Omgevingsvisie

Hoe ziet Best eruit in 2040? Hoeveel ruimte hebben we nodig om te wonen en welke woningen zijn nodig? Waar is ruimte voor werken en recreëren? Hoe maken nog meer ruimte voor duurzame energie? Wat willen we echt behouden en beschermen? Welke ruimte krijgt economie en bereikbaarheid? En hoe maken we ruimte voor een gezonde samenleving?

Deze vragen raken iedereen in Best, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met iedereen in Best die mee wil doen. Deze blik vooruit noemen we de Omgevingsvisie.

Opstellen Omgevingsvisie

Het ontwikkeltraject van de omgevingsvisie van de gemeente Best is opgeknipt in 4 fasen. In de 'Droomfase' inventariseren we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Best. Tegelijk kijken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen.
In de ‘Denkfase’ en ‘Durffase’ leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven en de centrale ambities? Waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor? Uitkomst van deze fasen staan in de notitie Kernopgaven en in de strategische keuzes. Op basis van deze notities wordt Omgevingsvisie in de laatste ‘Doefase’ verder uitgewerkt.

Fasen Omgevingsvisie

U kunt alle stappen in dit proces volgen:

Dromen (januari t/m juni 2020)

 • Participatie
  Op dinsdag 3 maart 2020 organiseerden we het Droomatelier 2040. Tijdens deze interactieve bijeenkomst verzamelden we droombeelden voor Best. Zo’n 45 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties namen deel.
  Kon u er niet bij zijn maar heeft u dromen voor Best van de toekomst? Vanaf 4 juni leggen we via PleinBest.nl stellingen en vragen aan u voor. Deze vragen leggen we ook voor aan het inwonerspanel van de gemeente.

Denken (april t/m juli 2020)

 • Op 30 juni organiseren we een digitaal ‘Denkatelier’. Dan leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen partijen uit om keuzes te maken. De uitkomsten vertalen we in kernopgaven voor Best op weg naar 2040. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
 • Notitie Kernopgaven

Durven (augustus t/m oktober 2020)

 • Participatie
 • Strategische keuzes

Doen (oktober t/m december 2020)

 • Participatie
 • Omgevingsvisie (ontwerp)

Participatie

De toekomst van Best raakt iedereen die nu en straks in Best woont en werkt, of er weleens op bezoek komt. We willen daarom iedereen de gelegenheid geven om mee te praten over die toekomst. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad begin 2021 over de definitieve visie.

Achtergrond Omgevingsvisie?

In 2022 komt er een nieuwe Omgevingswet. Deze wet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving. Deze wet zegt dat gemeenten een toekomstvisie op de omgeving moeten opstellen. Dit is nodig om een goed omgevingsplan te kunnen maken, en dat is de basis voor verzoeken en vergunningsaanvragen.

Omgevingswet

Sluit het menu