Planschade

Verandert de gemeente een bestemmingsplan, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking? Dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Voorwaarden

  • Er geldt een normaal maatschappelijk risico (eigen risico) van 2 tot 5 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering). Dit laatste zolang de waardevermindering niet het gevolg is van de bestemming van uw onroerende zaak of de regels die daarop betrekking hebben.
  • De indieningstermijn is 5 jaar gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, onherroepelijk (definitief) is geworden. U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente indienen vanaf het moment dat de ruimtelijke maatregel onherroepelijk is.

Aanvragen tegemoetkoming planschade

U kunt een verzoek om planschade indienen met het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF, 26.8 kB) bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best.

Prijs

€ 500,00

Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug. U krijgt dit bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Afhandeling van uw aanvraag

In de procedureverordening tegemoetkoming planschade staat beschreven hoe de gemeente te werk gaat na het ontvangen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.