Procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan, digitaal via het gemeenteblad, maar dit kan bijvoorbeeld ook in Best Informatief, op deze website of in een bewonersbrief.

Voorontwerpbestemmingsplan

Voor bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving teweegbrengen, wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan publiceren we op de website, het ligt dan ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en u kunt het plan digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl zodat u een inspraakreactie kunt geven.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. De gemeente publiceert een link op de website en het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien bij de receptie van het gemeentehuis want het ligt 6 weken ter inzage. Hiervan komt een melding in het gemeenteblad en op onze website. Ook staat het opgenomen in de tabel in Best Informatief.

Zienswijze kenbaar maken

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie (een ‘zienswijze’) geven aan de gemeenteraad. Dit kan digitaal (voorkeur), schriftelijk of mondeling. In de zienswijze moet u duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan het gaat.

  • Digitaal: stuur uw zienswijze via het online formulier Indienen zienswijze.
  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van Best: postbus 50, 5680 AB Best. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.
  • Mondeling: neem telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499.

Vaststelling

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen 6 weken ter inzage, via www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de receptie van het gemeentehuis. Op onze website vindt u een link naar het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

U kunt alleen in beroep als u eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van het bestemmingsplan of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Ook een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt gevraagd.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als er geen beroep meer open staat tegen het bestemmingsplan, is het plan onherroepelijk. Er zijn geen inspraakmogelijkheden meer.