Aanslag gemeentelijke heffingen

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking 2017 staat vermeld (indien van toepassing): de WOZ-waarde, de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting.

Vanaf 2016 krijgen ook alle huurders van een woning een WOZ-beschikking. Vanaf 1 oktober 2015 is namelijk het puntensysteem veranderd voor het bepalen van de maximale huurprijs van woningen met een huur tot € 710,68. Voortaan telt ook de WOZ-waarde van de woning mee bij het bepalen van de maximale huurprijs. Dit geldt dus niet voor woningen in de vrije sector met een huurprijs van € 710,68 of meer. De huurders van een woning krijgen uiteraard géén aanslag onroerende-zaakbelastingen.

Waarom heft de gemeente belasting?

De gemeente heft de gemeentelijke belastingen natuurlijk niet zomaar. Er worden allerlei zaken mee betaald. Zo wordt het geld van de rioolheffing gebruikt om het riool te onderhouden. Van het geld uit de afvalstoffenheffing wordt het huisvuil opgehaald en het geld van de OZB wordt onder meer gebruikt voor het onderhoud van wegen, straatverlichting, sportaccommodaties, allerlei soorten van zorg, enzovoorts.
Door belasting te betalen leveren alle inwoners en ondernemers van Best een bijdrage.

Meer informatie over de WOZ-waarde

Waardepeil ligt 1 jaar voor belastingtijdvak

De WOZ-waarde van onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, objecten in aanbouw en percelen grond) wordt jaarlijks bepaald. De waarde van uw pand is bepaald naar de waardepeildatum en situatie op 1 januari 2016. De waardepeildatum ligt dus 1 jaar vóór het belastingtijdvak 2017.
Als er sprake is van verbouwing en dergelijke in de loop van 2016 dan is de situatie van uw pand op 1 januari 2017 bepalend voor de vast te stellen waarde, maar ook dan is de waardepeildatum 1 januari 2016.

Waardeontwikkeling

Tussen de waardepeildatum 1 januari 2015 en de waardepeildatum 1 januari 2016 is de WOZ-waarde van woningen in Best gemiddeld op nagenoeg hetzelfde waardeniveau gebleven. Voor niet-woningen geldt een gemiddelde daling van circa 2%.
Let op, het gaat hier om gemiddelde waarden. De waarde van uw woning of pand kan hiervan afwijken. Immers door het meer of minder in trek zijn van een bepaalde locatie, het meer en minder "gewild" zijn van een bepaald type woning en afhankelijk van bijvoorbeeld verandering van kwaliteit en onderhoud van een woning kan er sprake zijn van (grote) onderlinge verschillen in waardeontwikkeling. Ook kan het zijn dat uw woning voorheen te laag of te hoog is gewaardeerd.

Wijze van waarderen

De gemeente moet uw woning waarderen zoals de Wet waardering onroerende zaken (de Wet WOZ) dat voorschrijft. De WOZ-waarde voor 2017 is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van in redelijke mate vergelijkbare woningen in Best, die rond de waardepeildatum 1 januari 2016 zijn verkocht. Daardoor kan (en zal bijna altijd) de WOZ-waarde van een individuele woning afwijken van het gemiddelde in Best en zeker ook van het landelijke en regionale gemiddelde. Dit kan zowel naar boven als naar beneden. Daarom adviseren wij om altijd het taxatieverslag met daarop de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen te bekijken. Het taxatieverslag staat vindt u op het WOZ-loket via de pagina WOZ-waarde en taxatieverslag. Als u niet over internet beschikt, kunt u het taxatieverslag ook schriftelijk of telefonisch aanvragen.

Bezwaar

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u denkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt kunt u dit eenvoudig aan de gemeente kenbaar maken. Wanneer u bezwaar wilt maken is het zinvol om eerst contact op nemen met de vakgroep Belastingen en Invordering voor nadere informatie of vragen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0499 of via woz@gembest.nl. Onze specialisten kunnen de waarde snel controleren en waar nodig zelfs al aanpassen. Hiervan ontvangt u bericht. Vervolgens kunt u kiezen of u alsnog bezwaar maakt of akkoord gaat met onze bevindingen. Dit laatste voorkomt een (lange) bezwarenprocedure.

Toch een bezwaarschrift? Dan moet u binnen 6 weken na de dagtekening schriftelijk bezwaar maken bij de WOZ-/heffingsambtenaar van de gemeente Best, Postbus 50, 5680AB Best.

Waar moet uw bezwaarschrift aan voldoen?

In uw bezwaarschrift moeten uw naam, adresgegevens, aanslagnummer, handtekening, dagtekening én een motivering staan. U moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag, of waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw onroerende zaak.

Kijk voor meer informatie op de pagina belastingaanslag bezwaar.

No cure, no pay bureaus

Meerdere bureaus willen u bij het maken van bezwaar heel graag ‘gratis’ van dienst zijn. Voor deze dienst brengen deze bureaus bij de gemeente zeer hoge kosten in rekening op grond van het “Besluit proceskosten bestuursrecht”. In dit besluit is geregeld dat de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand door de gemeente moeten worden vergoed.

U kunt ook gewoon zelf met de gemeente contact opnemen als u denkt dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld. Als blijkt dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld dan passen wij dit gratis aan. Komt u er in deze fase met de gemeente niet uit, dan kunt u altijd nog schriftelijk bezwaar maken en daarvoor hebt u geen gespecialiseerd bureau nodig. U kunt daarbij zelfs gebruik maken van een modelbezwaarschrift (PDF, 60.8 kB). En dit is ook gratis.
Hiervoor hoeft u niet meer te doen dan als u kiest voor één van de bureaus. Naast uw persoonlijke gegevens, moet u ook aan de bureaus aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Daarnaast moet u de bureaus machtigen om namens u op te treden. Soms gaat een bureau ook namens u in beroep bij de rechtbank zonder u daarvan op de hoogte te stellen, want u hebt ze daarvoor immers gemachtigd. Als u zelf bezwaar maakt hoeft u niemand te machtigen. Bovendien maakt het voor de afhandeling van een bezwaar totaal niet uit of het bezwaarschrift is ingediend door uzelf of door een bureau.

Voorbeeld van kostenvergoeding aan een bureau

Als een bureau namens u bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde en het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard, dan is de gemeente verplicht een onkostenvergoeding te betalen aan het bureau. De kostenvergoeding is door regelgeving vastgesteld op:

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 246,00
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 246,00
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 50,00 per uur exclusief BTW (max. 4 uur)

Praktijkvoorbeeld: een door een bureau ingediend bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en de WOZ-waarde wordt met € 10.000,00 verlaagd. Voor de onroerende-zaakbelastingen levert dit een verlaging van de aanslag op van € 9,00. De gemeente moet vervolgens aan het bureau € 692,00 aan kostenvergoeding betalen.
De gemeente maakt bij deze manier van bezwaar maken meer kosten en zal dit uiteindelijk verrekenen in de tarieven. Dat is jammer en onnodig, want als u zelf een bezwaarschrift indient is bezwaar maken echt gratis.

Belastingopbrengst blijft gelijk

Net als in voorgaande jaren zal de stijging of daling van de WOZ-waarden niet leiden tot een verandering van de belastingopbrengsten voor de gemeente. Dit komt doordat de waardestijging of -daling wordt gecompenseerd door een aanpassing van de OZB-tarieven.

Digitale aanslag via MijnOverheid

Heeft u via MijnOverheid aangegeven dat u berichten van de gemeente Best digitaal wilt ontvangen? Dan ontvangt u vanaf 2017 ook de aanslag gemeentelijke heffingen in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post.

Voor meer informatie over de digitale aanslag kijk op de pagina Belastingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke heffingen op de pagina Belastingen. Hier vindt u ook meer informatie over de WOZ. Natuurlijk kunt u voor informatie ook langskomen in het gemeentehuis of bellen met de vakgroep Belastingen en Invordering via telefoonnummer 14 0499.

Geen aanslag ontvangen?

Hebt u geen aanslag ontvangen en denkt u dat u er wel een zou moeten krijgen, neem dan contact op met de vakgroep Belastingen en Invordering via telefoonnummer 14 0499.

Let op! Heeft u via MijnOverheid aangegeven dat u berichten van de gemeente Best digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u vanaf 2017 ook de aanslag gemeentelijke heffingen in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post.

Sluit het menu