Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Oirschotseweg 26-28 Best

Ontwerp omgevingsvergunning woningen en appartementen Oirschotseweg ong. en Zagerij ong., Best

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3⁰ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van 14 woningen, 5 appartementen en ombouw van 2 proefwoningen naar woningen op een perceel aan Oirschotseweg en Zagerij, kadastraal bekend als gemeente Best, sectie E, nummer 5051.

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 28 november 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens zijn de beschikking en de ruimtelijke onderbouwing digitaal beschikbaar via deze website en www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Beroepsmogelijkheid

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen tot en met 8 januari 2019 beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een “voorlopige voorziening”. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.


Best, 27 november 2018

Kenmerk
NL.IMRO.0753.ovOirschotseweg26
Datum
27 november 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Omgevingsvergunning
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)