Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Esdoornhof

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat op 10 september 2018 het bestemmingsplan ‘Esdoornhof’ gewijzigd is vastgesteld.

Inhoud plan

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van 64 woningen. Het plangebied voor het bestemmingsplan ‘Esdoornhof’ wordt begrensd door de Esdoornstraat, Bosseweg, Nieuwstraat en de Vuurdoornstraat. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Best, sectie H, nummer 4923 en heeft een oppervlak van 19.072 m².

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend.

Beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 16 oktober tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Van 17 oktober tot en met 27 november 2018 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Beleidsregel ‘Welstandscriteria Esdoornhof, Best’

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 10 september 2018 de beleidsregel ‘Welstandscriteria Esdoornhof, Best’ (PDF, 1.2 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer Menzo Boon die bereikbaar is via ons centrale telefoonnummer 140499.

Besluit hogere waarden

Op 23 januari 2018 is een aanvraag ontvangen voor het opleggen van een hogere waarde. Deze hogere waarde heeft betrekking op het geluid afkomstig van wegverkeerslawaai. De hogere waarde heeft betrekking op 64 woningen in bestemmingsplan ‘Esdoornhof’ te Best.
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden (PDF, 390.8 kB) met alle daarbij behorende stukken heeft van 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen over het ontwerpbesluit. Op 14 september 2018 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpesdoornhof
Datum
10 september 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)