Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om hier te kunnen te leven, wonen, werken en recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Op dit moment zijn er heel veel afzonderlijke wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn al die wetten en regels samengevoegd in één wet.

De Omgevingswet heeft niet alleen gevolgen voor overheden, maar ook voor u als inwoner, ondernemer en/of als initiatiefnemer. Niet alleen de instrumenten, maar ook de manier van werken wordt anders.

Doel van de Omgevingswet

  • Een overheid die minder stuurt vanuit harde regels en meer stuurt op maatschappelijke doelen die vooraf met inwoners, ondernemers en organisaties zijn besproken en bepaald;
  • De Omgevingswet vraagt ook om een gemeente die nog meer in gesprek gaat met een initiatiefnemer en goede initiatieven, die aansluiten bij maatschappelijke doelen, sneller mogelijk maakt;
  • De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

Wat merk ik nu al van de Omgevingswet?

De gemeente Best is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer merkt u daar nog niet zoveel van. Daarnaast toetst Best bij enkele ruimtelijke plannen het werken met uitgangspunten voor het omgevingsoverleg.  

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden, zonnepark initiatieven of een gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? Dan hoeft u straks maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale Omgevingsloket ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wil veranderen.

Als u zelf een ruimtelijk initiatief start, dan betrekt u uw omgeving daarbij, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met uw buren. Maar misschien ook met anderen waarvan u denkt dat ze belang hebben bij uw initiatief. En als iemand anders bij u in de buurt een initiatief ontwikkelt, dan betrekt hij u daarbij of informeert hij u daarover. Dat noemen we participatie.

Meer informatie over de Omgevingswet

Meer informatie over de Omgevingswet is onder andere te vinden op:

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan maken onderdeel uit van de toekomstige Omgevingswet. Hieronder leggen wij uit wat deze twee stukken betekenen.

Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een Omgevingsvisie op te stellen. Die Omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. En hoe wij ruimte bieden aan de opgaven waar we voor staan zoals de klimaatverandering en energietransitie. Ook Rijksoverheid maakt er één. U heeft al mee kunnen denken over de Omgevingsvisie, die is door de gemeenteraad vastgesteld in januari 2022.

Meer informatie: www.omgevingsvisiebest.nl

Wat is het Omgevingsplan?

In het Omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat het Omgevingsplan uit alle bestemmingsplannen én een verzameling regels die is overgedragen vanuit het Rijk. De komende jaren wordt het Omgevingsplan stap voor stap gemaakt. Dit leidt uiteindelijk tot een Omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Parallel hieraan vinden ook wijzigingen van het Omgevingsplan plaats om initiatieven mogelijk te maken en beleidsopgaven juridisch te verankeren. We informeren en betrekken onze inwoners, verenigingen en organisaties bij het maken van het Omgevingsplan.

Planning

  1. Vaststellen Omgevingsvisie - januari 2022 (afgerond)
  2. Vaststellen participatiebeleid Omgevingswet - december 2022 (afgerond)
  3. Start Omgevingsplan - 2022 (in voorbereiding)
  4. Start Omgevingsloket - 1 januari 2024
  5. Invoering Omgevingswet - 1 januari 2024
  6. Omgevingsplan gereed - voor 1 januari 2030
  7. Toepasbare regels maken - voor 1 januari 2030