Lees pagina voor

Doorfietsroutes

Fietsen is gezond, het is niet duur en je staat niet in de file. Dus willen we meer mensen op de fiets krijgen. Daarom werkt de gemeente Best samen met andere gemeenten en de provincie aan een netwerk van doorfietsroutes.

Een doorfietsroute is een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat je vlot op je bestemming aankomt. Er zijn meerdere namen voor een doorfietsroute, zoals een snelfietsroute of een hoogwaardige fietsvoorziening.

Het gaat er niet om dat je hard fietst op een doorfietsroute, maar dat je gemakkelijk door kunt fietsen. Fietsers hebben op een doorfietsroute zo veel mogelijk voorrang en zo min mogelijk hinder van het overige verkeer.

Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de Brabantse doorfietsroutes (Deze link gaat naar een externe website).

Vrouw fiets op een e-bike over de weg.

Waar werkt de gemeente Best aan?

De gemeente Best werkt aan een netwerk van doorfietsroutes aangevuld met ontsluitingsroutes die van belang zijn om vanaf de doorfietsroute bij je bestemming te komen. Er liggen al bestaande doorfietsroutes maar de wens is om deze uit te breiden. Deze wensroutes noemen wij de F2 en F58 routes. De financiën voor de F2 en de F58 zijn geregeld. Op 31 oktober 2022 nam de gemeenteraad hierover een besluit. Voor beide routes stellen we nu bestuursovereenkomsten op. Na ondertekening hiervan zetten we de eerste stappen voor de realisatie van de doorfietsroutes.

Daarnaast hebben wij nog ontsluitende fietsroutes in de gemeente Best. Deze ontsluitingsroutes takken aan op de doorfietsroutes richting belangrijke plekken in Best zoals het station, bedrijventerreinen en de middelbare school. Er is ook een aantal knelpunten, bijvoorbeeld bij de Beatrixbrug. Deze punten worden meegenomen in de uitwerking van deze fietsroutes.

Overzicht van de doorfietsroutes in Best

Klik op het plaatje voor een vergroting.

De gemeente Best heeft een doorfietsroute afgerond, namelijk de Slowlane. Concreet werken wij, samen met partners, op dit moment aan twee andere doorfietsroutes. de F2 (Den Bosch – Eindhoven) en de F58 (route langs het Wilhelminakanaal).

Scooterrijders op de slowlane

F2 doorfietsroute

De F2 verbindt Den Bosch met Eindhoven via Vught, Boxtel en Best. Het doel is om een aantrekkelijke, veilige en comfortabele fietsroute te realiseren. In 2018 heeft de gemeente Best een intentieovereenkomst gesloten met de andere gemeenten langs deze route. De gemeente Best spant zich in om deze route te realiseren.

Wat is de route van de F2?

Vanaf het noorden komt de F2 ter hoogte van de Liempdseweg Best binnen. Vanaf de Liempdseweg wordt ter hoogte van de Hokkelstraat ongelijkvloers de Ringweg gekruisd. De route gaat verder via de Wilg – Oude Rijksweg via de Eindhovenseweg-Zuid naar Eindhoven.

Kaartje met de route van de F2

Klik op het plaatje voor een vergroting.

Wat is het proces van de F2?

Nadat de intentieovereenkomst is gesloten in 2018, is er gewerkt aan het inzichtelijk maken van een ontwerp met de daarbij behorende kosten. Deze informatie is nodig om inzicht te krijgen in noodzakelijke procedures, de mogelijkheden op financiële bijdragen van derden en om eventueel budget te reserveren op onze eigen begroting.

Tussenbesluit college

In september 2021 hebben we belangstellenden geïnformeerd over de ideeën voor deze doorfietsroute. De opgehaalde informatie is verwerkt, gewogen en waar mogelijk doorgevoerd. De rapportage waarin deze informatie verwerkt is, vindt u hier (PDF, 30.8 MB). Op basis van deze informatie heeft het college een tussenbesluit genomen over het vervolg. Het college heeft op 30 november 2021 het besluit genomen om voor het vervolgproces uit te gaan van de onderstaande uitgangspunten:

  1. een fietsstraat voor de Liempdseweg;
  2. een onderdoorgang voor fietsverkeer direct ten oosten van de Hokkelstraat;
  3. bestaande fietspaden verbreden naar minimaal 4 meter op de Wilg en Oude Rijksweg en Eindhovenseweg-Zuid;
  4. een fietsstraat voor de Bosseweg;
  5. participatie met omwonenden: een ontwerpproces doorlopen met omwonenden van de Eindhovenseweg met als uitgangspunt inzetten op een klimaatadaptieve inpassing van een vrij liggend fietspad in de groenstrook tussen Eindhovenseweg en Oude Rijksweg;
  6. de mogelijkheden om fietsers meer ruimte te geven bij verkeerslichten op de kruispunten Eindhovenseweg-Zuid – Oude Rijksweg – W. de Zwijgerweg en Eindhovenseweg-Zuid – IBC-weg – Materiaalweg;
  7. voor de brug over het Wilhelminakanaal de mogelijkheden voor een fietsknooppunt op waterniveau met partners nader onderzoeken.

In onderstaande foto ziet u alle bovengenoemde tussenbesluiten van het college:

kaartbeeld F2 doorfietsroute tracé Best

Klik op het plaatje voor een vergroting.

Intentieovereenkomst

Begin 2022 tekenden de betrokken gemeenten en provincie een intentieovereenkomst. Met de intentieovereenkomst spreken de gemeenten en provincie zich gezamenlijk uit voor de aanleg van de doorfietsroute tussen Den Bosch met Eindhoven.

Nadere uitwerking

Dit tussenbesluit gebruiken wij ook voor het zetten van inhoudelijke vervolgstappen. Daar bedoelen wij onder andere mee wanneer welke delen opgepakt worden. Dit gaan we de komende tijd inzichtelijk maken. Daarbij zijn wij afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Ook proberen we zo veel mogelijk werkzaamheden samen te pakken, zodat er maar één keer werkzaamheden in een straat plaats vinden. Tot slot zoeken wij uit of en waarvoor bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn. Indien dit het geval is, communiceren wij de bestemmingsplanwijziging via Groeiend Best.

Tracédeel 25: Eindhovenseweg

In het tussenbesluit onderscheiden we 2 varianten voor de Eindhovenseweg. Variant 1, een fietsstraat op de bestaande rijbaan en variant 2, een vrijliggend fietspad gelegen in de groenstrook tussen de Eindhovenseweg en Oude Rijksweg. Inmiddels zijn de beide varianten onderzocht en verwerkt in een rapportage. Bekijk de rapportage hier (PDF, 2.1 MB). Het college besloot, op basis van deze informatie, om variant 2 een vrijliggend fietspad gelegen in de groenstrook tussen de Eindhovenseweg en Oude Rijksweg te realiseren.
Het collegebesluit wordt meegenomen in de op te stellen bestuursovereenkomst. Voor het realiseren van een vrijliggend fietspad is een bestemmingsplanwijziging nodig. We zijn bezig met de voorbereidingen hiervoor.

Tracédeel 23: omgeving Ringweg

Op dit moment doen we onderzoek naar de inpassing van de F2 voor tracédeel 23. We betrekken hierbij omwonenden en andere betrokkenen.

Definitief ontwerp overige tracédelen

Op het moment dat voor een weg of straat concreet naar een definitief ontwerp wordt toegewerkt, betrekken wij de directe omgeving. Dit is ook het moment waarop wij verkeersbesluiten nemen, waartegen u bezwaar en beroep kan indienen.

F58 doorfietsroute

De F58 verbindt Tilburg met de regio Eindhoven en loopt langs het Wilhelminakanaal naar Laarbeek. Het doel is om een aantrekkelijke, veilige en comfortabele fietsroute te realiseren.

Wat is de route van de F58?

Op 15 februari 2022 heeft het college een voorkeurstracé vastgesteld. Hieronder ziet u het voorkeurstracé dat loopt van Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Oirschot, Best, Son en Breugel, Nuenen richting Laarbeek.

Komende vanuit Oirschot ligt het voorkeurstracé aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal. Komende vanuit Son ligt het voorkeurstracé aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal. Een goede oversteekmogelijkheid is noodzakelijk. Hiervoor zijn 3 mogelijkheden, namelijk:

De definitieve keuze voor de oversteeklocatie is op dit moment niet gemaakt.

Intentieovereenkomst

Begin 2022 tekenden de betrokken gemeenten en provincie een intentieovereenkomst. Met de intentieovereenkomst spreken de gemeenten en provincie zich gezamenlijk uit voor de aanleg van de doorfietsroute tussen Tilburg – Eindhoven – Laarbeek.

Nadere uitwerking

Dit besluit gebruiken wij ook voor het zetten van inhoudelijke vervolgstappen. Daar bedoelen wij onder andere mee wanneer welke delen opgepakt worden. Dit gaan we de komende tijd inzichtelijk maken. Daarbij zijn wij afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Ook proberen we zo veel mogelijk werkzaamheden samen te pakken, zodat er maar één keer werkzaamheden in een straat plaats vinden. Tot slot zoeken wij uit of en waarvoor bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn. Als dit het geval is, communiceren wij de bestemmingsplanwijziging via Groeiend Best.

Definitief ontwerp

Op het moment dat voor een weg of straat concreet naar een definitief ontwerp wordt toegewerkt, betrekken wij de directe omgeving. Dit is ook het moment waarop wij verkeersbesluiten nemen, waartegen u bezwaar en beroep kan indienen.

Dijkpad

In 2022 voerden we het eerste deel van het het Dijkpad uit.