Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Dorpsplein ong. te Best

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3⁰ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van commerciële ruimte, horeca en 12 appartementen aan het Dorpsplein – Hoofdstraat in Best.

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 december 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens zijn de beschikking en de ruimtelijke onderbouwing digitaal beschikbaar via deze website en www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Beroepsmogelijkheid

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen tot en met 15 januari 2019 beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een “voorlopige voorziening”. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Beleidsregel ‘Architectuur bebouwing Dorpsplein – Hoofdstraat’

De beleidsregel beleidsregel ‘Architectuur bebouwing Dorpsplein – Hoofdstraat’ (PDF, 2.1 MB) is ook vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.ovDorpspleinong
Datum
3 december 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Omgevingsvergunning
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)