Geluid

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is er voor het in kaart brengen en beheersen van geluid van auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, vliegtuigen en bedrijven. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt iedere 5 jaar actuele geluidskaarten en tabellen voor omgevingsgeluid. 

In het (tijdelijke) omgevingsplan vindt u regels over geluid. Het actieplan geluid is een verplicht programma in het omgevingsplan. Deze verplichting volgt uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. In het programma staat een overzicht van de uitgevoerde acties en de nog te nemen maatregelen om de geluidbelasting te beperken. Het programma gaat bijvoorbeeld over de volgende geluidsbronnen: wegen, spoorwegen, luchthavens en activiteiten. Het programma wordt opgesteld aan de hand van de geluidbelastingkaarten.

Geluidaandachtsgebieden

In het omgevingsplan staan geluidsaandachtsgebieden ingetekend. Dit zijn gebieden langs (spoor)wegen of rond industrieterreinen waarbinnen het geluid hoger is dan de standaardwaarde (zie tabel). Op dit moment hebben we geluidsaandachtsgebieden langs (spoor)wegen en rondom industrieterreinen. Ook rond Eindhoven Airport ligt een geluidsaandachtsgebied. Als u een activiteit wilt ondernemen in een geluidsaandachtsgebied vragen wij u om akoestische gegevens (zie eisen voor akoestisch onderzoek).

In een geluidsaandachtsgebied kunnen we meer of minder geluid toestaan op een woning of ander geluidgevoelig object (bijvoorbeeld een school). We mogen geen waarde toestaan boven de grenswaarde (zie tabel). In de omgevingsvergunningaanvraag kunt u kiezen voor de activiteit ‘afwijken standaardwaarde geluid’.

Hogere waarde

Voor de geluidbelasting van woningen geldt een voorkeursgrenswaarde. Deze is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Soms is het niet mogelijk om te voldoen aan deze waarde. Het college kan dan besluiten een hogere waarde toe te staan. Dit is gebonden aan een maximumwaarde. Heeft u voor uw woning een hogere waarde nodig? U kunt deze aanvragen door het online formulier hogere waarden in te vullen.

Zorg dat u de volgende bijlagen bij de hand heeft:

Voor het behandelen van uw verzoek betaalt u leges. De hoogte van dit bedrag vindt u in de legesverordening.

Online formulier hogere waarden

Trillingen

Over het algemeen worden trillingen veroorzaakt door menselijke activiteiten (denk aan langsrijdende treinen of heien). Maar ook natuurlijke bronnen zoals wind en aardbevingen kunnen trillingen veroorzaken. Als u een activiteit onderneemt in de buurt van een trillingsbron moet u uitzoeken of u maatregelen moet nemen. In de trillingsrichtlijn vindt u hierover meer informatie.

Controle

De verwachting is dat we door de nieuwe regels meer controle hebben over geluid. Controle is een van de middelen die we hiervoor gebruiken. Als bijvoorbeeld het verkeersgeluid is toegenomen met anderhalve decibel moeten we maatregelen overwegen. Het treffen van geluidbeperkende of geluidwerende maatregelen blijft echter ook onder de Omgevingswet een keuze. Een toename van anderhalve decibel komt overigens overeen met ongeveer 40% verkeerstoename. Het basisjaar waarmee de toekomstige geluidbelasting wordt vergeleken bij gemeentelijke wegen is nog niet bekend.

Geluidsoverlast

Wilt u geluidsoverlast melden? Maak dan een melding openbare ruimte. Geluidsoverlast doorgeven buiten kantoortijden kan ook via de Provinciale milieuklachtencentrale, via telefoonnummer (073) 681 28 21. Tijdens evenementen op Aquabest is ook de organisator te bereiken via een speciale meldlijn. Dit telefoonnummer is (0499) 327 773.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Best via vergunningen@gembest.nl of telefoonnummer 14 0499.

Rapporten geluid

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.