Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wet ruimtelijke ordening bekend dat, op maandag 17 juni 2019 het bestemmingsplan Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg (PDF, 102.4 kB) ongewijzigd is vastgesteld.

Het plangebied van dit bestemmingsplan is gelegen op een perceel nabij Dijkstraten op de hoek Veldweg – Oirschotseweg – Ringweg. Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie mogelijk te maken van een gezamenlijke huisvesting van eerstelijns zorgaanbieders en daarnaast een gebouw met eenheden voor maatschappelijk verblijf. Juridisch is de realisatie hiervan in het vastgestelde bestemmingsplan geregeld door met name een bestemming ‘maatschappelijk’ voor het plangebied op te nemen. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Best, sectie E, nummers 5187, 5188, 5189, 5137 en 5081.

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 25 juni 2019 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best.
Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze site is tevens opgenomen op www.gemeentebest.nl. Daar vindt u ook het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg" en de beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg”.

Van 26 juni 2019 tot en met 6 augustus 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Beleidsregel “Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg”

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 17 juni 2019 de beleidsregel Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg (PDF, 223.1 kB) vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer Menzo Boon die bereikbaar is via ons centrale telefoonnummer 140499.

Besluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg"

Op 24 oktober 2018 is een aanvraag ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor Wegverkeerslawaai (PDF, 3.2 MB). De hogere waarde heeft betrekking op het realiseren van maatschappelijke eenheden voor verblijf op het perceel dat omsloten wordt door de Veldweg, Ringweg en Oirschotseweg.
Er zijn geen zienswijzen ingekomen over het ontwerpbesluit. Op 7 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u dan contact op met de vakgroep Milieu via telefoonnummer 14 0499.


Best, 25 juni 2019

Gemeenteraad gemeente Best

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpVeldweg
Datum
17 juni 2019
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)