Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Raadhuisplein ongenummerd

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, vierde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 9 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Raadhuisplein ongenummerd’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de realisatie van 16 appartementen aan het Raadhuisplein ongenummerd. De ontwikkeling vindt plaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Best, sectie H, nummer 6951 gelegen aan het Raadhuisplein.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat van 30 oktober 2019 tot en met 10 december 2019 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook beschikbaar via via www.ruimtelijkeplannen (NL.IMRO.0753.bpraadhuispleinong-VG01).

Normaal gesproken kunt u het bestemmingsplan gedurende de ter inzage termijn van 1 april tot en met 12 mei 2020 ook inzien op het gemeentehuis. In verband met de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus regelen wij dit tijdelijk op maat. Wilt u het bestemmingsplan inzien? Neemt u dan telefonisch contact op met William Ansems via ons centrale telefoonnummer 140499. Dan bespreken we wat uw concrete vraag is en hoe wij in uw informatiebehoefte kunnen voorzien.

Beroep

Van 1 april tot en met 12 mei 2020 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

- een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht; - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.
Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpraadhuispleinong
Datum
9 maart 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)