Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Eerste wijziging weginfrastructuur Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 het wijzigingsplan 1e wijziging Weginfrastructuur Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op een geringe wijziging in situering van een brug over de beek de Ekkersrijt in het noordelijk deel van Brainport Industries Campus (BIC). Deze brug is onderdeel van de wegenstructuur Brainport Park en is al mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan 'Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best'. Nadat dit bestemmingsplan onherroepelijk was geworden bleek dat het ontwerp van de brug in strijd was met een bestemmingsplanregel. Omdat de brug zowel binnen de gemeente Eindhoven als de gemeente Best is geprojecteerd, is ook een wijzigingsplan voor het deel van de brug in Best vastgesteld.

Inzage

Het besluit van het college, het wijzigingsplan en de overige stukken liggen met ingang van 14 november 2019 tot en met 26 december 2019 ter inzage. U kunt deze inzien tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Het vastgesteld wijzigingsplan is tevens digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze site is ook opgenomen op www.gemeentebest.nl.

Beroep

Met ingang van vrijdag 15 november 2019 tot en met donderdag 26 december 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van het college. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan in te dienen. Op het besluit van het college is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Een beroepschrift kunt u indienen bij

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 27 december 2019. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Een voorlopige voorziening kunt u indienen bij

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.
 

Kenmerk
NL.IMRO.0753.wpinfraBIC1ewijz
Datum
5 november 2019
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Wijzigingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)