Bestemmingsplan Buitengebied

Woensdag 28 april 2021

Voor het buitengebied van Best is een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Best heeft in 2019 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 100 inspraakreacties door inwoners en acht vooroverlegreacties door instanties ingediend. Een deel van de reacties heeft geleid tot het aanpassen van het plan en zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Best 2021. Dit plan ligt nu ter inzage.

Van voorontwerp naar ontwerp

Door de grote hoeveelheid reacties zijn er wijzigingen doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen gaan over:

  • een andere regeling voor woonbestemmingen: boven de 1500 m² wonen zijn tuinen apart bestemd;
  • vormveranderingen bouwvlakken;
  • kleinschalige ontwikkelingen die meegenomen zijn met een ruimtelijke onderbouwing.

Alle mensen die een inspraakreactie hebben ingediend op het voorontwerp ontvangen persoonlijk bericht wat er met hun reactie is gebeurd.

Ontwerp ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 28 april 2021 voor 6 weken ter inzage. Vanaf die datum start de zienswijzeprocedure. U kunt het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken en bij Plannaam of -nummer de naam Buitengebied 2021 in te geven. Alle informatie over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure kunt u lezen op de pagina Buitengebied Best.

MER ter inzage

Aan het bestemmingsplan is een milieueffectrapport (MER) gekoppeld. Het brengt de mogelijke milieugevolgen van de ontwikkelingen in het buitengebied in beeld. Het MER ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage.

Bijeenkomsten

Tijdens de 6 weken van terinzagelegging organiseren we 2 bijeenkomsten. U kunt het plan dan inzien en vragen stellen. Deze zijn op dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei. De organisatie hiervan bepalen we vanwege de coronamaatregelen aan de hand van het aantal aanmeldingen. Meld u daarom uiterlijk 9 mei 2021 aan. In de week voor de bijeenkomsten ontvangt u nadere informatie over hoe en waar deze worden georganiseerd.

Vragen

Heeft u vragen over de inhoud van het bestemmingsplan? Stel deze dan tijdens een van bovengenoemde bijeenkomsten. Heeft u overige vragen? Neem dan contact op met M. Mutsaers of M. van Tienen via 14 0499 of door een mail te sturen naar buitengebied@gembest.nl.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS