Sloopmelding gebouw of deel gebouw

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Alleen sloopmelding

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • Bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij.
 • Bij de sloop verwijdert u asbest.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In onderstaande gevallen doet u én een sloopmelding en heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument.
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Bij slopen in strijd met het bestemmingsplan.

Hoe doet u een sloopmelding?

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Lees hier meer over eHerkenning.

Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan dient u hiervoor via het Omgevingsloket een aanvraag in. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. Allen in de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente via toezichthandhaving@gembest.nl. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente via toezichthandhaving@gembest.nl. Doe dit uiterlijk op de 1e werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Welke gegevens heeft u nodig bij een sloopmelding?

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook 1 of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • een asbestinventarisatierapport (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Wanneer hoort u iets over de sloopmelding?

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Heeft u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

Extra informatie

Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk dan op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Bekijk hier het overzicht van gecertificeerde bedrijven.