Regeling Meedoen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Regeling Meedoen een vergoeding krijgen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of een uitstapje.

Uitleg van de activiteitenvoorziening

De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten zijn gemaakt in verband met sociale, culturele en sportactiviteiten. De gemeente Best vindt dat elke inwoner moet kunnen deelnemen aan deze activiteiten en zorgt daar met deze regeling voor. Hierbij kun je denken aan kosten als een abonnement zwembad, lidmaatschap bibliotheek, contributies verenigingen, entreekosten voor attractieparken, concerten, theater en bioscoop, entree voor sportwedstrijden en festivals, abonnement krant, telefoonabonnement of een kabelaansluiting. Het uitkeringsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Aanvraagformulier Regeling Meedoen (PDF, 217.5 kB)

Wat betekent dit voor u?

 • De hoogte van de bijdrage voor u en uw eventuele partner bedraagt € 150,00 per jaar per persoon.
 • Voor elke hele maand dat u in het jaar van aanvraag woonachtig bent in de gemeente Best, wordt een twaalfde deel van het bedrag zoals hierboven genoemd toegekend.
 • Om deze regeling laagdrempelig te houden hoeven gegevens over het vermogen niet ingeleverd te worden, maar is het voldoende wanneer u verklaart dat u met uw vermogen onder de betreffende vermogensgrens valt. Achteraf worden de gegevens over het vermogen evenals de gegevens over de bestedingsverplichting steekproefsgewijs opgevraagd en gecontroleerd. Bewaart u dus alle gegevens goed!

Voorwaarden

 • De aanvrager is woonachtig in Best.
 • De aanvrager is op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder.
 • De aanvrager heeft geen recht op studiefinanciering op grond van de Wet op de Studiefinanciering 2000.
 • Is er in dit betreffende kalenderjaar al een bijdrage toegekend via Stichting Leergeld voor u (of uw partner)? Dan heeft u geen recht op een bijdrage*).
 • De bijdrage over een jaar kan slechts tot 31 december van dat jaar aangevraagd worden.
 • In de peilmaand bedraagt het inkomen van de aanvrager niet meer dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (PDF, 49.1 kB).
 • In de peilmaand beschikt de aanvrager niet over een vermogen dat hoger is als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.
 • Voor een aanvraag die ontvangen is in de periode vanaf 1 januari tot 1 juli geldt als peilmaand de maand januari van het jaar, waarin de bijdrage wordt aangevraagd.
 • Voor een aanvraag die ontvangen is in de periode vanaf 1 juli tot en met 31 december geldt als peilmaand de maand juli van het jaar, waarin de bijdrage wordt aangevraagd.
 • Aan de bijdrageverstrekking wordt de verplichting verbonden deze te besteden aan de kosten waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
 • Omdat de kosten moeten worden aangetoond, dient de aanvrager de betaalbewijzen van de kosten te bewaren tot en met de vierde maand na het einde van het jaar waarin de bijdrage is toegekend. Voor internet, telefoon- en kabelaansluitingen mag u maximaal € 50,00 per persoon aan bewijsstukken inleveren

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sociale Zaken. Wilt u een persoonlijk gesprek? Dan graag een afspraak maken.

*) Voor een bijdrage voor uw kinderen onder de 18 jaar kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.

Folder uitkomen met inkomen

Er zijn speciale regelingen om mensen met een minimuminkomen financieel te ondersteunen. De gemeente Best heeft een folder voor mensen met een laag inkomen waarin de verschillende regelingen bij elkaar staan. Het zijn de regelingen van de gemeente Best, maar ook landelijke regelingen.
 

Sluit het menu