Ruimtelijke Kwaliteit

Wilt u (ver)bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor Ruimtelijke Kwaliteit: de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een bouwwerk eruit ziet. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het gemeentebestuur over aanvragen omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen of monumenten.

Vanwege de door de overheid opgelegde Coronamaatregelen behandelen we de plannen via videobellen en is de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit niet openbaar.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.

Aanvragen van een beoordeling

Wanneer u een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend wordt die automatisch voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, daar hoeft u verder niets voor te doen. Wilt u eerst weten of het ontwerp van een bouwplan voldoet aan de welstandscriteria? Dan kunt u voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient een beoordeling Ruimtelijke Kwaliteit aanvragen. Dat doet u op basis van een ontwerptekening met het formulier verzoek beoordeling Ruimtelijke Kwaliteit (PDF, 164.2 kB). Het ingevulde formulier met de benodigde stukken kunt u per e-mail sturen naar vergunningen@gembest.nl. Betreft het een monument? Kijk dan ook op de pagina Monumenten.

Overigens beoordelen we eerst of we akkoord kunnen geven op verbouwingen in de reguliere woonwijken zonder advies van de commissie.

Welstandscriteria

De eisen voor Ruimtelijke Kwaliteit zijn gebaseerd op welstandscriteria zoals vastgelegd in de ‘Nota Welstand met beleid’ en daarop gebaseerde beleidsregels. De welstandscriteria vindt u in de Nota Welstand met beleid. Het Welstandsbeleid over dakkapellen (PDF, 20.8 kB) is later nog gewijzigd. Specifieke welstandscriteria voor nieuwe ontwikkelingen vindt u bij de bestemmingsplannen.

Vergaderingen

De vergaderingen zijn op dinsdagen om 9.30 uur in het gemeentehuis en zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling van uw aanvraag aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de receptie van het gemeentehuis. De agenda ligt de vrijdag voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Plannen in het kader van vooroverleg (op de agenda te herkennen aan de letter P voorafgaand aan het zaaknummer) zijn alleen door derden bij te wonen als de aanvrager daartegen geen bezwaar heeft.

Data vergaderingen commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021/2022
Geplande vergaderingen Uiterlijke ontvangstdatum stukken  
Dinsdag 30 november Woensdag 24 november  
Dinsdag 21 december Woensdag 15 december Geen behandeling monumenten
Woensdag 19 januari Woensdag 12 januari  
Dinsdag 8 februari Woensdag 2 februari Geen behandeling monumenten
Dinsdag 8 maart Woensdag 2 maart  
Dinsdag 29 maart Woensdag 23 maart Geen behandeling monumenten
Dinsdag 26 april Woensdag 20 april  
Dnsdag 17 mei Woensdag 11 mei Geen behandeling monumenten
Dinsdag 7 juni Woensdag 1 juni  
Dinsdag 28 juni Woensdag 22 juni Geen behandeling monumenten

Wijzigingen in de planning zijn voorbehouden. 

De bouwplannen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Bij te late aanlevering kan het zijn dat we de plannen doorschuiven naar een latere vergadering. Als u wilt weten of uw aanvraag voor de komende vergadering op de agenda staat, kunt u een mail sturen naar vergunningen@gembest.nl

Uitslag beoordeling vooroverleg

De uitslag van de beoordeelde bouwplannen in het kader van vooroverleg maken we na de vergadering schriftelijk bekend. Als het plan afwijkt van het bestemmingsplan melden we dat meestal tegelijkertijd. Dan kunt u daar rekening mee houden bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Adviezen over monumenten maken we ook schriftelijk aan u bekend.

Uitslag beoordeling aanvraag omgevingsvergunning

Over de welstandsbeoordelingen als onderdeel van een definitieve omgevingsvergunningaanvraag krijgt u alleen bericht als de commissie Ruimtelijke Kwaliteit een negatief advies of een advies met kanttekeningen uitbrengt. In dat geval krijgt u meestal eerst de gelegenheid om de aanvraag aan te passen voordat het gemeentebestuur een definitief besluit neemt. Dat betekent wel dat u de wijzigingen van het plan in alle uitgewerkte stukken moet doorvoeren. Daarom kunt u beter kiezen voor een beoordeling in het kader van vooroverleg voordat u de definitieve aanvraag omgevingsvergunning indient.