Subsidies

De gemeente helpt mensen en organisaties die iets voor de samenleving doen graag. Ook voor u of uw organisatie is er misschien een subsidie van de gemeente. Per subsidieregeling vindt u informatie via het uitklapmenu. Een aantal subsidies kunt u online aanvragen.  

De regels voor het verlenen van subsidies bestaan uit:

 • De Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020. Hierin staan regels over hoe het werkt. Welke informatie verzamelt u voor de aanvraag? Wanneer dient u een aanvraag in en wanneer reageert de gemeente? Wanneer mag de gemeente een subsidie afwijzen?

 • En een subsidieregeling. Hierin staat voor welke activiteit we subsidie geven. Wie mag de subsidie aanvragen? Hoe hoog is de subsidie? Welke voorwaarden zijn er? De subsidieregelingen vindt u via het uitklapmenu

Houd er bij de online aanvraag rekening mee dat u bijlagen moet toevoegen. Onder andere een begroting. U kunt hiervoor het hulpmiddel voor de begroting in Excel (XLSX, 12.5 kB) of het hulpmiddel begroting in pdf (PDF, 24.1 kB) downloaden en invullen. 

Bekijk het overzicht van de verleende subsidies in 2019 (PDF, 250.7 kB). 

Subsidie buurtbudget

Deze subsidie is voor iedereen die een goed idee heeft om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. 

Regels voor de aanvraag

 • De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die de leefbaarheid en/of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren die:
  • Een breed draagvlak onder inwoners hebben.
  • Zorgen voor een toename van de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en buurtgenoten.
  • Aansluiten op de behoefte in de buurt of de wijk.
  • (Meer) inwoners en groepen in de buurt de kans geven om mee te doen.
  • Inwoners een grotere inbreng geven via draagvlakonderzoek en (indien noodzakelijk) wijkraadpleging.
 • Een inwoner, groep inwoners of een organisatie uit Best zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet (zoals een bewonersoverleg of wijkorganisatie) kan subsidie aanvragen.
 • De aanvraag doet u minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit.
 • Vooraf moet de gemeente toestemming geven voor ingrepen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 • De subsidie is maximaal € 1.500,- per initiatief.
 • Voor een buurtbarbecue, straat-, buurt- of wijkfeest is de subsidie € 7,50 per deelnemer met een maximum van € 500,-. Vanaf het 2e jaar dat het initiatief georganiseerd wordt, is de subsidie maximaal € 250,-. De subsidie voor de gekoppelde activiteit is maximaal € 200,-. 
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie buurtbudget aanvragen

Hulp bij uw aanvraag

 • De regels voor 2020 voor deze subsidie vindt u in artikel 10 van de nadere subsidieregeling. De regels voor de aanvraag van deze subsidie voor 2021 staan in artikel 11 van de nadere subsidieregeling.
 • Voor het aantonen van draagvlak voor uw initiatief kunt u de deelnemerslijst buurtbudget (PDF, 47.4 kB) gebruiken.
 • De Lev-groep kan u adviseren bij het invullen van uw aanvraag en het toetsen van draagvlak voor uw idee.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag op bestaande regels en beleid, mate van bijdrage aan de doelstellingen van het buurtbudget en het aangetoonde draagvlak.
 • Is uw initiatief voor het buurtbudget goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag! Bekijk voor de betaling het overzicht factuureisen en wijze van betaling (PDF, 43.0 kB). 

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via buurtbudget@gembest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Beschikbaar bedrag buurtbudget

Voor 2020 is in totaal € 41.500,- beschikbaar voor deze subsidieregeling. Voor 2021 is in totaal € 61.300,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Subsidie Makersregeling (project Productieve Natuur)

 • Deze subsidie is voor makers (1 of meerdere personen die zich parttime of fulltime beroepsmatig bezighouden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur) die op meerdere locaties in de gemeente Best blijvende kunstuitingen realiseren binnen het thema Productieve Natuur. Dit door gebruik te maken van populierenhout of andere elementen die de productieve natuur in Best vertegenwoordigt. De kunstuitingen inspireren zowel inwoners als bezoekers. 
 • De gemeente heeft voorkeur voor een samenwerking/collectief van een aantal makers per opdracht, die samen meerdere kunstuitingen realiseren. Er is in totaal € 150.000,- beschikbaar voor deze subsidieregeling. De oplevering is tijdens de Landschapstriënnale in april 2021.

Uitgangspunten

 • De maker heeft affiniteit met Best en de Brainport Regio
 • Gericht op talent, experiment en vernieuwing
 • Passend binnen de identiteit van Best
 • Bestemd voor een project in het teken van Productieve Natuur voor de Landschapstriënnale
 • Realisatie van een verbinding tussen de Productieve Natuur in de Natuurpoort De Vleut in verbinding met het centrum en de stationsomgeving van Best
 • Het is 1 project met meerdere kunstuitingen
 • Het project start in september 2020 t/m april 2021
 • De regeling staat open voor alle kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers

Voorwaarden

 • In het project is sprake van 1 of meerdere personen die zich parttime of fulltime beroepsmatig bezighouden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.
 • Een individuele aanvrager of collectief van makers kan maximaal één keer subsidie ontvangen vanuit de Makersregeling.
 • Als leden van een collectief ook individueel subsidie aanvragen, dan is dat voor andere activiteiten dan die van het collectief.
 • Als er eerder subsidie is verkregen, bijvoorbeeld voor amateurkunsten, is het verkrijgen van subsidie uit de Makersregeling niet mogelijk.
 • Om aanspraak te maken op de Makersregeling dient de aanvraag zowel schriftelijk als mondeling toegelicht te worden.
 • De Makersregeling is een subsidieregeling voor kunstprojecten. Er mag alleen een aanvraag ingediend worden voor een project. Dat wil zeggen: een in tijd en middelen begrensde culturele activiteit om iets te creëren.

Beoordelingscriteria

De gemeente Best beoordeelt de aanvragen op de volgende criteria:

 • Het project vertelt het verhaal van de Productieve Natuur (populierenhout)
 • Het project zorgt voor interactie met de bezoekers
 • Het project is duurzaam en blijvend van karakter
 • Het project is innovatief en past bij de slimme Brainport Regio
 • Een project met de realisatie van een of meerdere kunstuitingen met een gebruiksfunctie heeft een pré.

Daarnaast toetsen we het projectplan aan de volgende criteria:

 • Artistieke kwaliteit en artistieke ontwikkeling
 • De waarborg van de zakelijke kwaliteit van het project
 • Het effect in Best

Subsidie aanvragen

 • Motiveer op maximaal 2 A4’tjes voor welke activiteiten u subsidie aanvraagt. Houd rekening met de beoordelingscriteria, omschrijf dus het beoogd effect voor Best en de activiteiten.
 • Lever een projectbegroting met dekkingsplan aan.
 • Vermeld bij de aanvraag uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Stuur een recente kopie van een bankafschrift (in pdf) mee, waar in ieder geval uw naam en rekeningnummer duidelijk op staan. Als u de aanvraag indient als rechtspersoon (een bedrijf of stichting) moet u statuten en gegevens van de Kamer van Koophandel meesturen.

Mail uw subsidieaanvraag voor 6 september 2020 naar info@gemeentebest.nl. Wilt u de aanvraag per post indienen? Stuur deze dan naar Gemeente Best, t.a.v. afdeling sport, cultuur en recreatie, postbus 50, 5680 AB Best.

Aanvragen worden op basis van de in de regeling en toelichting omschreven voorwaarden en criteria beoordeeld. Op basis van de datum van aanmelding nodigt de gemeente u uit om op gesprek te komen. Deze mondelinge toelichting is een vereiste.

Beschikbaar budget

In 2020 is een subsidiebudget van € 150.000,- beschikbaar. De Provincie Noord-Brabant draagt in dit subsidiebudget een bedrag bij van € 50.000,- in het kader van de Makersregeling Noord-Brabant. 
De voorkeur gaat uit naar een projectgrootte tussen de € 100.000,- en € 150.000,-, waarbij het project bestaat uit meerdere kunstuitingen op meerdere locaties, gerealiseerd door meerdere makers. Als het beschikbare bedrag besteed is, kunnen wij uw aanvraag niet meer in behandeling nemen.

Beoordeling en besluitvorming

De aanvragen worden getoetst aan bovenstaande beoordelingscriteria:

 • Na de uiterlijke indiendatum of na de mondelinge toelichting ontvangt u binnen 21 dagen bericht over het ambtelijk advies aan het College van B&W over uw aanvraag. De formele afhandeling van uw aanvraag vindt plaats binnen 30 dagen, met uitzondering van de vakantieperiodes. Direct na indiening van de aanvraag wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt of deze uitzondering geldt.
 • Het besluit is opgenomen in de officiële verleningsbeschikking over het al dan niet goedkeuren van de aanvraag.
 • Aan dit besluit kunnen verplichtingen verbonden worden

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie instandhouding monumenten

U kunt een subsidie aanvragen voor de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed. In 2021 is € 10.500,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 6 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente verleent subsidie voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument op een sobere en doelmatige wijze. Het gaat om conserverende herstelwerkzaamheden van het bestaande monument of object, die (bouwtechnisch) noodzakelijk zijn voor het behoud van een monument, die tot normaal onderhoud behoren en/of dit te boven gaan.
 • De eigenaar van het monument of iemand die een ander zakelijk recht op het monument heeft of de gebruiker van het monument kan de subsidie aanvragen.
 • U vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor het begin van de activiteit aan.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie instandhouding monumenten aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie erfgoed

Voor de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan kunt u subsidie aanvragen. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 5 van de nadere subsidieregeling. In 2021 is € 7.400,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die gericht zijn op het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving daarvan.
 • Aanvragen kan door een instelling, vereniging of stichting met als oogmerk het leveren van een positieve bijdrage aan de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en aan de beleving hiervan.
 • De gemeente verleent subsidie voor eenmalige en jaarlijks terugkerende initiatieven (zoals de landelijke Open Monumentendagen).
 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Best of gaan over het grondgebied van de gemeente.
 • U moet de aanvraag minimaal 8 weken voor het begin van de activiteit indienen.
 • De subsidie is een aanvullende bijdrage in de kosten. De subsidie is maximaal € 2.000,- per aanvraag.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie erfgoed aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie jeugdleden sport

Subsidie voor jeugdleden uit Best, de gemeente kan ook een bijdrage leveren in de zwembadhuur. Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 7 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een rechtspersoon zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet en is aangesloten bij een landelijke en bij NOC*NSF aangesloten sportbond of sportkoepel. De aanvrager heeft minimaal 10 jeugdleden uit Best.

We verlenen de volgende subsidies:

 • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen die inkomsten genereren uit baractiviteiten. Het bedrag voor 2021 is € 12,65.
 • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen dien geen inkomsten genereren uit baractiviteiten, bijvoorbeeld omdat ze gebruik maken van een sporthal. Het bedrag voor 2021 is € 25,30.
 • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen die gebruik maken van het zwembad. Het bedrag voor 2021 is € 25,30.
 • Een vast bedrag per uur dat het zwembad per jaar (gerekend over 46 weken) wordt gebruikt. Het bedrag voor 2021 is € 25,30.

Direct online subsidie jeugdleden sport aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen

Vanaf 2021 kunt u voor deze activiteiten subsidie aanvragen via de regeling voor zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning.

Voor initiatieven voor kwetsbare ouderen, gericht op fysiek bewegen en het voorkomen of doorbreken van maatschappelijk isolement door maatschappelijke participatie. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 8 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een inwoner of groep inwoners van Best.
 • De aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.
 • Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt gekeken naar de financiële draagkracht en doelmatigheid.
 • In 2020 kan de gemeente voor deze activiteiten in totaal € 21.000,- subsidie verlenen.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct subsidie inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie inwonersinitiatieven respijtzorg

Vanaf 2021 kunt u voor deze activiteiten geen subsidie meer aanvragen.

Voor initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 9 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een inwoner of groep inwoners van Best.
 • De aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.
 • Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt gekeken naar de financiële draagkracht en doelmatigheid.
 • In 2020 kan de gemeente voor deze activiteiten in totaal € 31.500,- subsidie verlenen.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen beslist in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie inwonersinitiatieven voor respijtzorg aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie centrummanagement

De gemeente verleent de subsidie voor activiteiten die onder andere gericht zijn op het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum, het verbeteren van het ondernemersklimaat en de economische positie van het centrum, de promotie van het centrum en het verbeteren van de aankleding en uitstraling van het centrum.

Alleen Stichting Centrummanagement kan deze subsidie aanvragen, door het indienen van een onderbouwd plan bij de gemeente. Tot 1 oktober 2020 kan subsidie worden aangevraagd voor 2021 én 2022. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 12 van de nadere subsidieregeling

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie duurzame initiatieven

Maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden gestimuleerd. In 2021 is € 10.000,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 13 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De aanvrager is een inwoner of groep inwoners of een vrijwilligersorganisatie uit Best.
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten.
 • De subsidie is maximaal € 6.000,- per kalenderjaar, per subsidieaanvrager.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Subsidie wordt verleend voor:

 • Initiatieven die inwoners en/of leerlingen informeren over de milieuproblematiek, duurzaamheid en/of de energie- en materiaaltransitie.
 • Initiatieven waardoor inwoners samen werk maken van de energietransitie. De investering zelf, zoals de aanschaf van isolatieglas, zonnepanelen of een warmtepomp, wordt niet gesubsidieerd.
 • Het volgen van een cursus zoals een schrijfcursus of een cursus waarmee je anderen (beter) kunt begeleiden in de duurzaamheidstransitie.

Direct subsidie duurzame initiatieven aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie amateurkunsten

Via de subsidieregeling voor amateurkunsten is er subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB). In 2021 is er € 47.000,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kunt u subsidie aanvragen voor 2021 via het aanvraagformulier Subsidie amateurkunsten (PDF, 89.2 kB).

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie maatschappelijke evenementen

Deze subsidie is voor  niet-commerciële, culturele evenementen in Best die de gemeente heeft aangewezen. Dit zijn evenementen voor de inwoners van Best die de gemeente niet zelf organiseert. Dit zijn de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen. In 2021 is € 32.100,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kunt u subsidie aanvragen voor 2021 met het aanvraagformulier Subsidie maatschappelijke evenementen (PDF, 89.8 kB).

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie muziek-, dans- en dramaonderwijs

Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor 2 onderdelen. Onderdeel A is gericht op muziek-, dans- en dramaonderwijs. Onderdeel B is gericht op culturele activiteiten op het gebied van innovatie, samenwerking en reuring. De subsidie wordt verstrekt per cursusjaar (augustus tot juli). Kijk voor de voorwaarden (en voor wat u moet indienen) in de Subsidieregeling muziek- dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking innovatie en reuring gemeente Best. Voor 2020-2021 kunt u geen subsidie meer aanvragen. Voor dat cursusjaar is € 335.400,- beschikbaar, dat is het subsidieplafond. Het college kan het subsidieplafond verlagen als de raad onvoldoende geld beschikbaar stelt. Dan verlagen we ook de al verleende subsidies.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Vrijwilligersorganisaties Wmo

Deze subsidieregeling vervalt per 31 december 2020.

U kunt een subsidie aanvragen als u zich als vrijwilligersorganisatie inzet op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid. Er zijn 2 soorten subsidies:

 • Een subsidie voor een kalenderjaar. Het is op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen.
 • Een subsidie voor een activiteit. Dit doet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit.

U dient een aanvraag in via het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 128.7 kB). Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie voor leden van een scoutingvereniging

Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 8 van de nadere subsidieregeling.

Regels

De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die is aangesloten bij Scouting Nederland.
 • De aanvrager heeft minimaal 10 jeugdleden uit Best.
 • Subsidie wordt verleend voor leden uit Best. Er geldt een vast bedrag per lid. Voor 2021 is dit € 30,-.

Direct online subsidie scouting aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

Dit is een subsidie die eraan bijdraagt dat inwoners zo lang, gezond, prettig en zelfstandig mogelijk wonen en leven in Best. In 2021 is € 142.000,- beschikbaar voor activiteiten per kalenderjaar. Voor bepaalde activiteiten is € 10.000,- beschikbaar. Daarnaast is € 21.300,- beschikbaar voor initiatieven gericht op kwetsbare ouderen.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 9 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De activiteit moet gericht zijn op zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid) of de ondersteuning van mantelzorgers.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door inwoners, een groep inwoners of een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op de kwetsbare inwoners van Best. Preventieve activiteiten kunnen ook gericht zijn op inwoners die kwetsbaar kunnen worden.
 • De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn.
 • Subsidie kan worden verleend voor een kalenderjaar of voor een bepaalde activiteit.
 • Een aanvraag voor een kalenderjaar moet u uiterlijk 1 oktober vóór dat kalenderjaar indienen. Aanvragen van bepaalde organisaties behandelen we met voorrang.
 • Een aanvraag voor een bepaalde activiteit moet uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit worden ingediend. Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie AED's

De gemeente vindt het belangrijk dat er in Best een dekkend netwerk is van AED's en burgerhulpverleners. Subsidie wordt verleend voor het aanschaffen, plaatsen, onderhouden en vervangen van AED's. En voor het opleiden van vrijwillige burgerhulpverleners over het gebruik hiervan.

Alleen Stichting Hartslag Best kan deze subsidie aanvragen, door het indienen van een onderbouwd plan bij de gemeente. Tot 1 oktober 2020 kunt u subsidie aanvragen voor 2021 én 2022.De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 10 van de nadere subsidieregeling.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Contactgegevens gemeente

Vragen over subsidies kunt u naar info@gemeentebest.nl sturen. Of u neemt contact op met telefoonnummer 140499. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.