Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Bedrijfsterrein Schepens Caravanstalling

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van een loods ten behoeve van de aanwezige caravan stalling op een perceel aan de Sonseweg 33, kadastraal bekend als gemeente Best, sectie L, nummer 414.

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 oktober 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens zijn de beschikking en de ruimtelijke onderbouwing digitaal beschikbaar via de website van Ruimtelijke Plannen.

Beroepsmogelijkheid 

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen tot en met 20 november beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant , sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een “voorlopige voorziening”. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.ovschepensca2018
Datum
4 oktober 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Omgevingsvergunning
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)