Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Hoek Zessprong/St. Antoniusweg Best

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat op 3 april 2017 het bestemmingsplan ‘Hoek Zessprong/St. Antoniusweg’ gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van 6 woningen op de hoek Zessprong/St. Antoniusweg in Best.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal beschikbaar beschikbaar via de website van Ruimtelijke Plannen.

Van 20 april tot en met 31 mei 2017 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Vaststelling beleidsregel ‘Welstandscriteria Hoek Zessprong/St. Antoniusweg’

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 3 april 2017 de beleidsregel Welstandscriteria Hoek Zessprong/St. Antoniusweg (PDF, 179.6 kB) vastgesteld.  Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Meldt u zich dan bij de centrale receptie.

Besluit hogere grenswaarde

Op 13 december 2016 is een aanvraag ontvangen voor het opleggen van een hogere waarde. Deze hogere waarde heeft betrekking op het geluid afkomstig van wegverkeerslawaai. De hogere waarde heeft betrekking op 6 woningen in bestemmingsplan Hoek Zessprong/St. Antoniusweg te Best.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met alle daarbij behorende stukken heeft van 28 december 2016 tot en met 7 februari 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen over het ontwerpbesluit. Op 6 april 2017 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpzessprongstantwg
Datum
3 april 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)