Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Parkeernormen en archeologie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat op 6 februari 2017 het paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen en Archeologie’ gewijzigd is vastgesteld.

Met dit paraplubestemmingsplan wordt de vastgestelde beleidsnota ‘Nota Parkeernormen’ (Deze link gaat naar een externe website) juridisch planologisch ingebed, waardoor een grotere rechtsgelijkheid en rechtszekerheid geboden kan worden. Ook de geactualiseerde archeologische beleidskaart is in dit paraplubestemmingsplan opgenomen.

Vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen' (PDF, 125.6 kB) en het bij het raadsbesluit behorende 'Overzicht van wijzigingen' (PDF, 2.0 MB).

Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend.

Inzage vastgesteld bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 31 mei tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0753.bpparaplu-VG01 (Deze link gaat naar een externe website).

Van 1 juni tot en met 12 juli 2017 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpparaplu
Datum
6 februari 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)