Kermis

Van vrijdag 29 juni tot en met dinsdag 3 juli 2018 is er kermis in het centrum van Best. Op zaterdag 30 juni is er een prikkelarme kermis. 

In de loop van 2018 volgt op deze pagina meer informatie over het programma van de kermis en bijbehorende verkeersmaatregelen.

Prikkelarme kermis

Op zaterdag 30 juni is er een prikkelarme kermis in Best. Mensen met epilepsie, ADHD, autisme, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen kunnen zo toch volop genieten van Kermis Best. Van 11.00 tot 13.00 uur doet Kermis Best diverse aanpassingen. Minder licht, minder geluid en waar mogelijk passen attracties de draaisnelheid aan. Wilt u meer weten over de prikkelarme kermis? Neem dan contact op met de gemeente Best via telefoonnummer 140499.

Geluidsoverlast

Van vrijdag 29 juni t/m dinsdag 3 juli vindt de jaarlijkse kermis plaats. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni is de eindtijd 1.00 uur en van zondag 1 tot en met dinsdag 3 juli 0.00 uur. Heeft u geluidsoverlast van dit evenement? Dan kunt u contact opnemen met de Provinciale milieuklachtencentrale, via telefoonnummer (073) 681 28 21.

Inschrijving horecapunt Kermis Best 2018

Op gedeelte van Kermis Best (Raadhuisplein), betreft de kermis van vrijdag 29 juni t/m 3 juli 2018

Op een gedeelte van het Raadhuisplein is ruimte gereserveerd voor een horecapunt (terras). In beginsel is de gemeente bereid aan een plaatselijke horecaondernemer de voorkeur te verlenen bij de verpachting van dit horecagedeelte, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Plaatselijke horecaondernemers kunnen dus inschrijven voor deze plaats, maar zij moeten bij de inschrijving wel een duidelijk plan overleggen, waaruit blijkt hoe de aankleding van het horecapunt zal zijn.

Voorwaarden/uitgangspunten

De voorwaarden/uitgangspunten die worden gesteld ten aanzien van het horecapunt en de inschrijving van de ondernemer zijn de volgende:

 1. De te hanteren verkoopprijzen volgens prijslijst gemeente Best, bier en frisdrank € 2,-.
 2. Uitsluitend verkoop van zwakalcoholische drank en frisdrank. Dus geen verkoop van sterke drank, etenswaren en rookwaren.
 3. De horecaondernemer dient i.o.m. de gemeente te zorgen voor twee plaskruizen, welke voortdurend op een hygiënische wijze worden gereinigd. De plaskruizen worden op een door de gemeente Best aangewezen plaats neergezet.
 4. Bij de inschrijving dient een plan te worden bijgevoegd met een inrichtingsschets en compositietekening, waaruit duidelijk blijkt hoe het horecapunt er uit komt te zien.
 5. Het opbouwen van het terras kan op zijn vroegst geschieden vanaf donderdag 28 juni 2018, na 9.00 uur en met toestemming van de kermismeester.
 6. Het horecapunt is thans op tekening aangegeven met een oppervlakte van 191 m2. U dient zich dan ook strikt te houden aan deze aantal m2. Omdat in het verleden met de uitbater van het café, gelegen op het Raadhuisplein, een overeenkomst werd gesloten kunnen aan het voor 2018 verkrijgen van een gunning voor het uitbaten van het horecapunt geen rechten worden ontleend voor 2019 en volgende jaren.
 7. De verhuurvoorwaarden Kermis Best 2018 zijn van toepassing.
 8. Voor de exploitatie van het terras dient een ontheffing te worden aangevraagd als bedoeld art. 35 drank- en horecawet. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de ontheffing. De ontheffing moet uiterlijk 1 april 2018 in het bezit zijn van de ondernemer, anders komt de gunning te vervallen en zal de plaats worden toegekend aan een andere ondernemer.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen wordt – naast het vorenstaande – gekeken naar onder meer de volgende zaken:

 • de kwaliteit/uitstraling van het gebodene; die moet passen bij het (hoge) niveau van Kermis Best;
 • de wijze van exploitatie;
 • de hoogte van de geboden pachtsom; 

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat, indien de hoogtes van de inschrijvingen van onvoldoende niveau zijn (dit in vergelijking met die van de overige horecapunten op de kermis) dan wel de opzet van het horecapunt van onvoldoende kwaliteit is (of bij de inschrijving niet inzichtelijk wordt gemaakt), het horecapunt alsnog zal worden verpacht aan horecaondernemers van buiten Best.

Inschrijven

U kunt uitsluitend inschrijven met de formulieren van de gemeente Best. Deze zijn, samen met de verhuurvoorwaarden, telefonisch op te vragen bij Angela Louwerse via telefoonnummer 14 0499 of via a.louwerse@gembest.nl. U ontvangt dan tevens de plattegrond van het gedeelte van het kermisterrein op het Raadhuisplein (PDF, 48.0 kB) met het daarop gesitueerde horecapunt. Er is sprake van een gesloten verpachting (zie de verhuurvoorwaarden).

Inschrijfformulier sturen aan:

Gemeente Best,  Afdeling Beheer (kermiszaken)
Postbus 50, 5680 AB  BEST

Sluiting inschrijving

Woensdag 10 januari 2018, 17.00 uur.
Elke inschrijver ontvangt binnen 2 weken na sluitingstermijn bericht.


Nog vragen? Bel 14 0499 en vraag naar Angela Louwerse

 


 

Sluit het menu