Acties na burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente?’

Maandag 26 juli 2021

In het najaar van 2020 vond de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ plaats. In deze peiling werden vragen gesteld over het wonen en leven in Best. Wij voeren deze peiling elke 2 jaar uit. De opbrengst van deze enquête geeft ons goede inzichten in de wensen en ideeën van onze inwoners. Wij gaan hiermee aan de slag. Hieronder geven we kort de belangrijkste onderwerpen weer die we intensiever gaan oppakken. Benieuwd naar alle uitkomsten van de burgerpeiling? U kunt het volledige rapport online bekijken

Heldere en eenvoudige taal

Uit de reacties bleek dat u onze brieven niet altijd goed leesbaar vindt. Dit heeft u in het onderzoek van 2018 ook al aangegeven. Wij hebben hier al actie op ondernomen. Maar de brieven moeten nog duidelijker, eenvoudiger en minder juridisch, zo geeft u aan. We gaan hier verder mee aan de slag. Wanneer het in brieven noodzakelijk is om juridische termen te gebruiken, leggen we deze zo goed mogelijk uit. 

Eenzaamheid

80% van de inwoners geeft aan zich zelden of nooit eenzaam te voelen. Dat is mooi! Maar als gemeente baart het ons ook zorgen dat 1 op de 5 inwoners aangeeft zich wel (eens) eenzaam te voelen. Wij zijn aangesloten bij het landelijk initiatief ‘Een tegen eenzaamheid’. Samen met een aantal maatschappelijke organisaties in Best, ondersteunen wij bijvoorbeeld initiatieven als ‘Join us’. We willen eenzaamheid ook beter kunnen signaleren en ervoor zorgen dat signalen goed opgepakt worden. We gaan de wijk in om samen met buurtbewoners meer zicht te krijgen op eenzame personen en mogelijk hulp te bieden.
Wilt u een melding doen over eenzaamheid of bent u eenzaam? Ga dan naar het infopunt in Bestwijzer (Zonnewende 173), elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Of stuur een mail naar infopuntbest@levgroep.nl.

Bewegen

Ook het meer in beweging krijgen van onze inwoners is voor ons een punt van aandacht. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de inwoners weinig in beweging is of weinig sport. We zijn al bezig met de aanleg van een beweegtuin en een multifunctioneel sportveld. Hier gaan we samen met jongerenorganisatie Todo en met de inzet van Tuurlijk jongeren én ouderen stimuleren om meer te bewegen. Een ander voorbeeld is dat we met Tuurlijk (vanaf september) wekelijks een sportochtend voor 55-plussers organiseren in Kadans.

Inwoners betrekken bij gemeentelijke activiteiten en leefbaarheid

U geeft ook aan dat wij u als inwoner onvoldoende betrekken bij onze plannen en activiteiten. Wij trekken te weinig samen met u op als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat gaan we daaraan doen? We zetten reeds diverse kanalen (internet, krant, social media) in om u te betrekken bij onze plannen en activiteiten. Wij bereiken u hier nu echter  onvoldoende mee. Reden voor ons om de informatie over participatiemogelijkheden beter en op een andere manier bij u onder de aandacht brengen. De website PleinBest gaan we verder ontwikkelen en we gaan hier meer bekendheid aan geven. Ook gaan we u vaker en tijdig informeren over subsidieregelingen voor de ondersteuning van uw ideeën of plannen.

Extra aandacht op wijkniveau

We gaan ons extra concentreren op die wijken waar inwoners aangeven minder tevreden te zijn. In 2021 en 2022 is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de wijken Wilhelminadorp en de Kantonnier. Hier zetten we in op het verbeteren van het contact tussen gemeente en inwoners. We maken een beeld van de sterke punten van de wijk (gebiedsvisie). Dat doen we samen met de inwoners tijdens het inloopspreekuur en via een praatcafé (najaar 2021). Daarnaast gaan we samen met inwoners de wijk in om knelpunten in kaart te brengen en, waar mogelijk, op te lossen. We willen ervoor zorgen dat wij meer zichtbaar zijn in deze wijken en u ons gemakkelijker kunt aanspreken. In 2021 gaan we ook intensiever controleren in onder meer het buitengebied en op de bedrijventerreinen.

Vervolg

We houden u op de hoogte van de voortgang van deze acties. In het najaar van 2022 vindt wederom de burgerpeiling ’Waar staat je gemeente’ plaats. Wij hopen dat u ook (weer) meedoet. En aangeeft wat u goed en minder goed vindt gaan. Door steeds te verbeteren, willen wij het leven, werken en wonen binnen de gemeente Best voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS