Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Zonneveld Eindhovenseweg-Zuid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van woensdag 31 januari 2018 tot en met dinsdag 13 maart 2018 ten behoeve van een omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van een zonnepanelenveld aan de Eindhovenseweg-Zuid tijdens openingsuren de volgende stukken ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best:

De ontwikkeling betreft het realiseren van een veld met zonnepanelen voor duurzame energieopwekking op een locatie aan de Eindhovenseweg-Zuid, nabij nummer 83. Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Best, sectie B, nummers 2453 en 2598.

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn om in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonneveld aan de Eindhovenseweg-Zuid ongenummerd. De gemeenteraad heeft hiervoor op 8 januari 2018 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (PDF, 54.4 kB) afgegeven.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage op het gemeentehuis.

Zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kan een ieder tot en met dinsdag 13 maart 2018 zienswijzen inbrengen.

Een zienswijze indienen via e-mail is niet mogelijk.

Beroep

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot de ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Beleidsregel Welstandscriteria

Op grond van artikel 12a Woningwet en de gemeentelijke Inspraakverordening ligt de beleidsregel Welstandscriteria Zonneveld Eindhovenseweg-Zuid (PDF, 84.6 kB) gedurende bovengenoemde periode ter inzage op het gemeentehuis.

Zienswijze

Tegen de beleidsregel voor welstandscriteria kan een ingezetene en een belanghebbende gedurende de genoemde periode zijn of haar zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met mw. E. Speelman via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Vragen?

Heeft u vragen over de welstandscriteria? Neem dan contact op met M. Boon (secretaris Welstand) via telefoonnummer 14 0499.

Anterieure exploitatieovereenkomst

Op grond van artikel 6.24, derde lid Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 17 januari 2018 voor de ontwikkeling van een zonnepanelenveld aan de Eindhovenseweg-Zuid op de percelen kadastraal bekend als gemeente Best, sectie B, nummers 2453 en 2598, met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst hebben gesloten als bedoeld in artikel 6.24, eerste lid Wet ruimtelijke ordening.

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde termijn ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Vragen?

Heeft u vragen over de exploitatieovereenkomst? Neem dan contact op met E. Speelman via telefoonnummer 14 0499.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.ovzonneveldeindhwg
Datum
19 maart 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Omgevingsvergunning
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)