Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Molenkampseweg ong., Best

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, vierde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 27 januari 2020 het bestemmingsplan ‘Molenkampseweg ong.’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Molenkampseweg 20 met de toevoeging van een woning. De ontwikkeling vindt plaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Best, sectie L, nummer 1097 en op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Best, sectie L, nummer 1098 gelegen aan de Molenkampseweg 20.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat van 14 augustus tot en met 24 september 2019 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website). (NL.IMRO.0753.bpmolenkampsewegog-VG01)

Normaal gesproken kunt u het bestemmingsplan gedurende de ter inzage termijn van 1 april tot en met 12 mei 2020 ook inzien op het gemeentehuis. In verband met de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus regelen wij dit tijdelijk op maat. Wilt u het bestemmingsplan inzien? Neemt u dan telefonisch contact op met William Ansems. via ons centrale telefoonnummer 140499. Dan bespreken we wat uw concrete vraag is en hoe wij in uw informatiebehoefte kunnen voorzien.

Beroep

Van 1 april tot en met 12 mei 2020 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht; - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Welstandcriteria                                                                                             

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 27 januari 2020 de beleidsregel ‘Welstandscriteria Molenkampseweg ong.’ (PDF, 2.7 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer M. Boon, die bereikbaar is via ons centrale telefoonnummer 140499. De beleidsregel is ook digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl

Besluit hogere waarden

Op 24 oktober 2018 is een aanvraag ontvangen voor het opleggen van een hogere waarde. Deze hogere waarde heeft betrekking op het geluid afkomstig van wegverkeerslawaai. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met alle daarbij behorende stukken heeft van 14 augustus tot en met 24 september 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen over het ontwerpbesluit. Op 27 januari 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde (PDF, 1.3 MB) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Bekijk ook het besluit akoestisch onderzoek Molenkampseweg 20 (PDF, 1.5 MB) en het besluit gewaarmerkte aanvraag hogere waarde Molenkampseweg ong. (PDF, 803.3 kB)

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpmolenkampsewegog
Datum
27 januari 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)