Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Aanslag gemeentelijke heffingen

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking vindt u (indien van toepassing): de WOZ-waarde, de onroerendezaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting.

Eigenaren en huurders van een woning/niet-woning krijgen een WOZ-beschikking. De huurders van een woning krijgen geen aanslag onroerendezaakbelastingen, huurders van niet-woningen wel. De gemeente betaalt met de gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld ophalen van het huisvuil en onderhoud van het riool, wegen, straatverlichting, sportaccommodaties en allerlei soorten van zorg. Door belasting te betalen, levert u als inwoner of ondernemer in Best een bijdrage.

Meer informatie over de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, objecten in aanbouw en percelen grond). Voor de waarde van uw pand kijken we naar de waardepeildatum en situatie op 1 januari 2017 (dus 1 jaar vóór het belastingtijdvak 2018). Als u een verbouwing gedaan heeft in de loop van 2017, is de waardepeildatum voor de belasting 1 januari 2017.

WOZ-waarde is gestegen

Tussen de waardepeildatums 1 januari 2016 en 1 januari 2017 steeg de WOZ-waarde van woningen in Best gemiddeld met circa 3,5%. Voor niet-woningen geldt een gemiddelde stijging van circa 0,5%. Let op, het gaat hier om gemiddelde waarden. De waarde van uw woning of pand kan hiervan fors afwijken. Bijvoorbeeld door het meer/minder gewild zijn van een bepaalde locatie of een bepaald type woning en verandering van kwaliteit en onderhoud van een woning. Ook kan het zijn dat uw woning voorheen te laag of te hoog is gewaardeerd.

Wijze van waarderen

De gemeente waardeert uw woning volgens de Wet waardering onroerende zaken (de Wet WOZ). De WOZ-waarde voor 2018 is bepaald op basis van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in Best, die rond de waardepeildatum 1 januari 2017 zijn verkocht. Daardoor wijkt de WOZ-waarde van een individuele woning vaak (naar boven of beneden) af van het gemiddelde in Best en zeker ook van het regionale en landelijke gemiddelde. Bekijk daarom altijd het taxatieverslag met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.

Bezwaar

We doen ons best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u denkt dat we een fout hebben gemaakt, dan horen we het graag. U kunt contact opnemen met de vakgroep Belastingen en Invordering voor meer informatie. Dit kan via telefoonnummer 14 0499 of via woz@gembest.nl. Onze specialisten kunnen de waarde snel controleren en waar nodig zelfs al aanpassen. Hiervan ontvangt u bericht. Vervolgens kunt u kiezen of u akkoord gaat of alsnog bezwaar maakt. Toch een bezwaarschrift? Kijk dan op de pagina belastingaanslag bezwaar waar uw bezwaarschift aan moet voldoen.

Schakel geen bureau in, maak gratis bezwaar bij de gemeente!

Verschillende bureaus willen u bij het maken van bezwaar heel graag ‘gratis’ van dienst zijn. Hiervoor brengen de bureaus bij u geen kosten in rekening, maar de gemeente betaalt hiervoor wel zeer hoge kosten, via het 'Besluit proceskosten bestuursrecht'. Hierin staat dat de gemeente de kosten moet vergoeden van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. We vragen u daarom gewoon zelf contact op te nemen met de gemeente als u denkt dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld.

  • Als de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, passen wij deze gratis aan. Komt u er in deze fase met de gemeente niet uit, dan kunt u altijd eenvoudig schriftelijk bezwaar maken, bijvoorbeeld via een modelbezwaarschrift (PDF, 49.1 kB). Dit is ook gratis.
  • Als u rechtstreeks contact opneemt met de gemeente hoeft u niet meer te doen dan als u kiest voor een van de bureaus.
  • U moet de bureaus vaak machtigen om namens u op te treden. Soms gaat een bureau ook namens u in beroep bij de rechtbank zonder u daarvan op de hoogte te stellen, want u hebt ze daarvoor immers gemachtigd. Als u zelf bezwaar maakt, hoeft u niemand te machtigen.
  • Voor de afhandeling van een bezwaar maakt het totaal niet uit of het bezwaarschrift is ingediend door uzelf of door een bureau.

Voorbeeld van kostenvergoeding aan een bureau

Als een bureau namens u bezwaar maakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde en het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard, dan is de gemeente verplicht een onkostenvergoeding te betalen aan het bureau: 

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 249,-
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 249,-
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 50,- per uur exclusief BTW (maximaal 4 uur)

Voorbeeld: een door een bureau ingediend bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en de WOZ-waarde wordt met € 10.000 verlaagd. Voor de onroerendezaakbelastingen levert dit een verlaging van de aanslag op van € 9,-. De gemeente moet vervolgens aan het bureau ruim € 698 aan kostenvergoeding betalen. De gemeente maakt bij deze manier van bezwaar maken meer kosten en verrekent dit uiteindelijk in de belastingtarieven. Dat is jammer en onnodig. Want als u zelf een bezwaarschrift indient, is bezwaar maken echt gratis.

Belastingopbrengst blijft gelijk

Net als in voorgaande jaren leidt de stijging of daling van de WOZ-waarden niet tot een verandering van de belastingopbrengsten voor de gemeente. Dit komt doordat de waardestijging of -daling wordt gecompenseerd door een aanpassing van de OZB-tarieven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke heffingen op de pagina Belastingen. Hier vindt u ook meer informatie over de WOZ. Natuurlijk kunt u voor informatie ook bellen met de vakgroep Belastingen en Invordering via telefoonnummer 14 0499 of langskomen in het gemeentehuis.

Geen aanslag ontvangen?

Heeft u geen aanslag ontvangen en denkt u dat u er wel een zou moeten krijgen? Neem dan contact op met de vakgroep Belastingen en Invordering via telefoonnummer 14 0499. Let op! Heeft u via MijnOverheid aangegeven dat u berichten van de gemeente Best digitaal wilt ontvangen? Dan ontvangt u de aanslag gemeentelijke heffingen in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post.

Sluit het menu