Kaderbrief 2022 gereed

Maandag 31 mei 2021

De Kaderbrief 2022 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. In deze Kaderbrief staan de uitgangspunten voor het opstellen van een nieuwe begroting voor 2022-2025.

Nieuw beleid vanaf 2022

De Kaderbrief bevat diverse voorstellen voor nieuw beleid in de periode 2022-2025. Enkele belangrijke beleidsterreinen waarin in de komende jaren wordt geïnvesteerd zijn: de nieuw- en verbouw van scholen (vanwege de uitvoering van het integraal huisvestingsplan voor scholen), de invoering van de Omgevingswet, de intensivering van woningbouw, het onderzoeken van de herontwikkeling van het stationsgebied, een onderzoek naar een aangepaste huisvesting gemeentehuis en een tijdelijke uitbreiding (in 2022) van de handhavingscapaciteit om achterstanden op dit taakveld in te lopen.

Deze voorstellen dragen eraan bij dat het voorzieningenniveau in onze gemeente aan de eisen van deze tijd voldoet en op peil blijft.

Kosten en dekking van het gemeentebeleid

Het op peil houden van ons voorzieningenniveau kost geld. Om de uitgaven te dekken heeft de gemeente 2 belangrijke inkomstenbronnen. Enerzijds ontvangt de gemeente uitkeringen vanuit het Rijk, daarnaast heft de gemeente Onroerende Zaak Belastingen (OZB). Samen zorgen deze inkomsten ervoor dat het voorzieningenniveau in onze gemeente op orde blijft.

Best streeft naar een lage lastendruk. We hebben hierbij last van de koppeling tussen de uitkeringen van het Rijk en de ‘capaciteit’ die wij als gemeente hebben om OZB te heffen. Het Rijk gaat er (bij de nieuwe verdeling in het gemeentefonds) vanuit dat alle gemeenten eenzelfde percentage aan OZB heffen.
Als gemeenten, in vergelijking met andere gemeenten, een lagere OZB heffen, dan heeft dit voortaan invloed op de hoogte van de rijksuitkering. Gebleken is dat de tarieven die Best hanteert 40% onder het landelijk gemiddelde liggen. Hierdoor ontvangt de gemeente Best een aanzienlijk lager bedrag uit het gemeentefonds. Dit feit zorgt ervoor dat de tarieven OZB onvoldoende stijgen om de kosten van het huidige voorzieningenniveau te dekken. Om het voorzieningenniveau in Best op peil te houden is een beperkte extra stijging van de OZB (4% extra per jaar van 2022 t/m 2025) onvermijdelijk. Het college heeft dit opgenomen als voorstel in de Kaderbrief.

Ook inclusief deze extra stijging blijven de lasten in Best onverminderd laag ten opzichte van de meeste andere gemeenten. Het college streeft er ook naar om de lasten ten opzichte van andere gemeenten laag te houden.

Meer leest u op www.gemeentebest.nl

Wilt u ook de andere speerpunten lezen? Dit kan gemakkelijk op de pagina Financiële stukken. De raad behandelt de Kaderbrief op maandag 28 juni.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS