Kermis

Ieder jaar is er in de maand juli kermis in Best. De kermis in 2017 vindt plaats van 30 juni tot en met 4 juli.

Inschrijving horecapunt Kermis Best 2017

Op een gedeelte van het Raadhuisplein is ruimte gereserveerd voor een horecapunt (terras). In beginsel is de gemeente bereid aan een plaatselijke horecaondernemer de voorkeur te verlenen bij de verpachting van dit horecagedeelte. Plaatselijke horecaondernemers kunnen zich tot donderdag 20 februari 17.00 uur inschrijven voor dit horecapunt.

Wilt u zich inschrijven voor het horecapunt? Dan moet de inschrijving aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder leest u welke dit zijn.

Voorwaarden en uitgangspunten

 • De te hanteren verkoopprijzen moeten op gelijke hoogte liggen als de verkoopprijzen van de reguliere horeca in Best (niet hoger, maar ook niet lager; in 2016 was dat bijvoorbeeld € 2,00 voor bier en fris).
 • Uitsluitend verkoop van zwakalcoholische drank en frisdrank. Dus geen verkoop van sterke drank, etenswaren en rookwaren.
 • Uitsluitend gebruik van lage tafels met stoelen en dus geen hangtafels en dergelijke
 • De horecaondernemer dient in overleg met de gemeente te zorgen voor een toiletwagen, welke voortdurend op een hygiënische wijze wordt bijgehouden (aan publiek mag een bijdrage van maximaal € 0,30 voor het toilet worden gevraagd). De toiletwagen wordt op een door de gemeente Best aangewezen plaats neergezet.
 • Bij de inschrijving dient een plan te worden gevoegd met een inrichtingsschets en compositietekening waaruit duidelijk blijkt hoe het horecapunt er uit komt te zien.
 • Het opbouwen van het terras kan op zijn vroegst plaatsvinden vanaf donderdag 29 juni 2017, na 9.00 uur en met toestemming van de kermismeester.
 • Het horecapunt is op tekening aangegeven met een oppervlakte van 191 m2. U dient zich dan ook strikt te houden aan deze aantal m2. Overschrijding ervan leidt tot overlast voor de winkeliers. Daarom wordt hier streng op toegezien. Bij overtreding moet het terras worden afgebroken en/of kan een boete worden opgelegd. Artikel 37, lid 3 van De Verhuurvoorwaarden Kermis Best 2017 is hierop van toepassing.
 • De verhuurvoorwaarden Kermis Best 2017 (PDF, 236.7 kB) zijn van toepassing.
 • Voor de exploitatie van het terras moet een ontheffing worden aangevraagd als bedoeld art. 35 drank- en horecawet. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de ontheffing. De ontheffing moet uiterlijk 1 april 2017 in het bezit zijn van de ondernemer, anders komt de gunning te vervallen en wordt de plaats toegekend aan een andere ondernemer.

 Bij de beoordeling van de inschrijvingen wordt ook gekeken naar onder andere:

 • De kwaliteit/uitstraling. Deze moet passen bij het (hoge) niveau van Kermis Best
 • De wijze van exploitatie
 • De hoogte van de geboden pachtsom 

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat als de hoogtes van de inschrijvingen van onvoldoende niveau zijn (dit in vergelijking met die van de overige horecapunten op de kermis) dan wel de opzet van het horecapunt van onvoldoende kwaliteit is (of bij de inschrijving niet inzichtelijk wordt gemaakt), het horecapunt alsnog wordt verpacht aan horecaondernemers van buiten Best.

Inschrijfformulier opvragen

U kunt zich uitsluitend inschrijven met de formulieren van de gemeente Best. Deze zijn per e-mail op te vragen bij Angela Louwerse via a.louwerse@gembest.nl of telefonisch via 14 0499. U ontvangt dan ook de verhuurvoorwaarden (PDF, 236.7 kB) en de plattegrond van het gedeelte van het kermisterrein (PDF, 385.4 kB) op het Raadhuisplein met het daarop gesitueerde horecapunt. Er is sprake van een gesloten verpachting.

U kunt het inschrijfformulier sturen aan Gemeente Best, Afdeling Beheer, Potbus 50, 5680 AB Best.

Inschrijving sluit op 20 februari 17.00 uur

De inschrijving sluit op donderdag 20 februari om 17.00 uur. Elke inschrijver ontvangt binnen 2 weken na sluitingstermijn bericht.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Angela Louwerse via a.louwerse@gembest.nl of via 14 0499.

Sluit het menu