Omgevingsvisie

Hoe ziet Best eruit in 2040? Hoeveel ruimte hebben we nodig om te wonen en welke woningen zijn nodig? Waar is ruimte voor werken en recreëren? Hoe maken nog meer ruimte voor duurzame energie? Wat willen we echt behouden en beschermen? Welke ruimte krijgen economie en bereikbaarheid? En hoe maken we ruimte voor een gezonde samenleving?

Iedereen dacht mee

Deze vragen raken iedereen in Best, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom hebben we iedereen uitgenodigd om hierover mee te denken. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, inhoudsdeskundigen en bestuurders hebben allemaal bijdragen geleverd aan dit document. Alles is te lezen op de website www.omgevingsvisiebest.nl.

Belangrijk

De Omgevingsvisie wordt een belangrijk document. In de omgevingsvisie kijken we vooruit naar 2040 en schetsen we hoe we Best voor ons zien. Het bevat ambities, kaders en uitgangspunten voor ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving.

Geef uw reactie

De Omgevingsvisie is in concept klaar. Er is nog één mogelijkheid voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in Best om er officieel op te reageren. Daarna is het woord aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit. Bekijk nu de ontwerp Omgevingsvisie. Op deze pagina leest u ook meer info over de inzagetermijn en hoe u kunt reageren.  

De omgevingswet

De Omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de toekomstige Omgevingswet. Dit is een wet die naar verwachting ingaat op 1 juli 2022.

Meer informatie