Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Oirschotseweg 94

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat op 3 april 2017 het bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 94’ gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld voor de ontwikkeling van 16 woningen aan de Oirschotseweg 94.

Van 20 april tot en met 31 mei 2017 kan, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Vaststelling beleidsregel ‘Welstandscriteria woongebied Oirschotseweg 94'

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 3 april 2017 de beleidsregel Welstandscriteria woongebied Oirschotseweg 94 (PDF, 281.8 kB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Meldt u zich dan bij de centrale receptie.

Besluit hogere waarden

Op 9 juli 2015 is een aanvraag ontvangen voor het opleggen van een hogere waarde. Deze hogere waarde heeft betrekking op het geluid afkomstig van wegverkeerslawaai. De hogere waarde heeft betrekking op 16 woningen in bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 94’ te Best. Het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (PDF, 568.5 kB) met alle daarbij behorende stukken heeft van 31 mei 2016 tot en met 12 juli 2016 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen over het ontwerpbesluit. Op 8 februari 2017 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpOirschotseweg94
Datum
3 april 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)