Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Aarlesche Erven

Bestemmingsplan Aarlesche Erven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wet ruimtelijke ordening bekend dat, op maandag 17 juni 2019 het bestemmingsplan "Aarlesche Erven" gewijzigd is vastgesteld.

Het plan is beoogd op voornamelijk agrarische gronden ten noordwesten van Best en heeft betrekking op circa 53 hectare, waarbij ruimte wordt geboden aan 880 woningen en een brede school. De ontwikkellocatie moet de schakel gaan vormen tussen het bestaande dorp en het Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 7 augustus 2019 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best.
Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Van 7 augustus 2019 tot en met 17 september 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Margo Mutsaers of Peter Goedhart via telefoonnummer 14 0499.

Beleidsregel “Welstandscriteria Aarlesche Erven”

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 17 juni 2019 de beleidsregel “Welstandscriteria Aarlesche Erven (PDF, 4.9 MB)” met in achtneming van de zienswijzen gewijzigd vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer Menzo Boon die bereikbaar is via ons centrale telefoonnummer 140499. De beleidsregel is ook digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl.

Besluit hogere grenswaarde geluid “Aarlesche Erven"

Op 5 oktober 2018 is een aanvraag (PDF, 603.6 kB) ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor Wegverkeerslawaai. Het verzoek heeft betrekking op een aantal te bouwen woningen in bestemmingsplan Aarlesche Erven. Er zijn geen zienswijzen ingekomen over het ontwerpbesluit. Op 17 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit (PDF, 2.1 MB) is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Daarnaast is op 16 mei 2019 is een aanvraag (PDF, 521.8 kB) ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor Wegverkeerslawaai. Het verzoek heeft betrekking op een tweetal extra te bouwen woningen en een geplande woning langs de Broekstraat in bestemmingsplan Aarlesche Erven.
Er zijn geen zienswijzen ingekomen over het ontwerpbesluit. Op 19 juli 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit (PDF, 707.7 kB) is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u dan contact op met de vakgroep Milieu via telefoonnummer 14 0499.

Best, 6 augustus 2019
Burgemeester en wethouders gemeente Best

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpAarle
Datum
17 juni 2019
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)