Subsidies

De gemeente helpt mensen en organisaties die iets voor de samenleving doen graag. Ook voor u of uw organisatie is er misschien een subsidie van de gemeente. Per subsidieregeling vindt u informatie via het uitklapmenu. Een aantal subsidies kunt u online aanvragen.  

Let op: De maatregelen tegen het Coronavirus raken iedereen, ook de verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Best. Ook in deze tijd denken we zoveel mogelijk met u mee. We nemen contact op de met organisaties die subsidie van de gemeente krijgen. Heeft u op dit moment toch al vragen over de gevolgen voor uw activiteiten? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 14 0499 of stuur een e-mail naar info@gemeentebest.nl.

De regels voor het verlenen van subsidies bestaan uit:

 • De Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020. Hierin staan regels over hoe het werkt. Welke informatie verzamelt u voor de aanvraag? Wanneer dient u een aanvraag in en wanneer reageert de gemeente? Wanneer mag de gemeente een subsidie afwijzen?

 • En een subsidieregeling. Hierin staat voor welke activiteit we subsidie geven. Wie mag de subsidie aanvragen? Hoe hoog is de subsidie? Welke voorwaarden zijn er? De subsidieregelingen vindt u via het uitklapmenu

Houd er bij de online aanvraag rekening mee dat u bijlagen moet toevoegen. Onder andere een begroting. U kunt hiervoor het hulpmiddel voor de begroting downloaden (PDF, 24.1 kB) en invullen. Wilt u dit bestand in Excel ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499 of stuur een e-mail naar info@gemeentebest.nl.

Bekijk het overzicht van de verleende subsidies in 2019 (PDF, 250.7 kB). 

Subsidie buurtbudget

Deze subsidie is voor iedereen die een goed idee heeft om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. 

Regels voor de aanvraag

 • De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die de leefbaarheid en/of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren die:
  • Een breed draagvlak onder inwoners hebben.
  • Zorgen voor een toename van de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en buurtgenoten.
  • Aansluiten op de behoefte in de buurt of de wijk.
  • (Meer) inwoners en groepen in de buurt de kans geven om mee te doen.
  • Inwoners een grotere inbreng geven via draagvlakonderzoek en (indien noodzakelijk) wijkraadpleging.
 • Een inwoner, groep inwoners of een organisatie zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet zoals een buurt- of wijkorganisatie in Best kan subsidie aanvragen.
 • De aanvraag doet u minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit.
 • Vooraf moet de gemeente toestemming geven voor ingrepen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 • De subsidie is maximaal € 1.500,- per initiatief.
 • Voor een buurtbarbecue, straat-, buurt- of wijkfeest is de subsidie € 7,50 per deelnemer met een maximum van € 500,-. Vanaf het 2e jaar dat het initiatief georganiseerd wordt, is de subsidie maximaal € 250,-. De subsidie voor de gekoppelde activiteit is maximaal € 200,-. 
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie buurtbudget aanvragen

Hulp bij uw aanvraag

Voor het aantonen van draagvlak voor uw initiatief kunt u de deelnemerslijst buurtbudget (PDF, 47.4 kB) gebruiken. De Lev-groep kan u adviseren bij het invullen van uw aanvraag en het toetsen van draagvlak voor uw idee. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op bestaande regels en beleid, mate van bijdrage aan de doelstellingen van het buurtbudget en het aangetoonde draagvlak. Is uw initiatief voor het buurtbudget goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag! Bekijk voor de betaling het overzicht factuureisen en wijze van betaling (PDF, 43.0 kB). De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 10 van de nadere subsidieregeling.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via buurtbudget@gembest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Beschikbaar bedrag buurtbudget voor 2020

Voor 2020 is in totaal € 41.500,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Subsidie instandhouding monumenten

U kunt een subsidie aanvragen voor de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed.

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 6 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente verleent subsidie voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument op een sobere en doelmatige wijze. Het gaat om conserverende herstelwerkzaamheden van het bestaande monument of object, die (bouwtechnisch) noodzakelijk zijn voor het behoud van een monument, die tot normaal onderhoud behoren en/of dit te boven gaan.
 • De eigenaar van het monument of iemand die een ander zakelijk recht op het monument heeft of de gebruiker van het monument kan de subsidie aanvragen. 
 • U vraagt de subsidie minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit aan.
 • In 2020 kan de gemeente voor deze activiteiten in totaal € 10.300,- subsidie verlenen. Subsidieaanvragen die hoger zijn dan dit bedrag nemen we niet in behandeling
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie instandhouding monumenten aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie erfgoed

Voor de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan kunt u subsidie aanvragen. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 5 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die gericht zijn op het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving daarvan.
 • Aanvragen kan door een instelling, vereniging of stichting met als oogmerk het leveren van een positieve bijdrage aan de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en aan de beleving hiervan.
 • De gemeente verleent subsidie voor eenmalige en jaarlijks terugkerende initiatieven (zoals de landelijke Open Monumentendagen).
 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Best of gaan over het grondgebied van de gemeente.
 • U moet de aanvraag minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit indienen.
 • De subsidie is een aanvullende bijdrage in de kosten. De subsidie is maximaal € 2.000,- per aanvraag.
 • In 2020 kan de gemeente voor deze activiteiten in totaal € 7.300,- subsidie verlenen.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online Subsidie erfgoed aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie jeugdleden sport

Subsidie voor jeugdleden uit Best, de gemeente kan ook een bijdrage leveren in de zwembadhuur. De deadline voor een subsidie in 2020 is verstreken. Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 7 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een rechtspersoon zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet en is aangesloten bij een landelijke en bij NOC*NSF aangesloten sportbond of sportkoepel. De aanvrager heeft minimaal 10 jeugdleden uit Best.
 • We verlenen de volgende subsidies:
  • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen die inkomsten genereren uit baractiviteiten. Voor 2020 is dit bedrag € 12,50.
  • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen dien geen inkomsten genereren uit baractiviteiten, bijvoorbeeld omdat ze gebruik maken van een sporthal. Voor 2020 is dit bedrag € 25,-.
  • Een vast bedrag per jeugdlid voor verenigingen die gebruik maken van het zwembad. Voor 2020 is dit bedrag € 25,-.
  • Een vast bedrag per uur dat het zwembad per jaar (gerekend over 46 weken) wordt gebruikt. Voor 2020 is dit bedrag € 25,-.
 • De aanvraag moet u uiterlijk 1 oktober indienen voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Direct online Subsidie jeugdleden sport aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen

Voor initiatieven voor kwetsbare ouderen, gericht op fysiek bewegen en het voorkomen of doorbreken van maatschappelijk isolement door maatschappelijke participatie. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 8 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een inwoner of groep inwoners van Best.
 • De aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.
 • Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt gekeken naar de financiële draagkracht en doelmatigheid.
 • In 2020 kan de gemeente voor deze activiteiten in totaal € 21.000,- subsidie verlenen.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct subsidie inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie inwonersinitiatieven respijtzorg

Voor initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 9 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • Aanvragen kan door een inwoner of groep inwoners van Best.
 • De aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.
 • Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt gekeken naar de financiële draagkracht en doelmatigheid.
 • In 2020 kan de gemeente voor deze activiteiten in totaal € 31.500,- subsidie verlenen.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen beslist in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie inwonersinitiatieven voor respijtzorg aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie centrummanagement

De gemeente verleent de subsidie voor activiteiten die onder andere gericht zijn op het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum, het verbeteren van het ondernemersklimaat en de economische positie van het centrum, de promotie van het centrum en het verbeteren van de aankleding en uitstraling van het centrum.

Alleen Stichting Centrummanagement kan deze subsidie aanvragen, door het indienen van een onderbouwd plan bij de gemeente. De deadline voor een subsidie in 2020 is verstreken. Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 11 van de nadere subsidieregeling

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie maatschappelijke initiatieven duurzaamheid

Voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan (de versnelling van) de duurzaamheidstransitie. Bijvoorbeeld voor het publiceren van artikelen in Groeiend Best, het volgen van een schrijfcursus of andere cursus waarmee je anderen kunt begeleiden in de duurzaamheidstransitie. Ook projecten die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie komen in aanmerking voor subsidie, zoals activiteiten gericht op jongeren. Er zijn 3 momenten waarop u via het online aanvraagformulier subsidie kunt aanvragen: voor 1 oktober, 1 mei en 1 september. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 12 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • Soorten subsidie:
  • Partnerschap: het ondersteunen van de gemeente bij het uitdragen van het belang van de duurzaamheidstransitie en het adviseren over het belang van duurzaamheid vanuit het perspectief van inwoners en bedrijven in Best. Een subsidieaanvraag moet uiterlijk 1 oktober in het voorgaande jaar worden ingediend. Er wordt in 2020 maximaal € 1.000,- subsidie verleend.
  • Communicatie: het publiceren van artikelen in Groeiend Best. Deze subsidie kan doorlopend worden aangevraagd. In 2020 kan voor maximaal € 4.000,- subsidie worden verleend.
  • Ontwikkeling: het volgen van een schrijfcursus of het volgen van een cursus waarmee het mogelijk is om anderen te begeleiden in de duurzaamheidstransitie. Er zijn 3 deadlines voor het aanvragen van een subsidie: 1 oktober van het voorgaande jaar, 1 mei of 1 september. Bij de aanvraag moet u de deelname onderbouwen met een motivatie. Er wordt in 2020 maximaal € 600,- subsidie verleend. Voor een schrijfcursus is het maximale bedrag per deelnemer €150,-. Voor een andere cursus is dit € 300,-.
  •  Projecten: bijvoorbeeld activiteiten die er aan bijdragen dat inwoners werk maken van de energietransitie of de bewustwording en acceptatie bevorderen. Of activiteiten gericht op jongeren en train de trainer activiteiten. Er zijn drie deadlines voor het aanvragen van een subsidie: 1 oktober van het voorgaande jaar, 1 mei of 1 september. In 2020 kan de gemeente voor deze projecten in totaal € 4.400,- subsidie verlenen.
 • Aanvragen kan door een inwoner of groep inwoners of een rechtspersoon zonder winstoogmerk die functioneer op basis van vrijwillige inzet.
 • De subsidie is maximaal € 7.500,- voor alle activiteiten van 1 aanvrager gezamenlijk.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct subsidie maatschappelijke initiatieven duurzaamheid aanvragen

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie amateurkunsten

Via de subsidieregeling voor amateurkunsten is er subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB). U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2020. Tot 1 oktober 2020 kunt u subsidie aanvragen voor 2021.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie maatschappelijke evenementen

Deze subsidie is voor  niet-commerciële, culturele evenementen in Best die de gemeente heeft aangewezen. Dit zijn evenementen voor de inwoners van Best die de gemeente niet zelf organiseert. Dit zijn de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen. U kunt voor 2020 geen subsidie meer aanvragen. Tot 1 oktober 2020 kunt u subsidie aanvragen voor 2021. 

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Subsidie muziek-, dans- en dramaonderwijs

Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor 2 onderdelen. Onderdeel A is gericht op muziek-, dans- en dramaonderwijs. Onderdeel B is gericht op culturele activiteiten op het gebied van innovatie, samenwerking en reuring. De subsidie wordt verstrekt per cursusjaar (augustus tot juli). Kijk voor de voorwaarden (en voor wat u moet indienen) in de Subsidieregeling muziek- dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking innovatie en reuring gemeente Best. U kunt tot 1 augustus subsidie aanvragen voor het cursusjaar 2020-2021. Voor dit cursusjaar is € 335.400,- beschikbaar, dat is het subsidieplafond. Het college kan het subsidieplafond verlagen als de raad onvoldoende geld beschikbaar stelt. Dan verlagen we ook de al verleende subsidies.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Vrijwilligersorganisaties Wmo

U kunt een subsidie aanvragen als u zich als vrijwilligersorganisatie inzet op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid. Er zijn 2 soorten subsidies:

 • Een subsidie voor een kalenderjaar. Het is op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen.
 • Een subsidie voor een activiteit. Dit doet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit.

U dient een aanvraag in via het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 128.7 kB). Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo. Vanaf 2021 geldt er een nieuwe subsidieregeling voor deze activiteiten. Als deze klaar is, plaatsen we meer informatie over het aanvragen van deze subsidie. 

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Contactgegevens gemeente

Vragen over subsidies kunt u naar info@gemeentebest.nl sturen. Of u neemt contact op met telefoonnummer 140499. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt. 

Sluit het menu