken en 0,70 meter aan weerszijden daarvan
 • Verboden op gehandicaptenparkeerplaatsen
 • Verboden op in- en uitritten van hulpdiensten
 • Verboden binnen een straal van 0,5 m van aansluitpunt voor brandblusapparaten (brandkraan)
 • Verboden op locaties waar wegwerkzaamheden zijn of evenementen worden gehouden
 • U mag openbaar groen niet als opslagterrein gebruiken
 • Het mag geen gevaar opleveren voor verkeersveiligheid

Voor de volgende zaken gelden andere regels:

 • Verkoopstandplaats: hiervoor heeft u altijd een standplaatsvergunning nodig
 • Terras bij horecabedrijf: hiervoor heeft u een exploitatievergunning nodig
 • Voor het plaatsen van tenten, podia, hekken en dergelijke tijdens evenementen gelden de regels voor evenementen.
 • Tijdelijke buitentap en/of terras: voor het tijdelijk plaatsen hiervan heeft u altijd een Ontheffing Alcoholwet nodig. Of het gaat om een evenement
 • Auto’s, aanhangers, bussen, caravans, vrachtwagens: hiervoor gelden andere regels: artikel 5:2 tot en met 5:11 uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik zijn die regels voor voertuigen opgenomen in artikel 15.2.2 van omgevingsplan HSL
 • Gedenkteken/gedenksteen: hiervoor moet u een ontheffing aanvragen. In de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik moet u een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aanvragen. De aanvraag moet voldoen aan de regels uit artikel 23.1.1 van omgevingsplan HSL Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl

Voor meer informatie stuurt u een mail naar vergunningen@gembest.nl

Ontheffing aanvragen

Let op! Inwoners en ondernemers in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunnen te maken krijgen met andere regels omdat in dit gebied Omgevingsplan HSL geldt. Als dat het geval is, dan is dat bij het voorwerp vermeld.

Prijs

 • U betaalt € 122,30 voor het aanvragen van de ontheffing (legeskosten).
 • Soms betaalt u precariobelasting voor het plaatsen van voorwerpen. Dit is een soort huur van de gemeentegrond. U vindt alle tarieven in de verordening precariobelasting 2022.