Nadeelcompensatie - wijziging fysieke leefomgeving

Wijzigt de gemeente een omgevingsplan, neemt de gemeente een besluit over een omgevingsvergunning of stelt de gemeente een maatwerkvoorschrift? Dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we onder de Omgevingswet nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie gaat over de schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed. De procedure voor een verzoek om schadevergoeding staat los van het besluit dat de schade veroorzaakt.

Alleen schade door schadeoorzaken die volledig onder de Omgevingswet tot stand zijn gekomen, vallen onder het nieuwe nadeelcompensatierecht (titel 4:5 Awb en afdeling 15.1 van de Omgevingswet).
Voor schade als gevolg van een ruimtelijke procedure onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt verwezen naar de pagina Planschade. De hoofdregel van het overgangsrecht bepaalt dat het oude recht (de Wro) nog maximaal 5 jaar blijft gelden voor schadeveroorzakende besluiten door deze wet, zoals een herziening van het bestemmingsplan.

Voorwaarden

  • Er geldt een normaal maatschappelijk risico (eigen risico) van 4 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering). Schade daarbeneden wordt niet vergoed.
  • Het omgevingsplan is op zichzelf geen schadeveroorzakend besluit meer, voor zover een omgevingsvergunning nodig is voor de realisatie van een bouwplan. De omgevingsvergunning is dan het schadeveroorzakende besluit. Omdat de aanvraag los staat van dit besluit, hoeft het verzoek om nadeelcompensatie niet te worden ingediend tijdens de procedure over het besluit dat de schade veroorzaakt.
  • Het eerste moment van een aanvraag om nadeelcompensatie ligt bij activiteiten op grond van een omgevingsplan die gemeld moeten worden bij de kennisgeving van de melding en bij vergunningsvrije activiteiten bij de start van de activiteit zelf.
  • De indieningstermijn voor de aanvraag is bij indirecte schade (b.v. waardedaling woning) 5 jaar na kennisgeving van de omgevingsvergunning, of als geen vergunning of melding is vereist, als met de activiteit is gestart én voor directe schade (b.v. beperken gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden eigen perceel) vanaf het moment dat de aanvrager bekend is geworden met de schade.

Prijs

€ 500,00

Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug. U krijgt dit bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Aanvragen tegemoetkoming nadeelcompensatie

U kunt een verzoek om nadeelcompensatie indienen met het aanvraagformulier tegemoetkoming nadeelcompensatie (PDF, 67.0 kB) bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best.

Afhandeling van uw aanvraag

In de Verordening nadeelcompensatie Best staat beschreven hoe de gemeente te werk gaat na het ontvangen van een aanvraag om tegemoetkoming in nadeelcompensatie.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.