Subsidies

De gemeente geeft subsidie aan mensen en organisaties die iets voor de samenleving doen. Ook voor u of uw organisatie is er misschien een subsidie van de gemeente. Per subsidieregeling vindt u informatie via het uitklapmenu. Een aantal subsidies kunt u online aanvragen.  

De regels voor het verlenen van subsidies bestaan uit:

 • De Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020. Hierin staan algemene regels over de procedure. Welke informatie hebben wij van u nodig? Wanneer moet u subsidie aanvragen? Wanneer reageert de gemeente? En wanneer mag de gemeente een subsidie afwijzen?

 • Een subsidieregeling. Hierin staat voor welke activiteit we precies subsidie geven. Wie mag de subsidie aanvragen? Hoe hoog is de subsidie? Welke voorwaarden zijn er? De subsidieregelingen vindt u via het uitklapmenu

Houd er bij de online aanvraag rekening mee dat u bijlagen moet toevoegen. Onder andere een begroting. U kunt hiervoor het hulpmiddel voor de begroting in Excel (XLSX, 12.5 kB) of het hulpmiddel begroting in pdf (PDF, 24.1 kB) downloaden en invullen. 

Bekijk het overzicht van de verleende subsidies in 2020 (PDF, 65.2 kB). 

Subsidie cultuureducatie

Deze subsidie is voor inwoners van Best tussen 6 en 18 jaar voor het volgen van onderwijs op het gebied van muziek, dans/musical, theater, filmeducatie of beeldende kunst.

Regels voor de aanvraag

De regels voor deze subsidie vindt u in de Nadere subsidieregeling cultuureducatie jeugd gemeente Best 2021. De belangrijkste regels zijn:

 • Subsidie wordt verleend voor leerlingen die op 1 augustus van het cursusjaar minimaal 6 jaar en maximaal 17 jaar zijn.
 • Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar.
 • Subsidie wordt verleend voor onderwijs op het gebied van muziek-, dans/musical, theater, filmeducatie of beeldende kunst. Het onderwijs moet uit minimaal 10 lessen bestaan.
 • De lessen moeten gegeven worden door een partij die door de gemeente erkend is.
 • In een cursusjaar wordt voor een leerling voor maximaal één onderwijsvorm subsidie verleend.
 • • De subsidie is 50% van het lesgeld, met een bepaald maximum. In het cursusjaar 2022/2023 is de subsidie maximaal € 345,- per leerling.
 • Ouders of voogden van de leerling kunnen de subsidie aanvragen.
 • De aanvraag doet u uiterlijk 1 december van een cursusjaar. Als de lessen later starten, mag een aanvraag tot 4 weken na de start worden ingediend.
 • Bij de aanvraag vragen wij om een factuur die op naam staat van de aanvrager. Dit is de ouder of voogd van de leerling. Op deze factuur moet de naam van de leerling staan, de naam van de cursus en de periode waarin de cursus gegeven wordt.

Subsidie cultuureducatie aanvragen

U moet voor elke leerling een apart aanvraagformulier invullen. Let op: dit moet met de DigiD van de ouder of voogd, niet met de DigiD van het kind. Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen.

Direct online subsidie cultuureducatie jeugd aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid (buurtbudget)

De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die de leefbaarheid en/of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren . De gemeente Best heeft € 62.500,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels voor de aanvraag

 • De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die de leefbaarheid en/of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren die:
  • Een breed draagvlak onder inwoners hebben.
  • Zorgen voor een toename van de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en buurtgenoten.
  • Aansluiten op de behoefte in de buurt of de wijk.
  • (Meer) inwoners en groepen in de buurt de kans geven om mee te doen.
  • Inwoners een grotere inbreng geven via draagvlakonderzoek en (indien nodig) wijkraadpleging.
 • Een inwoner, groep inwoners of een organisatie uit Best zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet (zoals een bewonersoverleg of wijkorganisatie) kan subsidie aanvragen.
 • De aanvraag doet u minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit.
 • Vooraf moet de gemeente toestemming geven voor ingrepen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 • De subsidie is maximaal € 1.500,- per initiatief.
 • Voor een buurtbarbecue, straat-, buurt- of wijkfeest is de subsidie € 7,50 per deelnemer met een maximum van € 500,-. Vanaf het 2e jaar dat het initiatief georganiseerd wordt, is de subsidie maximaal € 250,-. De subsidie voor de gekoppelde activiteit is maximaal € 200,-. 
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie buurtbudget aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen. 

Hulp bij uw aanvraag

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via buurtbudget@gembest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Beschikbaar bedrag buurtbudget

Voor 2021 is in totaal € 61.300,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Subsidie duurzame initiatieven

Maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden gestimuleerd. In 2022 is € 10.200,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 14 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De aanvrager is een inwoner of groep inwoners of een vrijwilligersorganisatie uit Best.
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten.
 • De subsidie is maximaal € 6.000,- per kalenderjaar, per subsidieaanvrager.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Subsidie wordt verleend voor:

 • Initiatieven die inwoners en/of leerlingen informeren over de milieuproblematiek, duurzaamheid en/of de energie- en materiaaltransitie.
 • Initiatieven waardoor inwoners samen werk maken van de energietransitie. De investering zelf, zoals de aanschaf van isolatieglas, zonnepanelen of een warmtepomp, wordt niet gesubsidieerd.
 • Het volgen van een cursus zoals een schrijfcursus of een cursus waarmee je anderen (beter) kunt begeleiden in de duurzaamheidstransitie.

Direct subsidie duurzame initiatieven aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie instandhouding monumenten

U kunt een subsidie aanvragen voor de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed. In 2022 is € 8.500,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 6 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente verleent subsidie voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument op een sobere en doelmatige wijze. Het gaat om conserverende herstelwerkzaamheden van het bestaande monument of object, die (bouwtechnisch) noodzakelijk zijn voor het behoud van een monument, die tot normaal onderhoud behoren en/of dit te boven gaan.
 • De eigenaar van het monument of iemand die een ander zakelijk recht op het monument heeft of de gebruiker van het monument kan de subsidie aanvragen.
 • U vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor het begin van de activiteit aan.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie instandhouding monumenten aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

Dit is een subsidie die eraan bijdraagt dat inwoners zo lang, gezond, prettig en zelfstandig mogelijk wonen en leven in Best. In 2022 is € 155.000,- beschikbaar voor activiteiten per kalenderjaar. Voor bepaalde activiteiten is € 10.000,- beschikbaar. Daarnaast is € 21.600,- beschikbaar voor initiatieven gericht op kwetsbare ouderen.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 10 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De activiteit moet gericht zijn op zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid) of de ondersteuning van mantelzorgers.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door inwoners, een groep inwoners of een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op de kwetsbare inwoners van Best. Preventieve activiteiten kunnen ook gericht zijn op inwoners die kwetsbaar kunnen worden.
 • De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn.
 • Subsidie kan worden verleend voor een kalenderjaar of voor een bepaalde activiteit.
 • Een aanvraag voor een kalenderjaar moet u uiterlijk 1 oktober vóór dat kalenderjaar indienen. Aanvragen van bepaalde organisaties behandelen we met voorrang.
 • Een aanvraag voor een bepaalde activiteit moet uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit worden ingediend. Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie erfgoed

Voor de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan kunt u subsidie aanvragen. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 5 van de nadere subsidieregeling. In 2022 is € 8.500,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die gericht zijn op het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving daarvan.
 • Aanvragen kan door een instelling, vereniging of stichting met als oogmerk het leveren van een positieve bijdrage aan de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en aan de beleving hiervan.
 • De gemeente verleent subsidie voor eenmalige en jaarlijks terugkerende initiatieven (zoals de landelijke Open Monumentendagen).
 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Best of gaan over het grondgebied van de gemeente.
 • U moet de aanvraag minimaal 8 weken voor het begin van de activiteit indienen.
 • De subsidie is een aanvullende bijdrage in de kosten. De subsidie is maximaal € 2.000,- per aanvraag.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie erfgoed aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie jeugdleden sport

Subsidie voor jeugdleden uit Best, de gemeente kan ook een bijdrage leveren in de zwembadhuur. Voor 2021 kunt u geen subsidie meer aanvragen. Aanvragen voor 2022 moet u vóór 1 oktober 2021 indienen.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 8 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een rechtspersoon zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet en is aangesloten bij een landelijke en bij NOC*NSF aangesloten sportbond of sportkoepel. De aanvrager heeft minimaal 10 jeugdleden uit Best.

We verlenen de volgende subsidies:

 • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen die inkomsten genereren uit baractiviteiten. Het bedrag voor 2022 is € 12,83.
 • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen dien geen inkomsten genereren uit baractiviteiten, bijvoorbeeld omdat ze gebruik maken van een sporthal. Het bedrag voor 2022 is € 25,65.
 • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen die gebruik maken van het zwembad. Het bedrag voor 2022 is € 25,65.
 • Een vast bedrag per uur dat het zwembad per jaar (gerekend over 46 weken) wordt gebruikt. Het bedrag voor 2022 is € 25,65.

Direct online subsidie jeugdleden sport aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie voor leden van een scoutingvereniging

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 9 van de nadere subsidieregeling. Voor 2021 kunt u geen subsidie meer aanvragen. Aanvragen voor 2022 moet u vóór 1 oktober 2021 indienen.

Regels

De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die is aangesloten bij Scouting Nederland.
 • De aanvrager heeft minimaal 10 jeugdleden uit Best.
 • Subsidie wordt verleend voor leden uit Best. Er geldt een vast bedrag per lid. Voor 2022 is dit € 33,30-

Direct online subsidie scouting aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie centrummanagement

De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die onder andere gericht zijn op het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum, het verbeteren van het ondernemersklimaat en de economische positie van het centrum, de promotie van het centrum en het verbeteren van de aankleding en uitstraling van het centrum.

Alleen Stichting Centrummanagement kan deze subsidie aanvragen. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 13 van de nadere subsidieregeling

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie AED's

De gemeente vindt het belangrijk dat er in Best een dekkend netwerk is van AED's en burgerhulpverleners. Subsidie wordt verleend voor het aanschaffen, plaatsen, onderhouden en vervangen van AED's. En voor het opleiden van vrijwillige burgerhulpverleners over het gebruik hiervan.

Alleen Stichting Hartslag Best kan deze subsidie aanvragen. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 11 van de nadere subsidieregeling.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie amateurkunsten

Via de subsidieregeling voor amateurkunsten is er subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB). In 2022 is er € 47.000,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2021. Er is al veel subsidie verleend, waardoor er geen budget meer over is.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie maatschappelijke evenementen

Deze subsidie is voor niet-commerciële, culturele evenementen in Best die de gemeente heeft aangewezen. Dit zijn evenementen voor de inwoners van Best die de gemeente niet zelf organiseert. Dit zijn de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen. In 2022 is € 32.100,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Aanvragen

Tot 1 oktober 2021 kon u subsidie aanvragen voor 2022 met het aanvraagformulier Subsidie maatschappelijke evenementen (PDF, 89.8 kB).

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Contactgegevens gemeente

Vragen over subsidies kunt u naar info@gemeentebest.nl sturen. Of u neemt contact op met telefoonnummer 140499. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt. 

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.