Lees pagina voor

Procedure wijziging omgevingsplan

Een wijziging van het omgevingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

overzicht procedure wijziging omgevingsplan

Voor ruimtelijke procedures onder de Wet ruimtelijke ordening wordt verwezen naar de pagina Procedure bestemmingsplan.

Aankondiging wijziging omgevingsplan

De gemeente kondigt een wijziging van het omgevingsplan vooraf aan, digitaal via het Gemeenteblad, maar dit kan bijvoorbeeld ook in Best Informatief, op deze website of in een bewonersbrief.

Ontwerp-omgevingsplan

Voor elke wijziging van het omgevingsplan wordt een ontwerp gemaakt. De gemeente publiceert een link op de website en het ontwerp-omgevingsplan is te vinden op het omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). U kunt het ontwerp-omgevingsplan ook inzien bij de receptie van het gemeentehuis want het ligt 6 weken ter inzage. Hiervan komt een melding in het digitale Gemeenteblad en op onze website. Ook staat het opgenomen in de tabel in Best Informatief.

Zienswijze kenbaar maken

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie (een ‘zienswijze’) geven aan de gemeenteraad. Dit kan digitaal (voorkeur), schriftelijk of mondeling. In de zienswijze moet u aangeven over welke wijziging en welke onderdelen van het ontwerp-omgevingsplan het gaat.

Vaststelling

De vastgestelde wijziging van het omgevingsplan en het vaststellingsbesluit liggen 6 weken ter inzage, via het omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website)en bij de receptie van het gemeentehuis. Op onze website vindt u een link naar het omgevingsplan op het omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

U kunt in beroep als u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-omgevingsplan of als u belanghebbende bent.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. De gemeente kan een later tijdstip van inwerkingtreding in de wijziging van het omgevingsplan opnemen. Een verzoek om voorlopige voorziening heeft geen automatisch schorsende werking.

Verzoek om voorlopige voorziening indienen

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt de wijziging van het omgevingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op het/de beroepschrift(en).

Onherroepelijke wijziging van het omgevingsplan

Als geen beroep meer open staat tegen de wijziging van het omgevingsplan, is dit plan onherroepelijk. Er zijn geen inspraakmogelijkheden meer en er kunnen geen rechtsmiddelen, zoals beroep, meer ingesteld worden tegen de wijziging van het omgevingsplan.