Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Woonwagenlocatie Terraweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat op 18 juli 2016 het bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Terraweg’ gewijzigd is vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan voor de woonwagenlocatie en de vertaling van het ‘Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners 2012’. Op basis van dit beleid wordt het bestemmingsplan zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan een tweede ontsluitingsweg in de vorm van een calamiteitenroute mogelijk gemaakt. Het plangebied wordt globaal begrensd door de standplaatsen, de toegangsweg aan de Terraweg en de nieuwe ontsluitingsweg in de vorm van een calamiteitenroute van de woonwagenlocatie naar de Ekkersweijer.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan vanaf 31 augustus tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best.

Van 1 september tot en met 12 oktober 2016 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Beroepschrift

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
 

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpterraweg
Datum
18 juli 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)