Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Hoek Kapelweg/St. Franciscusweg Best

Plangebied

Het plan voorziet in de bouw van een twee-onder-een-kapwoning in de vorm van een langgevelboerderij op de hoek Kapelweg/ St. Franciscusweg.

Zienswijze

Het vastgestelde plan ligt van 30 maart tot en met 10 mei 2016 ter inzage, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie van het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG, door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan wordt de werking van het betreffende besluit opgeschort tot op het verzoek is beslist.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.wphoekkapelweg
Datum
22 maart 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Wijzigingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)