Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Ruimte voor Ruimte Seinheuvel

Voorgenomen verkoop van gronden aan de Seinheuvel en Wensheuvel door de gemeente Best

De gemeente Best heeft het voornemen om gronden aan de Seinheuvel en Wensheuvel in Best te verkopen aan de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, verder te noemen: “de Ontwikkelingsmaatschappij”. Dit als onderdeel van de ontwikkeling die de gemeente voor de omgeving Heuveleindseweg voor ogen heeft.

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeente met de Ontwikkelingsmaatschappij op 28 oktober 2021 een samenwerkings- tevens anterieure overeenkomst gesloten. Onderdeel van deze overeenkomst vormde de aankoop en sanering van de pelsdierhouderij aan de Heuveleindseweg 20 door de Ontwikkelingsmaatschappij, waardoor een aanzienlijke milieuwinst is behaald en een herontwikkeling met woningbouw mogelijk is geworden. Door de Ontwikkelingsmaatschappij zullen nu 15 ruimte-voor-ruimtekavels en circa 15 kavels voor voornamelijk seniorenwoningen worden ontwikkeld. Met het bouwen van seniorenwoningen aan de Wensheuvel wordt tevens in een maatschappelijke opgave voorzien.

Om de kavels te kunnen ontwikkelen zal de gemeente de benodigde gronden aan de Seinheuvel en de Wensheuvel, die de Ontwikkelingsmaatschappij nog niet in eigendom heeft, aan de Ontwikkelingsmaatschappij verkopen.

Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Seinheuvel’ maakt de realisatie van 6 ruimte-voor-ruimtewoningen aan de Seinheuvel mogelijk en is inmiddels onherroepelijk geworden. De Ontwikkelingsmaatschappij is met de verkoop van de bouwkavels van start gegaan. De benodigde gronden zullen nu aan de Ontwikkelingsmaatschappij worden verkocht en geleverd, zodat dat de bouwkavels kunnen worden doorverkocht aan potentiële gegadigden en met de ontwikkeling van de woningen kan worden gestart. Voor de locatie Wensheuvel wordt nu een bestemmingsplan opgesteld. Te zijner tijd worden ook deze gronden aan de Ontwikkelingsmaatschappij verkocht.

Met de verkoop en levering van de gronden aan de Seinheuvel en de Wensheuvel wordt uitvoering gegeven aan de samenwerkings- tevens anterieure overeenkomst, die de gemeente met de Ontwikkelingsmaatschappij gesloten heeft.

De gemeente Best is van mening dat zij - in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 - over mag gaan tot een 1-op-1 verkoop van de hier bedoelde gronden aan de Ontwikkelingsmaatschappij. De Ontwikkelingsmaatschappij wordt door de gemeente op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde voor koop van de voornoemde gronden aangemerkt.

De betreffende gronden zijn door de provincie in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant aangemerkt als landelijk gebied, waarbinnen woningbouw uitsluitend is toegestaan door of vanwege de Ontwikkelingsmaatschappij, gelet op de in het verleden behaalde aanzienlijke winst van de omgevingskwaliteit.

De gemeente is dan ook van oordeel dat voor deze gronden geen enkele andere serieuze gegadigde in aanmerking komt, die samen met de gemeente bovenstaande ontwikkeling tot stand kan brengen. Deze overzichtstekening met de gronden waar het om gaat (PDF, 2.9 MB), ligt ook ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best.

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop en merkt u zichzelf op basis van de voornoemde criteria aan als serieuze gegadigde dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Oost-Brabant. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn. Dit betekent voor de goede orde dat als een serieuze gegadigde binnen 20 dagen na heden géén kort geding is gestart, alle rechten vervallen, waaronder het recht om nadien in rechte op te komen tegen dit voornemen tot verkoop. De gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na ommekomst van de termijn van 20 dagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft geoordeeld dat geen sprake is van een andere serieuze gegadigde, 1 op 1 kan contracteren.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de hiervoor aangegeven termijn een uiterlijke termijn is en dat een verlenging van deze termijn niet aan de orde is.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw D. van de Mortel of mevrouw H. Stark van onze gemeente. Per mail bereikbaar op adres d.vande.mortel@gembest.nl of h.stark@gembest.nl en telefonisch op telefoonnummer 14 0499.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bprvrseinheuvel
Datum
1 november 2021
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)