Duurzaam ondernemen

Veel bedrijven in Best zijn aan het verduurzamen. Om op energiekosten te besparen, voorbereid te zijn op een aardgasvrije toekomst of om te helpen met het behalen van de klimaatdoelen. Dit zorgt vaak ook voor concurrentievoordelen. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag van klanten en werkzoekenden naar duurzame producten en bedrijven.

We zetten graag op een rij welke mogelijkheden er zijn om rekening te houden met klimaat, circulariteit, inclusiviteit en eerlijke ketens.

Inspiratie en hulp

Graag zetten we handige links op een rij met inspiratie en hulp om duurzaam te ondernemen.

Energie besparen

Duurzaam energie opwekken

Circulair ondernemen

Verduurzamen mobiliteit

Vergroenen omgeving

Subsidies en financiering

Voor subsidies en financiering bij duurzaam ondernemen kunt u raadplegen:

Hieronder hebben we een selectie van de meest relevante regelingen voor u op een rij gezet:

Wettelijke verplichtingen

Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen op het thema energie, die van toepassing (kunnen) zijn. Voldoet uw bedrijf daaraan?

  • Informatie en energiebesparingsplicht: als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar verbruikt, bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Ook valt u dan onder de informatieplicht.
  • eLoket energiebesparende maatregelen: vóór 1 juli 2019 had u de overheid moeten melden welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Moet u voldoen aan de informatieplicht en heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog. Per 1 december 2023 moet u opnieuw een rapportage indienen via het eLoket van RVO. De verplichting wordt in 2023 verbreed met CO2-reducerende maatregelen. Ook gaan vergunningplichtige bedrijven onder de verplichting vallen. Op de kennisbank van Infomil vindt u het overzicht van de verplichte maatregelen per sector.
  • EED audit: heeft uw bedrijf meer dan 250 fte of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is uw bedrijf de EED audit plichtig. Auditplichtige ondernemingen moeten elke 4 jaar een energie-audit doen. De afgelopen 2e ronde eindigde op 31 december 2020. Medio 2023 start waarschijnlijk de 3e ronde Energie-auditplicht EED.
  • Energielabel C kantoren: een kantoorpand moet per 1 januari 2023 minimaal over energielabel C beschikken, anders mag het niet meer als kantoor worden gebruikt.
  • Bouwbesluit Europese EPBD-richtlijn (EPBD III): deze richtlijn bevat eisen voor de verbetering van de energieprestatie van gebouwen als deze nieuw worden geïnstalleerd of bij vervanging. Het gaat om eisen aan ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater en ingebouwde verlichting. Daarnaast gaat het om de verplichting tot keuring van verwarmings- en aircosystemen. Ook komt er een verplichting tot laadinfrastructuur vanaf 2025 en een verplichting tot een gebouwautomatiserings- en controlesysteem vanaf 2026.
  • CO2 werkgerelateerde personenmobiliteit (regeling in voorbereiding): wanneer uw onderneming 100 of meer werknemers heeft, dan dient u per 30 juni 2024 (en vervolgens jaarlijks) via een nog in te richten digitaal loket de reisgegevens door te geven van het voorgaande jaar. Het betreft de door uw werknemers gereden kilometers en het type voertuig (geen vliegreizen) binnen Nederland.