Duurzaam Best

Gemeente Best heeft een forse ambitie op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal en afvalloos. Samen met de Metropool Regio Eindhoven streeft Best ernaar om als eerste regio energieneutraal te zijn. 

Deze hoge ambitie kunnen we alleen bereiken als alle maatschappelijke partners de ambitie omarmen en de schouders eronder zetten. Wij zien onze rol vooral in het faciliteren, enthousiasmeren en partijen met elkaar in verbinding brengen. Daarnaast willen wij ook zelf het goede voorbeeld geven. Een belangrijke partner waarmee wij nauw samenwerken is de energiecoöperatie Best Duurzaam.

Documenten

Aardgasvrij en isoleren

Om Best duurzamer te maken, is het belangrijk dat we minder aardgas gebruiken. Aardgas is een fossiele brandstof en zorgt voor veel CO2-uitstoot. Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om minder CO2 uit te stoten. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Dat geldt dus ook voor alle woningen en gebouwen in Best.

Een plan voor heel Best

Op dit moment onderzoeken we welke duurzame keuzes er zijn. De opties kunnen per wijk of buurt anders zijn. En wanneer kunnen we waar welke stappen zetten? Dit alles legt de gemeente vast in een plan, de Transitievisie Warmte. Dit doen we samen met onze partners in Best zoals woningcorporaties en Best Duurzaam. Maar ook uw inbreng is belangrijk.

Eind 2021 moet de Transitievisie Warmte klaar zijn. Daarin staat wat er in elke buurt mogelijk is, waar we het beste kunnen beginnen en waar nog veel energie bespaard kan worden.

Meer weten of meepraten?

Alle informatie over aardgasvrij en duurzame warmte vindt u op www.pleinbest.nl/aardgasvrij. Hier kunt u terecht met al uw vragen en ideeën. En daar plaatsen wij de laatste informatie over informatiebijeenkomsten.

Dit kunt u zelf al doen

Is uw buurt nog niet aan de beurt, maar wilt u al wel aan de slag? Er zijn maatregelen die u nu al kunt uitvoeren om straks van het aardgas af te gaan. Huurders kunnen bij hun woningcorporatie navragen wat de plannen zijn.

Zonnepanelen

U kunt uw eigen duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Deze panelen leveren namelijk groene stroom, zonder CO2-uitstoot. Op de website van Milieu Centraal leest u alles over zonnepanelen.

Zonnepanelen van De Groene Zone

Als inwoner van Best kunt u goedkoop en makkelijk zonnepanelen kopen via De Groene Zone. U leent dan geld van de gemeente om zonnepanelen op uw dak te plaatsen. Dit levert u de volgende voordelen op:

  • Direct lagere kosten: u bespaart meer op uw energiekosten dan dat u betaalt aan de lening
  • 15 jaar garantie en onderhoud van de zonnepanelen
  • Alles wordt voor u geregeld: van installatie tot onderhoud

Kijk voor meer informatie op de website van De Groene Zone

Zonnepark Welschap

Woont u in een appartement of huurwoning of heeft het dak van uw huis een ongunstige ligging voor zonnepanelen? Dan kunt u zonnepanelen aanschaffen op Zonnepark Welschap. Zo kunt u een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie en tegelijkertijd een mooi rendement realiseren. 

Subsidies

U kunt verschillende subsidies ontvangen voor duurzaamheid, bijvoorbeeld voor isolatie of als u zelf duurzame energie opwekt. 

Inwoners

Heeft u een eigen woning? Dan kunt u gebruikmaken van een aantal landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies. Op dit moment is er geen subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen.

Organisaties, bedrijven en instellingen

Alle landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies voor verduurzaming vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Duurzame initiatieven

Inwoners, organisaties en bedrijven in Best die meewerken om Best duurzamer te maken, kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om vrijwillige initiatieven zonder winstoogmerk die zich richten op de energietransitie en circulaire economie. Meer informatie en over deze subsidiemogelijkheid vindt u op de pagina subsidies. Hier kunt u ook een aanvraag doen.

Duurzaam bouwen

Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam. U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten. Voor een toekomstbestendige en energiezuinige nieuwbouwwoning adviseren wij om het instrument GPR-gebouw te (laten) gebruiken.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent woningen ontwikkelen en gebruiken met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners; een gezond binnenmilieu en het ontwerpen van de woning op een manier dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

Wat kan ik zelf doen aan duurzaam bouwen?

Meer informatie leest u in de Digitale Flyer Duurzaam Bouwen (PDF, 163.8 kB). 

GPR-gebouw

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning moet u een zogenaamde milieuprestatieberekening aanleveren als de woning een gebruiksoppervlak heeft dat groter is dan 100 m2 (meer informatie op de website van de Rijksoverheid). Volgens het Bouwbesluit kunt u zelf kiezen voor een berekeningsmethodiek. De gemeente stelt het erg op prijs als u ervoor kiest om GPR-gebouw als methode te gebruiken. Dit is een instrument dat u en uw bouwteam helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn. De gemeente stelt dit gratis beschikbaar via www.gprgebouw.nl. Uw architect kan een toegangscode aanvragen door te mailen naar vergunningen@gembest.nl (geef de voor- en achternaam en het e-mailadres door waarvoor de toegangscode moet worden aangemaakt).

Regionale Energiestrategie

In Nederland is er een klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 30 energieregio’s maken plannen om aan die afspraken te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie: RES. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Dat is de energietransitie.

Wat doen we regionaal en lokaal?

De RES is een regionaal samenwerkingsverband. Samen onderzoeken we per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. De besluiten daarover, worden lokaal genomen. In onze regio hebben we de eerste versie van de RES gemaakt, de RES 1.0.
U kunt alle informatie lezen op de website van de RES

Duurzame energieopwekking buitengebied

De opwekking van duurzame energie is een actueel onderwerp met een toenemende urgentie waarbij (inter)nationale afspraken zijn gemaakt over onder andere het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook de gemeente Best heeft een taak in het zoeken naar een goede invulling voor het verduurzamen van de energiebehoefte. De Visie duurzame energieopwekking buitengebied Best (PDF, 20.1 MB) is opgesteld om richting en sturing te geven aan de locaties in het buitengebied die geschikt kunnen zijn om grootschalig duurzame energie op te wekken.

De opgave om meer duurzame energie op te wekken is belangrijk en komt voort uit de klimaatverandering en de daarmee samenhangende opgave voor de vermindering van CO2. Gezien de opgave zal de invulling van deze opwek deels ook plaats moeten vinden in de buitengebieden. Hierbij ontstaat ruimtelijk direct een belangrijk vraagstuk, namelijk; waar in het buitengebied wil het bestuur (grootschalige) opwekking toestaan, en waar niet? Bij de visie is ook een afwegingskader (PDF, 380.1 kB) gemaakt, die belangrijk is voor initiatiefnemers om te toetsen of hun plannen haalbaar zijn.