Duurzaam Best

We streven in Best naar een duurzame, prettige en gezonde omgeving. Daarom hebben we een forse ambitie op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal en afvalloos.

Deze hoge ambitie kunnen we alleen bereiken als iedereen de ambitie omarmt en de schouders eronder zet. Wij zien onze rol vooral in het faciliteren, enthousiasmeren en partijen met elkaar in verbinding brengen. Daarnaast willen wij ook zelf het goede voorbeeld geven. Een belangrijke partner waarmee wij nauw samenwerken, is de lokale duurzaamheidsvereniging Best Duurzaam.

Nieuwsbrief Duurzaam Best: meld u aan

Wat kunt u doen om duurzamer te leven? Wat doet de gemeente? Lees er alles over in de nieuwsbrief Duurzaam Best. Ontvang een paar keer per jaar deze nieuwsbrief vol (bespaar)tips, activiteiten en inspiratie. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Best Aardgasvrij

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Daarom gaan we op een andere manier koken en onze huizen verwarmen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt. Daarvoor maakten we een plan: de Transitievisie Warmte. Deze is nu klaar en vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat we de komende jaren aan de slag gaan met de uitvoering ervan.

Hier leest u meer over Best Aardgasvrij.

Brief

Inwoners van de gemeente Best ontvangen in de week van 7 maart 2022 een brief met bijlage over Best Aardgasvrij.

Het plan: de Transitievisie Warmte (TVW)

De Transitievisie Warmte 1.0 (PDF, 20.6 MB). stelde de raad vast op maandag 31 januari 2022.

Regionaal Energieloket Best: tips en informatie over duurzaam wonen

Het Regionaal Energieloket is het startpunt voor verduurzaming van uw woning. Lees meer over duurzame maatregelen of schrijf u in voor een lokale actie.

Lokale initiatieven

Best Duurzaam

Best Duurzaam is een vereniging van inwoners van Best die samen werken aan het verduurzamen van Best; iedereen met ideeën hierover kan meedoen. Ze geven duurzaamheidsadviezen, houden Avondjes Duurzaam en hebben diverse werkgroepen die zich bezig houden met onderwerpen als Groen, Water, Schone Lucht, Educatie, Techniek (zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, besparen). Kijk op www.bestduurzaam.nl voor hun activiteiten met duurzame impact.

Best Energie

De coöperatie Best Energie wil aan alle inwoners van Best een kans bieden om te investeren in lokale duurzame energie in bijvoorbeeld zonnedakprojecten. Lees meer over de projecten op de website van Best Energie: www.best-energie.nl.

Best Voedsel

Best Voedsel, een initiatief van inwoners van Best, voor inwoners van  Best, door inwoners van Best. Ze willen inwoners van Best en omgeving stimuleren om lokaal en duurzame geproduceerde producten te kopen. Hiervoor willen ze een lokaal distributiepunt/afhaalpunt in Best inrichten. Bestellingen kunnen wekelijks gedaan worden via een website. Kijk voor de stand van zaken op: www.bestduurzaam.nl/eten.

Klimaatstresstesten: het klimaat verandert

Het weer wordt extremer, de natte periodes natter en de droge periodes droger. Maar wat betekent dit extreme weer voor Best? In onderstaand document laten we in het kort zien wat dit betekent voor wateroverlast, hitte en droogte.

Klimaatstresstesten gemeente Best (PDF, 1.1 MB).

Dit doet de gemeente: regenwater vasthouden, minder stenen en meer groen

Als het hard regent, verdwijnt veel regenwater in het riool. Dat is niet handig. Regenwater is immers schoon; dat hoef je helemaal niet te zuiveren. Het riool kan die hevige regen niet aan. Bovendien: als we dat schone regenwater vasthouden, kunnen we het goed gebruiken als het lang droog is. Daarom koppelen we regenwater af van het riool, zodat het regenwater in de bodem kan zakken of kan verdampen. We werken ook aan het veranderen van de straten; zodat er minder stenen en meer planten en bomen komen.

Dit kunt u zelf doen

U kunt meehelpen aan een klimaatbestendige leefomgeving. Bijvoorbeeld door in de tuin te kiezen voor minder tegels en meer groen. Zo maakt u van uw tuin een paradijs voor uzelf, insecten en dieren. En bent u beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Wilt u ook een klimaatbestendige tuin? Bekijk de tips van Milieu Centraal.

Wilt u weten wat er allemaal nog meer gebeurt in Brabant voor een klimaatbestendige leefomgeving? Ga dan naar www.klimaatadaptatiebrabant.nl.

Regionale Energiestrategie - Metropoolregio Eindhoven

In Nederland is er een klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 30 energieregio’s maken plannen om aan die afspraken te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie: RES. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Dat is de energietransitie. Samen met de Metropoolregio Eindhoven streeft Best ernaar om als eerste regio energieneutraal te zijn.

Wat doen we regionaal en lokaal?

De RES is een regionaal samenwerkingsverband. Samen onderzoeken we per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. De besluiten daarover, worden lokaal genomen. In onze regio hebben we de eerste versie van de RES gemaakt, de RES 1.0.
U kunt alle informatie lezen op de website van de RES

Zonnepanelen

U kunt uw eigen duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Deze panelen leveren namelijk groene stroom, zonder CO2-uitstoot. Op Regionaal Energieloket Best leest u alles over zonnepanelen.

Subsidies

U kunt verschillende subsidies ontvangen voor duurzaamheid, bijvoorbeeld voor isolatie of als u zelf duurzame energie opwekt. Op Regionaal Energieloket Best staat een overzicht van landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies

Duurzaam bouwen

Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam. U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten. Voor een toekomstbestendige en energiezuinige nieuwbouwwoning adviseren wij om het instrument GPR-gebouw te (laten) gebruiken.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent woningen ontwikkelen en gebruiken met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners; een gezond binnenmilieu en het ontwerpen van de woning op een manier dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

Wat kan ik zelf doen aan duurzaam bouwen?

Meer informatie leest u in de Digitale Flyer Duurzaam Bouwen (PDF, 163.8 kB). 

GPR-gebouw

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning moet u een zogenaamde milieuprestatieberekening aanleveren als de woning een gebruiksoppervlak heeft dat groter is dan 100 m2 (meer informatie op de website van de Rijksoverheid). Volgens het Bouwbesluit kunt u zelf kiezen voor een berekeningsmethodiek. De gemeente stelt het erg op prijs als u ervoor kiest om GPR-gebouw als methode te gebruiken. Dit is een instrument dat u en uw bouwteam helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn. De gemeente stelt dit gratis beschikbaar via www.gprgebouw.nl. Uw architect kan een toegangscode aanvragen door te mailen naar vergunningen@gembest.nl (geef de voor- en achternaam en het e-mailadres door waarvoor de toegangscode moet worden aangemaakt).

Duurzame energieopwekking buitengebied

De opwekking van duurzame energie is een actueel onderwerp met een toenemende urgentie waarbij (inter)nationale afspraken zijn gemaakt over onder andere het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook de gemeente Best heeft een taak in het zoeken naar een goede invulling voor het verduurzamen van de energiebehoefte. De Visie duurzame energieopwekking buitengebied Best (PDF, 20.1 MB) is opgesteld om richting en sturing te geven aan de locaties in het buitengebied die geschikt kunnen zijn om grootschalig duurzame energie op te wekken.

De opgave om meer duurzame energie op te wekken is belangrijk en komt voort uit de klimaatverandering en de daarmee samenhangende opgave voor de vermindering van CO2. Gezien de opgave zal de invulling van deze opwek deels ook plaats moeten vinden in de buitengebieden. Hierbij ontstaat ruimtelijk direct een belangrijk vraagstuk, namelijk; waar in het buitengebied wil het bestuur (grootschalige) opwekking toestaan, en waar niet? Bij de visie is ook een afwegingskader (PDF, 380.1 kB) gemaakt, die belangrijk is voor initiatiefnemers om te toetsen of hun plannen haalbaar zijn.

Laadpalen

Met een elektrische auto rijdt u stiller, schoner en duurzamer. De CO₂-uitstoot is ongeveer 50% lager dan die van een benzine- of dieselauto. Daarom willen we voldoende openbare laadpalen in Best, zodat u altijd uw elektrische auto kunt opladen. Kijk voor meer informatie op deze pagina over laadpalen.

Documenten