Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Lijsterbes ongenummerd

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn om in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een vrijstaande woning op een perceel aan Lijsterbes (naast Lijsterbes 32), kadastraal bekend als gemeente Best, sectie H, nummer 6902. De omgevingsvergunning heeft tevens betrekking op het aanleggen van een inrit. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 17 januari 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Daarnaast zijn de ontwerpbeschikking en de ruimtelijke onderbouwing digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0753.ovlijsterbesong-ON01 (Deze link gaat naar een externe website).

Zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan een ieder tot en met dinsdag 27 februari 2018 zienswijzen inbrengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe moet u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak maken met mw. E. Speelman via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via e-mail is niet mogelijk.

Beroep instellen

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Beleidsregel ‘Architectuur woning Lijsterbes ong.’

Op grond van artikel 12a Woningwet en de gemeentelijke Inspraakverordening ligt de beleidsregel Architectuur woning Lijsterbes ongenummerd (PDF, 157.6 kB) met ingang van woensdag 17 januari 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tegen de beleidsregel voor welstandscriteria kan een ingezetene en een belanghebbende gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen. Een zienswijze indienen via e-mail is niet mogelijk.

Vragen?

Heeft u vragen over de welstandscriteria? Neem dan contact op met Menzo Boon via telefoonnummer 14 0499.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.ovlijsterbesong
Datum
12 april 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Omgevingsvergunning
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)